Katarzyna Skowrońska

adwokat

Jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu. W swojej praktyce zajmuję się sprawami z zakresu prawa spadkowego. Doświadczeniem zdobytym w trakcie aplikacji adwokackiej oraz na salach sądowych dzielę się z Czytelnikami w ramach tego bloga...
[Więcej >>>]

Konsultacje online +48 601 160 246

Dziedziczenie. Zmiany. Rewolucja? Na pewno. Rewelacja? Zobaczymy w praktyce.

Katarzyna Skowrońska27 września 20146 komentarzy

Będą zmiany.

Być może już całkiem niedługo.

Dziś – jeśli jako osoba dorosła – nie odrzucisz spadku (ewentualnie nie złożysz oświadczenia o przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza) to przyjmiesz spadek wprost. W praktyce oznacza to, iż jeśli spadkobierca pozostawił długi, to…

Kiedyś (tzn. po wejściu w życie zmienionych przepisów) jednak ma być inaczej.

To znaczy zasadą ma być dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza także przez osoby dorosłe.

Zmienić ma się art. 1015 kodeksu cywilnego, który właśnie tego dotyczy.

To korzystna zmiana. Pewne wątpliwości i obawy budzi sporządzanie “po nowemu” owego spisu inwentarza.

Bo w tym zakresie także będą zmiany.

Pamiętaj TYLKO ŻE

na dzień dzisiejszy obowiązują jeszcze “stare” przepisy. Tzn. te, o których wiele razy już pisałam.

A więcej o zmianach, które mają nastąpić przeczytasz poniżej.

 

Dla zainteresowanych:

Prawdopodobnie tak za jakiś czas wyglądać będą przepisy:

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw)

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1015 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w  § 1  jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”;

2)  uchyla się art. 1016;

3) w art. 1031 § 2 otrzymuje brzmienie:

       „§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił lub podał nie istniejące długi”.;

4) po art. 1031 dodaje się art. 10311–10314 w brzmieniu:

       „Art. 1031(1). § 1. Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu mogą złożyć w sądzie albo przed notariuszem wykaz inwentarza. Wykaz inwentarza składany przed notariuszem  zostaje objęty protokołem.

       § 2. Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

       § 3. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty majątkowe należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość.

§ 4. W razie ujawnienia po złożeniu wykazu inwentarza przedmiotów majątkowych lub długów spadkowych pominiętych w wykazie inwentarza składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Art. 1031(2). § 1. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.

§ 2. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określi:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący informacje, o których mowa w art. 10311 § 3, imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany oraz ostatni adres spadkodawcy, a także imię i nazwisko, jeżeli został nadany, numer PESEL (nazwę, numer identyfikacyjny), adres składającego wykaz inwentarza, a także pouczenie co do obowiązku uzupełnienia wykazu inwentarza, w przypadkach wskazanych w art.  10311 § 4, mając na uwadze zamieszczenie danych koniecznych dla ustalenia stanu czynnego spadku, standaryzację danych zawartych w wykazie oraz uproszczenie procedury składania wykazu;

2) sposób udostępniania druków wzoru wykazu  inwentarza, uwzględniając  konieczność uproszczenia postępowania spadkowego.

       Art. 1031(3).§ 1. Spadkobierca, który złożył wykaz inwentarza, przy spłacaniu długów spadkowych kieruje się danymi zamieszczonymi w złożonym wykazie. Nie może jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazów inwentarza złożonych przez innych spadkobierców, zapisobierców windykacyjnych lub wykonawców testamentu.

§ 2. Od chwili sporządzenia spisu inwentarza spadkobierca, spłacając długi spadkowe, kieruje się danymi zamieszczonymi w tym spisie.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zapisobierców windykacyjnych i wykonawców testamentu.

Art. 1031(4).Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.”;

5)     art. 1032 otrzymuje brzmienie:

       ,,Art. 1032. § 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

       § 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.”.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,6289,zmiana-zasady-odpowiedzialnosci-za-dlugi-spadkowe.html

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez adwokat Katarzyna Skowrońska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Przemek 27 września, 2014 o 14:11

  “Podstępnie pominął (…) podstępnie uwzględnił” – o Boże, co za potwór? Gdzie pewność sytuacji prawnej? Gdzie jasność przepisów? Już widzę sądy przeprowadzające w co drugim sns dowód na okoliczność podstępności pominięcia i uwzględnienia…

  Odpowiedz

  kam 28 września, 2014 o 13:34

  rewolucją to będzie wejście w życie rozporządzenia 650/2012

  Odpowiedz

  Aleksandra 29 września, 2014 o 10:37

  Widzę, że szykują się dość spore zmiany i kolejne zawiłości. Szczerze mówiąc ciężko się w tym wszystkim rozpatrzyć.

  Odpowiedz

  marlena 1 października, 2014 o 21:43

  witam mam pytanie razem z bratem odzidziczylismy dlugi po ojcu który zmarl 2010 roku nie mamy pieniędzy na ich splate czy nowe przepisy mogo w jakiś sposób wplynoc na naszo sprawę czy w prawie można się jakos cofnoc , odwolac dziekuje

  Odpowiedz

  poprawniej 9 października, 2014 o 22:38

  Zmiany dość znaczące i myślę, że idące w dobrym kierunku. poprawniej.pl również zajęło się tym tematem 🙂

  Odpowiedz

  Kamila 15 października, 2014 o 12:42

  Czy zmiany, które wejdą w życie będą chronić spadkobierców którzy odziedziczyli długi przed wejściem w życie ustawy? Przypuszczam, że prawo nie zadziała wstecz.. :/

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Skowrońska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: