Slider

Nabycie spadku

Żaden przepis  prawa spadkowego  nie nakłada na spadkobierców obowiązku uzyskania stwierdzenia praw do spadku. Nie ma też przepisu, który stanowiłby o maksymalnym okresie czasu, w którym spadkobiercy mogą przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Są jednak sytuacje, w których potwierdzenie statusu spadkobiercy okazuje się konieczne. Tytułem przykładu można wskazać sytuację, w której spadkobiercom zależy na szybkim zbyciu odziedziczonej nieruchomości – nie będzie to możliwe jeśli spadkobiercy nie przeprowadzą uprzednio postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie, bądź też nie dopełnią formalności spadkowych w kancelarii notarialnej.

Formalne przeprowadzenie procedury nabycia spadku jest też konieczne, gdy spadkobierca  chce dopełnić formalności i złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości – jako nowy właściciel nieruchomości w  miejsce  spadkodawcy.

Jeszcze do niedawna jedynym dokumentem potwierdzającym nabycie spadku przez spadkobiercę było wydane w postępowaniu  sądowym  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Od 2 października 2008 r. dokumentem takim jest  także akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzany przez notariusza.

Uwaga :  aktu poświadczenia dziedziczenia nie można  sporządzić, jeśli spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r. W takiej sytuacji stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej

Akt poświadczenia dziedziczenia nie jest jednak tożsamy z  postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym przez sąd.

Akt poświadczenia dziedzieczenia

Zasady, na jakich notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, wynikają z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

Możliwość uzyskania stwierdzenia praw do spadku u notariusza niesie ze sobą pewne udogodnienia dla spadkobierców – w szczególności formalności spadkowe w kancelarii notarialnej załatwić można w zdecydowanie krótszym czasie.

W praktyce są jednak takie sytuacje, gdy skorzystanie z tej opcji nie będzie niemożliwe.

Notariusz np. nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji gdy  podstawą dziedziczenia jest testament szczególny- a więc np. testament ustny czy też testament sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym oraz testament wojskowy. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Notariusz  – zgodnie ze wspomnianą ustawą prawo o notariacie - odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacjach wątpliwych, np. gdy zachodzą poważne wątpliwości co do ważności testamentu.

Przede wszystkim jednak  pamiętać trzeba, że notarialny akt poświadczenia dziedziczenia to instytucją, z której spadkobiercy  skorzystać mogą jedynie  w sytuacjach niespornych.

Konflikt między spadkobiercami  np. co do ważności pozostawionego przez spadkodawcę testamentu wyklucza możliwość sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz – w oparciu o przepisy ustawy – powinien  odmówić sporządzenia tego aktu także wówczas, gdy, nawet pomimo zgodnego stanowiska zainteresowanych, poweźmie wątpliwość co do tego, kto powinien dziedziczyć spadek, albo jaka jest wysokość udziałów w spadku poszczególnych spadkobierców, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, także, gdy nie ma pewności co do osoby, na której rzecz spadkodawca zapis ten uczynił lub co do przedmiotu zapisu.

Nie jest  dopuszczalne sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w stosunku do spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości położone za granicą, a także w sytuacji, gdy spadkodawcą jest cudzoziemiec. (jedynie w sytuacji gdy stwierdzenie praw do spadku dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa, które ponadto w chwili śmierci zamieszkiwały na terenie Polski  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej jest dopuszczalne)

Aby notariusz mógł sporządzić  akt poświadczenia dziedziczenia,  do kancelarii notarialnej muszą  stawić się równocześnie wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Zgodnie z przepisami prawa o notariacie akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

 1. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
 2. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy;
 3. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
 4. datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;
 5. wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł – imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę;
 6. tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem formy testamentu;
 7. wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim; 7a. wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami;
 8. powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;
 9. podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia;
 10. podpis notariusza;
 11. adnotację o dokonaniu rejestracji

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:

 1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;
 2. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
 3. oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
 4. oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
 5. oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
 6. oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
 7. oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
 8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone. W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

 1.  odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2.  odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
 3.  inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Zgodnie z przepisami ustawy, po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

 1. w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 2. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 3. wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
 4. spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych. Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje:

 1. numer wynikający z kolejności wpisu;
 2. dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu;
 3. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 4. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy;
 5. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
 6. datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania.

Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru wynikającego z kolejności wpisu. W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

 Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.

Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został już uprzednio zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W szczególności jeśli spadkodawca zostawił kilka różnych testamentów i zachodzą poważne wątpliwości co autentyczności jednego lub kilku z nich, jeśli spadkobiercy kwestionują autentyczność testamentu albo jeśli między spadkobiercami jest konflikt co do ważności testamentu sprawa będzie musiała zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej.

Spadkobierca (osoba występująca do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku) nie ma jednak żadnego wyboru, jeśli chodzi o  wybór sądu.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

(uwaga: kodeks posługuje się pojęciem miejsce zamieszkania, nie zaś miejsce zameldowania)

W sytuacji gdy wnioskodawca złoży taki wniosek do sądu miejscowo niewłaściwego, sąd ten przekaże wniosek o stwierdzenia nabycia spadku właściwemu sądowi.

Sąd rozpatruje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać adresy wnioskodawca powinien wskazać adresy pozostałych spadkobierców, aby umożliwić sądowi wezwanie ich na rozprawę.

Na rozprawę w sprawie spadkowej sąd wzywa co prawda wszystkie osoby, które  mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.  Do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku najczęściej wystarczy obecność i złożenie zapewnień spadkowych przez kilku, a czasem nawet tylko jednego spadkobiercę.

Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się analizowaniem tego, jakie składniki majątkowe wchodziły w skład spadku. Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie będzie także „dzielił” składników masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.

Ustalenie tego, co wchodziło w skład masy spadkowej i dokonanie podziału poszczególnych składników masy spadkowej następuje podczas sprawy o dział spadku.

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł.

Jeśli w jednym wniosku wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, trzeba zapłacić wielokrotność tej sumy.

Ponadto uzyskanie odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku ze stwierdzeniem prawomocności wymaga uiszczenia opłaty w wysokości  6 zł. za stronę.

Należy pamiętać, iż sąd nie wysyła stronom odpisów postanowień z urzędu, należy wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.

******

Nie ma ograniczeń czasowych jeśli chodzi o dopełnienie formalności związanych z „załatwieniem” spraw spadkowych – tj. poświadczenie dziedziczenia przez notariusza lub wystąpienie do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku.

Należy jednak pamiętać, iż upływ terminu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do dziedziczenia (najczęściej to po prostu dzień śmierci spadkodawcy- choć nie zawsze) skutkuje co do zasady przyjęciem spadku  wprost – a więc bez ograniczeń jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi spadkowe.

******

{ 33 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

aga Marzec 27, 2014 o 22:15

witam ! mam taki problem wraz z dwojką rodzeństwa odziedziczyłam po rodzicach dom wraz z 5h gospodarstwem rolnym ziemia 3 i 4 klasa. w domu mieszkam od urodzenia teraz z rodziną a po śmierci rodzicow tj.2009r ziemie orna uprawia brat biorac tez dopłaty przeprowadziliśmy sprawe spadkowa i dziedziczymy po rowno 1/3 teraz chce splacić rodzeństwo zaczełam gromadzic dokumenty ale oni podnoszą cene ja ustaliłam wartość na 150.000 a oni żądają więcej chciałam u notariusza ale chyba sie nie dogadamy moje pytanie jak wycenic dom 41 lat do gruntownego remontu i budynki też i jak wycenic ziemie

Odpowiedz

michsł Kwiecień 8, 2014 o 19:55

chciałbym dowiedzieć kiedy dostanę akt własności? przed wpisem do księgi wieczystej czy po wpisie .

Odpowiedz

Genowefa Kwiecień 13, 2014 o 21:33

Bardzo fachowa porada. Jestem aktualnie zainteresowana tematem, gdyż zmarła moja Mama i mimo smutku i bólu po Jej śmierci wiem , że powinnam coś zrobić z tym co po Niej zostało – tj. dom i gospodarstwo rolne. Mama nie zostawiła testamentu. Jest nas dwoje „mocno” dorosłych dzieci, ale nie wiem jak do tego się zabrać, abyśmy nadal pozostali w zgodzie.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 14, 2014 o 11:36

Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni- jest dobrym rozwiązaniem aby formalności spadkowe
„załatwić” u notariusza, który może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. W drodze umowy w formie
aktu notarialnego można także dokonać działu spadku, czyli podzielić majątek pozostawiony przez spadkodawcę.

Odpowiedz

Przemek Maj 16, 2014 o 21:16

Mam pytanie?
Mój Ojciec zamarł w 1979r i miał jednego Brata
Babcia i Dziadek zmarli w 2009r
Brat ojca otrzymał w formie darowizny dom z działką w 2007 Nie było testamentu
Co mogę zrobić?
Czy mam prawo ubiegać się o zachowek?
Czy złożyć wniosek o poświadczenie dziedziczenia po moim ojcu?

Odpowiedz

Jadwiga Czerwiec 13, 2014 o 18:00

Wiele dowiedziałam się z Pani artykułu, ale mam jeszcze kilka pytań.
Po pierwsze, moi rodzice zmarli w końcu lat dziewięćdziesiątych wkrótce po sobie. Postępowanie spadkowe do tej pory nie było przeprowadzone.
Przedmiotem spadku jest nieruchomość, w której ja od dawna mieszkam
(nie posiadam innego mieszkania). Rodzice byli współwłaścicielami. Spadkobiercami są moje dwie siostry oraz dzieci i żona syna mojej mamy.
Doszły mnie słuchy. że postępowanie spadkowe powinno być najpierw przeprowadzone po osobie, która zmarła pierwsza a następnie po drugim rodzicu,
Czy też majątek będzie dzielony w tym przypadku połowa po mamie, połowa po ojcu
Pytanie drugie i bardzo ważne. Jak wygląda kwestia podatku od spadku.Do tej pory nie przeprowadzaliśmy postępowania spadkowego,obawialiśmy się kosztów . Czy przysługuje nam zwolnienie od tego podatku?

Odpowiedz

Anna Lipiec 1, 2014 o 16:28

Witam,
Chciałabym się dowiedzieć co powinnam zrobić w wypadku, gdy mam już wyznaczony termin sprawy spadkowej po moim zmarłym tacie, a nie mogę w tym terminie stawić się w sądzie. Dostałam wezwanie do stawiennictwa osobistego obowiązkowego na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku i dodam, że nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy od śmierci taty. Spadek chcę przyjąć wprost. Czy wystarczy, że złożę oświadczenie u notariusza, czy wyznaczyć pełnomocnika czy może poprostu nie stawić się na sprawie? Jakie skutki byłyby takich rozwiązań?

Odpowiedz

Marek Lipiec 2, 2014 o 14:17

Witam
2 lata temu zrobiłem postępowanie spadkowe po rodzicach. Natomiast nie uwzględniłem przyczepki zarejestrowanej na Ojca.
Co mam zrobić w takim przypadku?
Czy mam wnioskować o kolejne postępowanie?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Lipiec 2, 2014 o 14:34

Rozumiem, iż mowa o sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, a nie o dział spadku?

Odpowiedz

Adam Lipiec 21, 2014 o 19:01

Witam,

bardzo fachowa porada. Mam jednak nieco nietypową sytuację i będę wdzięczny za każdą konstruktywną uwagę. Jestem jedynym ustawowym spadkobiercą (syn) po ojcu oprócz gminy. Spadek otworzył się 4 miesiące temu. W testamencie mojego ojca zostałem wydziedziczony (testament bezskuteczny – osoba tam wskazana zmarła wcześniej). Chcę obalić wydziedziczenie a jednocześnie nie chcę aby minął mi termin 6 miesięczny (ze względu na przyjęcie spadku wprost). Zastanawiam się czy najpierw złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (tutaj spadek zostanie przyznany w całości Gminie bo zasadność wydziedziczenia nie będzie badana) czy powództwo o ustalenie bezzasadności wydziedziczenie (ale przeciwko komu? bo nikt jeszcze nie odziedziczył…).

Odpowiedz

Ewa Sierpień 8, 2014 o 18:19

Mam pytanie , zmarł mąż mojej siostry .Nie zostawił żadnego testamentu.Był właścicielem domu i działki , gdzie zamieszkiwali razem z żoną i 2 dzieci. teraz siostra chce uaktualnić papiery i przepisać nieruchomość na siebie bo dzieci są jeszcze małe .Czy musi konieczne wyceniać nieruchomość skoro i tak tam będzie mieszkać z dziećmi i nie zamierza brać żadnych kredytów. Co powinna zrobić? i jakie będą koszty?

Odpowiedz

Marlena Wrzesień 6, 2014 o 22:37

Witam ja juz wczesniej pisalam do Pani zapytanie…jednakze teraz mam jeszcze taki problem poniewaz zlozylam w sądzie wniosek o nabycie spadku..tak jak wczesniej wspominalam tata zostawił testament w ktorym wskazuje jedynie mnie …odbyla sie pierwsza sprawa na ktora zostala wezwana takze moja mama ktora zgodzila sie z ta wiadomoscia…ale jest jeszcze jedna corka z pierwszego malzenstwa ktora nie utrzymywala z tata kontaktow..noi na sprawe sie nie wstawila…zostalo do niej wyslane ponowne wezwanie…i nie wem co dalej
Sąd wyznaczyl sprawe druga na 7 listopada…na pierwszej nie wydal postanowienia o nabyciu spadku przezemnie, a teraz otrzymalam ja wraz z mama wezwanie do Sądu na 8 pazdziernika czyli przed ta ktora ma sie u nas odbyc w listopadzie…w miejscu zameldowania w innej miejscowosci,,,pierwszej corki taty…z pierwszego malzenstwa..na wezwaniu pisze ze to Sąd wystapil o prosbe taka zeby wczesniej sie tam odbylo przesłuchanie… w jej obecnosci i nas..mam pytanie dlaczego to się w taki sposob odbywa co ma to na celu?Bardzo prosze o odpowiedz poniewaz mnie to troche niepokoi?

Odpowiedz

Janka Wrzesień 20, 2014 o 16:29

Rodzice mojego męża kiedy zapisywali córce majątek to uwzględnili u notariusza spłatę rodzeństwa czyli mojego męża i drugą siostrę. Siostra otrzymała tą spłatę , a mój mąż nie. Minęło już jakieś 9 lat od zapisu. W sumie my oficjalnie o tym nie zostaliśmy powiadomieni, wiemy to od tej siostry co dostała spłatę. Rodzice jeszcze żyją, ale w razie ich śmierci czy możemy dopominać się spłaty skoro notarialnie mamy ją zapisaną i czy będą należały nam się jakieś odsetki.

Odpowiedz

Marek Bogdański Wrzesień 27, 2014 o 16:42

Pani Mecenas,

Czym różni się:
– zapis „Stawiająca się Janina Kowalska oświadcza, że do całości spadku powołuje” itd. – z testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego od
– zapisu z „Wniosku o stwierdzenie praw do spadku” do Sądu Rejonowego pełnomocnika strony, który napisał: „W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne a jedynie udziały w nieruchomości miejskiej położonej w np.: Łodzi”.
Ja uważam, że są to dwa różne stwierdzenia. Z „Wniosku …” bowiem wynika, że jest to tylko wyodrębniona część całości. Wiem, że ww. Janina Kowalska nie posiada gospodarstwa rolnego, a jedynie nieruchomość wraz z gruntem położonym na obszarze miejskim.

Odpowiedz

Edward Październik 8, 2014 o 10:56

Matka mego przyrodniego brata zmarła w 1935 roku na terenie Litwy.
Czy do aktu potwierdzenia dziedziczenia po moim przyrodnim bracie, który był wdowcem bezdzietnym, potrzebny jest akt zgonu jego matki i jego żony?
Co oznacza „inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku”?

Odpowiedz

Marek Październik 9, 2014 o 18:47

Witam, w sierpniu 2014 zmarła moja żona. Aktualnie sam wychowuję dwójkę małoletnich dzieci. Żona nie pozostawiła długów. Majątkiem jest działka budowlana i trochę oszczędności na koncie. Notariusz poinformował mnie, że nie mogę przyjąć spadku wprost (ze względu na małoletnie dzieci). Wg notariusza przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza może wiązać się z dużymi opłatami (m.in. dla rzeczoznawcy za wycenę działki) i najkorzystniej jest poczekać 6 miesięcy. W przeciągu kilku lat chciałbym wybudować dom na tej działce. Proszę o opinię:
1. Jak poprowadzić sprawę spadku aby zminimalizować koszty związane z jej prowadzeniem
2. Działkę odziedziczę ja i moje dzieci (po podziale spadku jak sądzę w parytecie: ja 4/6 i po 1/6 na każde dziecko). Czy czynności takie jak uzbrojenie działki, budowa domu będę mógł wykonać mimo że współwłaścicielami są małoletnie dzieci?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Beata Październik 23, 2014 o 15:11

Witam,moi teściowie zmarli i pozostawili mieszkanie,mój mąż ma 3 rodzeństwa.W listopadzie ma odbyć się sprawa o uznanie spadku ,2 rodzeństwa zrzeka sie spadku na rzecz najmłodszego brata ,mąż natomiast nie.Czy jego obecnośc na sprawie jest obowiązkowa i co dalej ma zrobic jeśli chce byc współwłascicielem mieszkania?

Odpowiedz

Mirosław Listopad 6, 2014 o 22:07

Witam,

Prosze o pomoc. Mama nie zyje od 18 lat. Ja wraz z zona i corka mieszkamy w domu i dzialce ktora przekazala mi dlugo przed smiercia, jednakze sprawynie uregulowalem prawnie-sadownie. Chce zalozyc sprawe w sadzie aby dom i poseja byla przepisana na mnie. mam 54 lata mieszkam tam od urodzenia,a z zona po slubie. (zona 29lat mieszka) mam 3braci,siostre , jedna siotra nie zyje(jej maz rowniez) ale ma dwojke doroslych dzieci corke i syna. Jak napisac taki wniosek?? i jak najprosciej rozwiazac te sprawe. mysle ze nikt z rodzenstwa nie bedzie sprawial sprzeciwow i zrzekna sie spadku. pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 7, 2014 o 10:17

Co dokładnie ma Pan na myśli pisząc, iż mama przekazała Panu ten dom? (chodzi o testament czy tez umowę darowizny?)
Czy mama była właścicielką całej nieruchomości (czy też np. dom stanowił jej współwłasność z Pana ojcem?)

Odpowiedz

Mirosław Listopad 7, 2014 o 11:32

Mama przekazałą słownie mi, tata zmarł jak bylem mały. Dom i działąka jest na nie żyjacą mamę.

Odpowiedz

Krzysztof Listopad 9, 2014 o 05:38

Czy jeżeli w sądzie złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to mogę otrzymać od notarjusza akt poświadczenia dziedziczenia czy teraz już muszę odczekać te 6 miesięcy kture wyznaczył sąd ?

Odpowiedz

Iwona Listopad 27, 2014 o 09:54

Czy jeżeli mam postanowienie sądu o nabyciu spadku (w tym część mieszkania) to muszę mieć również akt notarialny? Druga częśc mieszkania została mi przekazana drogą sądowego zrzeczenia się współwłasności. Czy wystarczą te postanowienia sądu? Czy muszę dopełnic innych formalności?

Odpowiedz

Ewa Listopad 27, 2014 o 19:53

Witam serdecznie.
4lata temu odbyla sie sprawa o otwarcie testamentu oraz nabycie spadku.moj brat zlozyl wniosek o dzial spadku,Poniewaz wznioesek byl bledny a nastepny ktory powinien zlozyc ,nie zostal zlozony w terminie,Sąd umorzyl sprawe spadkową,Kilka dni temu dostalam wezwanie do urz,skarbowego w celu zlozenia zeznania podatkowgo,poniewaz nabylam spadek,,,,,,,,dopiero teraz sie dowiedzilam ze powinnam to zrobic w ciągu 6miesięcy.nie zrobilam tego,a bylabym zwolniona gdyz to tato zrobil zapis w testamencie,Nie odebralam nawet z sądu wyroku o stwierdzeniu nabycia spadku,
co robić?Czy jest jakas szansa zeby nie zaplacic podatku,ni jestem prawną wlascicielka przeciec.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Piotr Listopad 28, 2014 o 23:17

Świetny blog! Mam jednak pytanie, mieszkam za granicą – czy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przy otwieraniu testamentu i w celu złożenia zapewnień spadkowych może mnie reprezentować adwokat? Chcę być wnioskodawcą, ale otrzymuje sprzeczne opinie w tym temacie. Czy będę musiał osobiście stawić się w Sądzie. Dodam, że już bardzo dawno minęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.
pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Grudzień 1, 2014 o 12:07

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku strona może być reprezentowana przez adwokata.
(oczywiście – adwokat to nie strona i sąd adwokata jako strony nie przesłucha)
Adwokat może pomóc też „po sprawie” – np. we wniesieniu wniosku do sądu rejonowego- wydziału
ksiąg wieczystych. Jeśli minęło 6 miesięcy nie można już skutecznie spadku odrzucić.

Odpowiedz

Aleksandra Grudzień 5, 2014 o 11:33

Witam,
co w sytuacji gdy wszyscy wezwani na rozprawę złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku? Zastanawiam się gdyż jestem siostrzenicą zmarłego moja mama jak również reszta osób wezwanych na rozprawę mają zamiar odrzucić spadek, czy w tej sytuacji ja odziedziczę spadek wraz z długami? Dlaczego nie wezwano mnie na rozprawę ?
z góry dziękuję za odpowiedż.

Odpowiedz

Witek Grudzień 10, 2014 o 12:51

Bardzo fajnie i przystępnym językiem przekazane informacje… szkoda tylko, że nie ma wyjaśnione jak powinno się postąpić kiedy postępowanie spadkowe dotyczy małoletniego. Tak jest w moim przypadku, mój syn jest jedynym spadkobiercą mieszkania po byłej żonie. Co zrobić żeby formalnie mieszkanie było jego (również w księdze wieczystej) i do czasu jego pełnoletniości móc je wynająć? Poza tym nalezą mu się środki pieniężne zgromadzone na koncie matki, do którego ja jako prawny opiekun nie mam dostępu, co powinienem zrobić? jak zamknąć takie konto?

Odpowiedz

Fryderyk Styczeń 6, 2015 o 17:56

Witam jeżeli przyjmuję sie spadek po Ojcu u notariusza to czy też rozpatrywane są konta Taty i czy jeżeli mieli konta osobne mama z tata to tez to konto jest rozpatrywane (nie mieli rozdzielności majątku)? to trzeba zgłosić notariuszowi?

Odpowiedz

Antek Styczeń 7, 2015 o 20:16

Witam mam taki problem.Jestem siostrzeńcem mój wujek zmarł ale przed śmiercią chciał wszystko zapisać mi za dożywotnią opiekę żeby jego rodzeństwo nie dziedziczyło po nim nic i nawet w obecności rodziny powiadomił ich że nic nikomu nie zapisze bo jego wolą jest przepisanie mi swojego majątku.Ja zacząłem załatwiać wszystkie formalności z tym związane ale wujek nie zdążył mi przepisać bo zmarł.Co w takiej sytuacji mogę zrobić gdzie reszta jego rodzeństwa mi się zrzeknie a jego brat nie gdyż to ja się opiekowałem nim do śmierci.

Odpowiedz

Magda Styczeń 10, 2015 o 18:02

Zmarł mój mąż, miał ponad 80 lat ( był moim drugim mężem) Nie miał rodzeństwa ani dzieci, wspólnych dzieci też nie mieliśmy. Rodzice jego zmarli bardzo dawno, ojciec ok. 80 lat temu, matka 52 lata temu. Czy do poświadczenia dziedziczenia oprócz dokumentów, które są wymagane u notariusza potrzebne są akty zgonu rodziców męża?

Odpowiedz

Iza Styczeń 12, 2015 o 20:14

Zmarły miał jedynego syna z którym byli współwłaścicielami konta bankowego. Wcześniej po śmierci żony nie było prowadzone nabycie spadku przez ojca i syna (wówczas nie było tego konta w banku). Syn zmarłego chciał podjąć całą kwotę z rachunku jednak nieopatrznie poinformował o śmierci ojca, nie przedstawił aktu zgonu, ponieważ akt ten nie był jeszcze wydany. Pracownik banku uprzedził syna zmarłego, że w związku z tym zostanie zablokowane konto do polowy wysokości kwoty na rachunku do czasu przedstawienia wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku. Czy jedynak też musi to załatwiać nawet jak dziedziczy ustawowo?

Odpowiedz

Elżbieta Styczeń 14, 2015 o 21:30

a wiec mam pewien problem otoz moi rodzice nie zyja zostawili po sobie nieruchomosc ja z bratem jako jedyni jestesmy wpisani w ksiege wieczysta lecz nieruchomosc zajmuje szwagierka tescia co mamy w takim wypadku zrobic podkreslam ze jestesmy z bratem zgodni

Odpowiedz

Adam Luty 15, 2015 o 15:50

Pani Mecenas, Blogowicze

spadkobiercy nie zrzekli się w porę (zdaje się jest na to 6 miesięcy) dziedziczenia jednak są umówieni, że całość przypadnie dwójce z czwórki. Czy w postępowaniu spadkowym można złożyć umowę w formie aktu naotarialnego (bowiem w grę wchodzi nieruchomość) o dział spadku przewidującą, że całość przypada dwójce a reszta się na to godzi? Kolejny problem to fakt, że dwie osoby (które miały się zrzec) przebywają na stałę za granicą i nie wrócą (a u notariusza musieliby się chyba stawić wszyscy razem). Czy zostaje mi tylko przyjęcie spadku udziałami (z przesłuchaniem tylko jednego spadkoborcy) i liczenie na to, że z zagranicy wpłyną umowy darowizny udziałów?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.