Slider

Wszystko, co warto wiedzieć o zachowku

Sprawy o zachowek nalezą do tych często spotykanych w sądach. Dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym (inaczej wszakże sporządzanie testamentów nie byłoby celowe). Każdy (o ile jest pełnoletni i nie został ubezwłasnowolniony) może sporządzić testament.

W testamencie spadkodawca może dowolnie rozdysponować swój majątek. Może wskazać w testamencie osoby z najbliższej rodziny, jak też zupełnie niespokrewnione. Może się więc zdarzyć, iż spadkodawca zapisze cały majątek osobie obcej, a najbliższa rodzina dowie się o tym kilka tygodni czy nawet miesięcy po śmierci spadkodawcy – np. w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Często takie rozdysponowanie swoim majątkiem może zostać dokonane z pokrzywdzeniem najbliższej rodziny – w szczególności małżonka i dzieci, którzy w takiej sytuacji zostaliby z niczym.

Aby jednak najbliższa rodzina tj. w szczególności małżonek i dzieci nie zostali „z niczym”, wprowadzona została do prawa spadkowego instytucja zachowku.

Komu przysługuje zachowek

Uprawnienie do zachowku wynika ze szczególnie bliskiej więzi rodzinnej między spadkodawcą a uprawnionym.

Stąd też – zgodnie z art. 991 § 1 k.c.  –  uprawnienie do zachowku przysługuje jedynie zstępnym spadkodawcy (tj. dzieciom, wnukom, prawnukom), małżonkowi spadkodawcy oraz jego rodzicom. Katalog ten obejmuje także przysposobionego i jego zstępnych, których traktuje się jak dzieci i dalszych zstępnych spadkodawcy, jak również przysposabiającego, który wchodzi w miejsce rodziców naturalnych przysposobionego.

Wyżej wymienione osoby są jednak uprawnione do zachowku pod warunkiem, że byłyby w danym wypadku powołane do spadku z ustawy.

Oznacza to m.in., że rodzice spadkodawcy będą uprawnieni do zachowku jedynie w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych mogących i chcących dziedziczyć.  Rodzice dziedziczą bowiem z ustawy dopiero w braku zstępnych spadkodawcy (art. 932 § 1 k.c.).

Ponadto małżonek spadkodawcy nie będzie uprawniony do zachowku, jeżeli małżonkowie pozostawali w separacji. (chodzi tu oczywiście o separację  orzeczoną wyrokiem sądu, a nie tylko separację faktyczną). Także po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód małżonek nie będzie mógł skutecznie dochodzić zachowku od drugiego z małżonków.

Ponadto należy pamiętać, iż :

Roszczenie o zachowek z art. 991 § 1 k.c. może być realizowane przez spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych. Użycie bowiem przez ustawodawcę sformułowania “byliby powołani do spadku” w treści art. 991 § 1 k.c., ma jedynie na celu określenie, że zachowek nie przysługuje “zawsze” zstępnym czy rodzicom, lecz “tylko wtedy” gdy osoby te dziedziczyłby w konkretnej sytuacji.

(wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15.03.2012r, sygn. akt IACa 95/12)

Do jakiego sądu wystąpić z pozwem o zachowek

Jeśli zobowiązany do zapłacenia zachowku – pomimo skierowania do niego wezwania do zapłaty – nie wykaże chęci aby sprawę załatwić ugodowo, niezbędne będzie skierowanie sprawy na drogę sądową.

W tym celu należy w odpowiednim sądzie złożyć pozew o zachowek. Nie może to jednak być sąd dowolnie wybrany przez powoda. Właściwość sądu wyznaczają bowiem przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wyróżniamy przy tym właściwość sądu rzeczową i miejscową.

Przede wszystkim wspomnieć należy, iż sprawy o zachowek rozpatrują w pierwszej instancji sądy rejonowe oraz sądy okręgowe.

Właściwość rzeczowa sądu zależy od kwoty, jakiej domaga się powód od pozwanego – czyli od wartości przedmiotu sporu.

Jeśli kwota ta jest wyższa niż 75.000,- zł, właściwy będzie sąd okręgowy.

I tak – zachowek to roszczenie o zapłatę określonej sumy.

Sąd nie może w takiej sprawie zobowiązać pozwanego np. do wydania rzeczy.

roszczenie o zachowek

Jak obliczyć wysokość zachowku

Roszczenie o zachowek to roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej. Jego wysokość to co do zasady 1/2 wartości udziału spadkowego, jaki przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym. Jeśli jednak uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo uprawnionym jest małoletni zstępny spadkodawcy wówczas wysokość zachowku stanowi równowartość 2/3 wartości udziału, jaki przypadłby mu w spadku, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.

Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.

Obliczanie zachowku nie (zawsze) jest proste…

Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.

Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Dokładnych instrukcji co do obliczania wysokości zachowku udzielił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 13.02. 2004r. (sygn. akt II CK 444/02)

„W celu obliczenia zachowku należy najpierw określić udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku. Wyjść trzeba tutaj od ustalenia udziału, w jakim uprawniony byłby powołany do spadku z ustawy, przy czym przy operacji tej, zgodnie z art. 992 k.c., uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni. Następnie udział ten mnoży się, stosownie do art. 991 § 1 k.c., przez 2/3, jeżeli uprawniony do zachowku jest trwale niezdolny do pracy lub małoletni, a w pozostałych sytuacjach – przez 1/2. Otrzymany wynik to właśnie udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku.

I jeszcze o obliczaniu zachowku:

Kolejnym etapem obliczania zachowku jest ustalenie tzw. substratu zachowku (art. 993-995 k.c.). Ustalenie substratu zachowku wymaga przede wszystkim określenia czystej wartość spadku. Czysta wartość spadku stanowi różnicę pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku, i cen z chwili orzekania o zachowku a stanem biernym spadku, czyli sumą długów spadkowych, z pominięciem jednak długów wynikających z zapisów i poleceń.

Po określeniu czystej wartości spadku dolicza się do niej, dla ustalenia substratu zachowku, wartość darowizn dokonanych przez spadkodawcę, bez względu na to, czy były one uczynione na rzecz spadkobierców, uprawnionych do zachowku, czy też innych osób. Wartość przedmiotu darowizny na potrzeby doliczenia oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalenia zachowku (art. 995 k.c.). Pewne jednak darowizny zostały wyłączone od doliczania, w szczególności drobne, zwyczajowo przyjęte oraz dokonane dawniej niż przed dziesięciu laty, licząc od otwarcia spadku, na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku (art. 994 § 1 k.c.).

Zamyka obliczanie zachowku operacja mnożenia substratu zachowku przez udział spadkowy stanowiący podstawę do obliczenia zachowku. Jej wynik wyraża wysokość należnego zachowku.”

Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.07.2012r, sygn. akt ICSK 599/11)

Obliczenie wysokości należnego zachowku często jest  procesem złożonym, dlatego też    przy dokonywaniu tej czynności warto skorzystać z pomocy doświadczonego  prawnika.

Warto w miarę możliwości dokładnie wyliczyć kwotę zachowku – wszak od wysokości dochodzonej kwoty uzależniona jest wysokość opłaty sądowej, którą strona występująca z pozwem musi uiścić.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy w sprawie o zachowek?

Napisz na adres katarzyna.skowronska@adwokatura.pl.

Przedawnienie –
czyli w jakim terminie należy wystąpić do sądu o zachowek

Nie warto zwlekać z wystąpieniem do sądu z pozwem o zachowek.

Roszczenie o zachowek (tak jak wiele roszczeń cywilnoprawnych)  przedawnia się. Termin przedawnienia wynosił dotychczas 3 lata, zaś od 23.10.2011 r. wynosi 5 lat licząc od ogłoszenia testamentu, a gdy zobowiązanym do zaspokojenia roszczenia o zachowek jest zapisobierca windykacyjny bądź obdarowany wówczas termin ten liczymy od otwarcia spadku (tj. od daty śmierci spadkodawcy)

Po upływie powyższego terminu zobowiązanie z tytułu zachowku staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym, co oznacza, iż ten przeciwko komu roszczenie o zachowek przysługuje może uchylić się od jego zaspokojenia.

Czyli – jeśli za późno wniesiesz sprawę, to najprawdopodobniej przegrasz.

Zmniejszenie zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego

„Czy można uniknąć płacenia zachowku?”

Otóż jeśli powód wniósł do sądu pozew zanim roszczenie się przedawniło, to odpowiedź zapewne będzie brzmieć, iż raczej nie bardzo…

W pewnych jednak sytuacjach pozwany może żądać w toku postępowania przed sądem I instancji obniżenia wysokości zachowku ze względu na tzw. zasady współżycia społecznego. Obniżenie to następuje z uwagi na treść przepisu art. 5 kodeksu cywilnego.

O dopuszczalności obniżenia przez sąd wysokości zachowku ze względu na tak zwane zasady współżycia społecznego przesądza orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych.

Orzecznictwo

W pewnych szczególnych i wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest obniżenie należności z tytułu zachowku na podstawie art. 5 k.c. przy uwzględnieniu zwłaszcza klauzuli zasad współżycia społecznego. Prawa uprawnionego do zachowku służą urzeczywistnieniu obowiązków moralnych, jakie spadkodawca ma względem swoich najbliższych. W tym kontekście nie można jednak zapominać, że nie mogą zostać pominięte te zachowania uprawnionego, które wskazują na to, jak ten wywiązywał się ze swych obowiązków względem najbliższych, ze szczególnym uwzględnieniem spadkodawcy.

(wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie z dnia 21.10.2010r.,sygn.akt VIACa 332/10)

  1. Także w sprawach o zachowek można stosować przepis art. 5 k.c.
  2. Dokonując osądu roszczenia o zachowek w aspekcie zasad współżycia społecznego trzeba mieć na uwadze, że celem instytucji zachowku jest ochrona interesów wymienionych w art. 991 § 1 k.c. majątkowych najbliższych członków rodziny przez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym. Zastosowanie art. 5 k.c. nie może udaremniać celów przepisów o zachowku. Odwołanie do zasad współżycia społecznego winno raczej służyć ochronie zobowiązanego do zachowku w sytuacji, gdy jego wysokość będzie nadmierna np. w wyniku nagłych zmian ekonomicznych, czy innych niezależnych od spadkobiercy zjawisk wpływających na wartość spadku.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16.12.2009r, sygn. akt IACa 896/09)

W praktyce jednak osiągnięcie takiego rezultatu – czyli zmniejszenia dochodzonej przez powoda sumy zachowku nie jest łatwe.

Aby tak się stało sytuacja musi być naprawdę szczególna.

– np. szansę na takie obniżenie mógłby mieć pozwany w sytuacji, gdyby odziedziczone na podstawie testamentu mieszkanie (w którym np. nie mogący podjąć pracy zarobkowej  pozwany mieszkałby wraz z małoletnimi dziećmi) stanowiło cały jego majątek i aby zapłacić zasądzony zachowek pozwany musiałby to mieszkanie sprzedać.

Sprawa o zachowek w sądzie

Żaden jednak przepis nie zawiera katalogu sytuacji, w których takie obniżenie byłoby możliwe.

W każdej sprawie decyduje o tym sąd, przed którym toczy się postępowanie.

Sąd nie orzeka jednak o takim obniżeniu z urzędu.

Sąd – po przeprowadzeniu postępowania dowodowego – wypowiada się czy w konkretnej sprawie zachodzą przesłanki pozwalające na obniżenie wysokości zachowku.

Tak – ważne jest tu postępowanie dowodowe. A dowody powinny zostać zgłoszone w pierwszym piśmie procesowym- czyli pozwie lub odpowiedzi na pozew. Inaczej niestety sąd może tych dowodów nie przeprowadzić.

Pamiętaj – jeśli wnosisz pozew, musisz udowodnić swoje twierdzenia.

A jeśli już o pozwie:  możesz złożyć go w sądzie osobiście, lub wysłać listem poleconym.

Może w sprawie sądowej będzie więcej niż jeden pozwany?

Pamiętaj aby złożyć odpowiednią ilość odpisów pozwu.

I pamiętaj o opłacie sądowej

(ewentualnie, jak jesteś w trudnej sytuacji możesz złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów)

Każda sprawa jest inna.

Jeśli masz taką sprawę w sądzie najlepiej skonsultuj się z adwokatem/ radcą prawnym.

Pamiętaj – lektura bloga nie zastępuje porady prawnej.

Artykułów na blogu dotyczących zachowku jest sporo.

Nie sposób byłoby opisać wszystko w jednym artykule 🙂

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj np. tu  i tu  .

{ 178 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Wojciech Rudzki | ZbycieSpadku.pl Luty 26, 2014 o 21:05

Bardzo obszerny, ale jednocześnie prosty i przejrzysty wpis. Przy okazji zapraszam do odwiedzenia mojego bloga, gdzie piszę także o zachowku – kategoria wpisów dotycząca zachowku znajduje się tutaj: https://blog-spadkowy.pl/artykuly/wszystko-co-warto-wiedziec-o-zachowku/

Odpowiedz

jan Sierpień 12, 2016 o 13:59

jak można się z panem skontaktować w sprawie zachowku ?. jakie są koszty porady prawnej ?.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 16, 2016 o 12:28

dzień dobry
w sprawach porad prawnych najlepiej kontaktować się w drodze mailowej:
katarzyna.skowronska@adwokatura.pl

Odpowiedz

Kasia Październik 9, 2018 o 15:28

Czy należy mi się zachówek po ojcu jeżeli on przed śmiercią przepisał swój majątek na swoją mamę czyli moją babcię a ta od razu przepisała to swojej córce czyli taty siostrze

Odpowiedz

monika Marzec 22, 2014 o 13:18

Dzien dobry, dziekuje za powyzszy artykul. Mam kilka dodatkowych pytan. Moja babcia wraz z ciocia w tajemnicy przed moim ojcem I mama (ojciec jest pierwszym dzieckiem babci) przepisala w roku 1991 cale mieszkanie na ciocie. Nigdy nie bylo miedzy name konfliktow- o spadku testamencie nie wiedzielismy. Moi rodzice zmarli kilka lat temu. Mam jeszcze siostre. Babcia zmarla w zeszlym roku. I wlasnie w tym tygodniu otworzono testament gdzie dowiedzialysmy sie z siostra ze nie babcia nie zostawila nam nic a mieszkanie przepisane jest w 1991 na ciocie. Czy w takiej sytuacji cokolwiek nam sie nalezy- mysle o zachowku. Jak dlugo trwa sprawa I jaki koszty bedziemy musialy z siostra poniesc, czy jeszcze cos powinnismy wiedziec na co sie przygotowac. Nie mamy jeszcze kopi testamentu. Wczoraj wystapilysmy o nia do sadu. Dziekuje za pomoc

Odpowiedz

Violetta Listopad 4, 2014 o 20:10

Witam
Mam pytanie zmarł moj ojciec w testamencie zapisał wszystko na kuzyna moi rodzice nie mieli ślubu.
Ojciec bał sie swojej rodziny i nie chciał ze mną utrzymywać kontaktów jego rodzina zarzuca że nie zajmowałam sie ojcem ale oni nigdy nie zgodzili sie na nasze spotkania.
Czy mam prawo do zachówku

Odpowiedz

dariusz Grudzień 3, 2016 o 21:17

mam pytanie rodzice mojej zony obydwoje zyja ona jest corka chca przepisac wszystko na syna, czy mojej zonie cos sie nalezy jakis zachowek darowizna pracowala tam w gospodarstwie do 19 lat niewiem czy w chodzi w tym meldunek bo jeszcz tam jest zameldowana 38 lat my duzo nie chcemy tylko jakas dzialke pod budowe maja 11 hektarow slyszalem ze jak dwoje rodzicow zyja to moga przepisac komu chca jakie jest prawo prosze o odpowiedz z gory dziekuje

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 24, 2014 o 12:56

Witam!
Mam pytanie. Czy na rozprawie sądowej na której nastapi uprawomocnienie testamentu, a my, wnuki (nie wymienione w testamencie) nie bedziemy zgłaszac zastrzeżeń, jednak chcemy zgodnie z prawem uczestniczyć w zachowku mamy to podczas tej rozprawy zgłosić??? czy musimy zakłądac kolejną sprawę???

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Marzec 24, 2014 o 14:02

Rozumiem, iż chodzi o sprawę o stwierdzenie nabycia spadku?
W postanowieniu sąd wskaże kto dziedziczy i w jakiej części.
Sprawa o zachowek to zupełnie odrębna sprawa.

Odpowiedz

Ryszard Listopad 27, 2016 o 09:22

Proszę o informację czy Sąd w postępowaniu spadkowym ma obowiązek pouczenia stron nie objętych spadkiem o ich prawie do zachowku

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 28, 2016 o 11:27

Sądy nie udzielają porad prawnych (robią to adwokaci i radcowie)

Odpowiedz

iwona Kwiecień 8, 2014 o 17:26

Moja ciocia zmarła w styczniu br.Pozostawiła testament na mocy którego cały majątek dziedziczy jej pasierb.Była osobą bezdzietną i wdową.Z najbliższej rodziny pozostał jej brat i dzieci zmarłych sióstr.
Czy w takej sytuacji należy nam się zachowek? Bardzo proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 8, 2014 o 18:47

Rodzeństwu (a tym bardziej dzieciom rodzeństwa) zachowek nie przysługuje.

Odpowiedz

Iza Kwiecień 21, 2014 o 16:57

Jak to jest z właściwością miejscową sądu w sprawie o zachowek? W Waszym poradniku jest tylko o tym wspomniane, a na forum prawnym – http://prawne.org/zachowek-t9215/page-2 dostaje sprzeczne informacje. Decyduje sąd mojego (pozwanego) miejsca zamieszkania czy sąd spadkowy?

Odpowiedz

Ewa Kwiecień 21, 2014 o 18:59

Zmarl moj ojciec.Jestem corka z pierwszego malzenstawa. Ojciec zapisal mieszkanie na swoja druga zone z ktora mial dziecko. Druga zona wspomniala ze nalezy mi sie 1/8 wartosci mieszkania. Czy musze starac sie sama o zachowek i w jaki sposob?
Z gory dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 22, 2014 o 10:59

Jeśli Pani ojciec napisał testament, w którym Pani nie uwzględnił, najprawdopodobniej
przysługiwać Pani będzie zachowek. Wyliczenie wysokości zachowku nie jest jednak sprawą prostą
i dlatego doradzam konsultacje z prawnikiem “w realu”.
Istotne jest tu m.in. to, czy mieszkanie było tylko własnością ojca, czy też stanowiło współwłasność
ojca i jego drugiej żony.
Po wyliczeniu kwoty należy wystąpić z pisemnym wezwaniem do zapłaty zachowku.
Jeśli wezwanie będzie bezskuteczne, zostaje wystąpienie do sądu z pozwem o zachowek.
Proszę jednak pamiętać, iż roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 22, 2014 o 20:26

Witam,mam pytanie.W lutym zmarła moja ciocia i pozostawiła po sobie testament zapisując w nim wszystko na mnie.Jestem synem jej brata który zmarł pięć lat temu.Oprócz mnie jest jeszcze jej starszy brat oraz matka.Adwokat wuja twierdzi że należy mu się 1/4 wartości spadku a babci 1/2.W komentarzach powyżej przeczytałem że “Rodzeństwu (a tym bardziej dzieciom rodzeństwa) zachowek nie przysługuje.”Jak więc jest naprawdę,czy należy im się zachówek ,jeśli tak to jaka część?Z góry dziękuję za odpowiedz.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 23, 2014 o 11:04

Zgodnie z treścią przepisu art. 991 k.c. :
§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Odpowiedz

Halina Maj 19, 2014 o 13:51

Moi rodzice sa po rozwodzie ponad 2 lata. Mama mieszka sama w domu, ktore kupila jej mama za wlasne pieniadze (w ksiedze jest rowniez ojciec wpisany; ponoc tak sie wtedy dostawalo posiadlosc). Ojciec – nie wnoszac do majatku nic – domaga sie splaty w wysokosci kilkudziesieciu tys zlotych. Dzieci nas jest czworo. Niestety moje rodzenstwo nie interesuj sie zbytnio losem i opieka chorej matki. Sa bardziej po stronie ojca, ktory mana dzien dzisiejszy lepsze finansowe warunki do zycia, niz mama. Istnieje mozliwosc, iz ojcu bedzie jedynie 20% z wartosci domu przyslugiwac.
Pomagajac mamie, nie myslalam, ze sie tak sprawa potoczy. Po ew. splaceniu ojca mama moze sporzadzic testament, ale gdzie jest haczyk, ktory im nie pozwoli “dobrac sie do koryta” i do mojego wkladu?

Odpowiedz

izabela Czerwiec 13, 2014 o 23:36

Moi rodzice przekazali mi gospodarstwo 23 lata temu ,ojciec nie żyje od 7 lat a mama tak, czy jest sposób żeby po jej śmierci moje rodzeństwo nie ubiegało się o zachowek .Kiedy mi je przekazywali nikt z nich nie chciał gospodarstwa a teraz chcą ,co mogę zrobić żeby zachować dom i budynek który posiadam proszę o pomoc.

Odpowiedz

MONIA Lipiec 2, 2014 o 18:21

jezeli zostal otwarty testament to musze odrazu zalozyc sprawe o stwierdzenie nabycia spadku?
Czy moge otworzyc testament po 4 latach od smierci bliskiejn osoby

Odpowiedz

anna Sierpień 22, 2014 o 23:07

Witam,mam pytanie dotyczące dziedziczenia testamentowego z przyrostem. Mój Tata umarł 3 lata temu. Był powołany jako jeden z 3 spadkobierców do dziedziczenia w testamencie mojego dziadka. Dziadziuś w chwili śmierci mego taty nie był w stanie zmienić zapisu z powodu głebokiej demencji starczej. Dziadziuś zmarł rok temu pozostawiając po sobie testament w niezmienionej formie,gdzie jednym z 3 spadkobierców jest nieżyjący Tata.Mam dwoje rodzeństwa.Wujek i Ciocia (rodzeństwo taty) zapisane w testamencie przyjeli spadek z przyrostem po moim tacie. Zwróciłam się o zachowek,ale wujek stwierdził,że nam,dzieciom zmarłego przed spadkodawcą spadkobiercy nie należy się zachowek.Czy to prawda?Proszę o pomoc.

Odpowiedz

stanislaw Wrzesień 5, 2014 o 09:23

moi rodzice zmarli , cale gospodarstwo rolne uprawia brat my z siostra nic nie dostalismy , czy mozemy sie starac o zachowek lub o inna forme rekompensaty>?

Odpowiedz

jolanta Wrzesień 19, 2014 o 16:17

witam mam pytanie-od 40 lat razem z mama i bratem mieszkalismy pod jednym dachem,urodzilam dziecko,brat sie wyprowadzil,po latach mama zachorowala na raka-zmarla,kiedy mama miala jeszcze swiadomosc to poprosila o notariusza,brat go zalatwil ale to byl znajomy,umowilismy sie z mama wczesniej iz mieszkanie przyjmie w spadku moj brat poniewaz najwiecej zarabia i bedzie w stanie je utrzymac,notariusz przyjechal wczesniej niz powinien,ja bylam jeszcze w pracy a zchora mama byla 18-letnia corka,teraz mieszkam 100 km od miejsca stalego meldunku,corka zostala wyrzucona z domu przez brata mimo tego iz tez jest tam zameldowana,pytanie -czy ja jako corka i corka jako wnuczka mozemy starac sie o zachowek?

Odpowiedz

Joasia Wrzesień 19, 2014 o 17:48

Witam, w naszym przypadku zmarli rodzice zapisali w testamencie nam mieszkanie.Po ich smierci ,siostra , zameldowana fikcyjnie w Hamburgu a mieszkajaca od 8 lat w Polsce bez meldunku ( aby pobierac rente chorobowa z niemiec!),zaskarzyla nas o zachowek w wysokosci 3/4, gdyz jest podobno niezdolna do pracy w 70%.Siostra nie interesowala sie losem rodzicow, wrecz przeciwnie nekala ich psychicznie( telefoniczne obelgi i grozby aby zmienili testament.) Na marginesie chce dodac ,ze mieszkanie rodzicow zostalo w calosci sfinansowane z naszych srodkow finansowych, jednak samo mieszkanie zapisane zostalo na rodzicow.jakie mamy szanse na wygranie tak nietypowej sprawy.

Odpowiedz

aga Wrzesień 24, 2014 o 10:51

witam mam pytanie. jeśli mój tata nie żyje i niedawno zmarła jego mama (moja babcia) i zapisała dom 2 innych wnuków czy mi i mojemu rodzeństwu należy się zachowek
ale nie mam wiedzy w jaki sposób dziadkowie zapisali ten dom
w jakiej sytuacji nie należał by mi zachowek
ps czy jak się przegra sprawę to czy się ponosi koszty

Odpowiedz

Ada Wrzesień 26, 2014 o 09:49

Moja mama przekazała mi darowizną 23 lata temu swoją część do zabudowań oraz cześć odziedziczoną po ojciec nie żyje od 23 lat a mama tak, czy jest sposób żeby po jej śmierci moje rodzeństwo nie ubiegało się o zachowek .Kiedy mi je przekazywała nikt nie chciał ziemi teraz chcą ,co mogę zrobić żeby zachować dom i budynek oraz ziemię który posiadam proszę o pomoc.

Odpowiedz

Kamila Październik 23, 2014 o 19:31

Witam moja mama zmarła w czerwcu tego roku.Mieszkała z tatą w domu jednorodzinnym,który został przepisany na niego przez babcię przed jej śmiercią.Mam brata,któty mieszka razem z tatą.Mam pytanie czy co kolwiek mi się należy po mamie?

Odpowiedz

Ireneusz Listopad 3, 2014 o 13:14

Witam
Dnia 21 października 2003 roku dostałem darowiznę od mojej Babci – czyli w rozumieniu prawa spadkowego ”
Art. 994. § 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku” nie jestem spadkobiercom ani uprawnionym do zachowku – Babcia umiera 26 grudnia 2013 grudnia – czyli ponad 10 lat po dokonaniu darowizny – proszę o informację – czy jestem zobowiązany do wypłaty zachowku spadkobiercom – czyli moim wujom(synowie zmarłej Babci)?

Odpowiedz

marek Listopad 13, 2014 o 19:53

Witam
mam pytanie
jest nas trojak ja i dwoch braci
ojciec sie zdecydowal przepisac na mnie swoje mieszkanie
pozostalych braci nie bierze pod uwage
bo tylko ja zyje z nim w dobrych relacjach
czy reszta rodzeństwa w zwiazku z tym moze domagac sie ode mnie zachowku
/w jakiej kwocie/ i czy jest jakis okres przewidziany na to
dodam ze ojciec jest juz dawno po rozwodzie, mieszkanie przepisal na mnie
w czerwcu zeszłego roku a jego wartosc to 120,000zl

Odpowiedz

Ewelina Listopad 27, 2014 o 11:04

Dzień dobry,
We wrześniu br. zmarł mój ojciec.
moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana. Ojciec założył nową rodzinę i ma dziecko. Zarówno mieszkanie w którym ja wraz z mamą mieszkałyśmy przez ok. 18 lat zapisał swojej nowej żonie jak i domek pod miastem z działką swojej córce. Nie zostawił testamentu czy w tej sytuacji mogę się zwrócić do sądu o zachowek? Czy przysługuje mi i w jakiej wysokości?

Bardzo proszę o poradę.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 27, 2014 o 13:04

Co więc dokładnie rozumie Pani pod pojęciem “zapisał” – czy chodzi o umowy darowizny?
Czy nieruchomości te były własnością tylko ojca (np. nie wchodziły do majątku wspólnego ojca i jego pierwszej żony?)
Sytuacja jest skomplikowana, proszę udać się wraz z dokumentami do prawnika w “realu”.

Odpowiedz

Ewelina Listopad 28, 2014 o 12:41

Dzień dobry, nieruchomości były tylko ojca. Mieszkanie służbowe w którym mieszkaliśmy wszyscy z mamą włącznie było służbowe, które później ojciec wykupił i przepisał na drugą żonę (dokładnie nie wiem jaka była forma), a działka była tzw. ojcowizną ojca i w momencie wybudowania domku zapisał na swoją drugą córkę. Ja natomiast miałam otrzymać część innej nieruchomości (1/2 domu), ale ojciec stwierdził że nie będzie na mnie zapisywał tzn nie dokonał aktu darowizny tylko polecił mi sprzedać, bo jak twierdził szkoda zabiegów na akty notarialne. Uwierzyłam mu i wynegocjowałam cenę z nabywcą, po czym ojciec stwierdził, że nie da mi całej kwoty tylko część bo jemu są potrzebne też pieniądze. Wówczas nie miałam nic przeciwko bowiem liczyłam, że uwzględni mnie w późniejszym podziale, ale niestety tak się nie stało.
Bardzo dziękuję za poradę, mam tylko pytanie czy w tej sytuacji mam jakąkolwiek szansę na zachowek?

Odpowiedz

Natalia Grudzień 6, 2014 o 16:09

Witam serdecznie, prosze o pomoc.
Otrzymałam w darowiźnie mieszkanie po Babci, która miała dwóch synów- jeden mój tata, drugi brat, który został pominięty w spadku teraz domaga się części mieszkania. Siedział w więzieniu gdy zmarła Babcia, nie interesował się nią, uprzykrzał życie gdy mieszkał z Babcią (był osobą uzależnioną). Zzainteresował się wtedy gdy dowiedział się o śmierci Babci. Czy należy mu się jakaś część majątku? Mimo tego, że na niego nie zasłużył swoim postępowaniem?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

elzbieta Grudzień 8, 2014 o 16:24

Witam moja ciotka nie ma dzieci wszysko co posiada zapisala mi czyli bratankowi synowi swojego niezyjacego brata czy po jej smierci innym czlonkom rodziny nalezy sie zachowek.

Odpowiedz

Krzysia Grudzień 9, 2014 o 15:48

Dzień dobry mam pytanie mojego ojca majątek sprzedaje komornik czy w takiej sytułacji można co zrobić? jak komornik to sprzeda to ja z siostrami bedziemy bez spadku

Odpowiedz

Maria Grudzień 23, 2014 o 12:23

Witam,
Mama chce sporządzić testament u notariusza, dotyczy on przekazanie mieszkania, jakie dokumenty potrzebuje notariusz. Nadmienię, że mieszkanie jest obciążone hipoteką, w której bank jest na pierwszm miejscu,cz tu też trzeba dostarczyć jakieś dokumenty, czy najważniejszy jest akt notarialny?

Odpowiedz

janusz Grudzień 27, 2014 o 11:53

Chciałbym prosić o odpowiedż na pytanie : czy uniknie sie płacenia zachowku w następującej sytuacji. Teściowa przepisała mieszkanie mojej córce na zasadzie darowizny 15 lat temu . Czy gdyby córka sprzedała mieszkanie np. mnie czyli / ojcu / zachowek miałby tu prawo bytu.

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 11, 2015 o 12:18

Dzień dobry. Rodzice przekazali mi w formie darowizny swoje mieszkanie własnościowe , w którym wcześniej wychowywaliśmy się ja i moja siostra.Zarówno ja , jak i moja siostra mieszkamy we własnych mieszkaniach , mamy swoje rodziny. W 2014r. rodzice zmarli.Zaproponowałem siostrze, żebyśmy razem opłacali mieszkanie po rodzicach (formalnie moje) , razem je sprzedali i podzielili zysk na połowę.Siostra odmówiła i powiedziała ,że to mieszkanie ją nie interesuje. Czy w tej sytuacji należy jej się zachówek , co należy zrobić , żeby ten zachowek jej się nie należał zgodnie z prawem- czy ma ona napisać proste zrzeczenie się prawa do zochówku, czy musi być ono poświadczone notarialnie?

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 28, 2015 o 11:48

Witam. Mam następujący problem. Po moim ojcu ustawowo odziedziczyłem 1/6 wartości budynku (moja mama 1/3 i mój brat 1/6). Obecnie moja mama chce notarialnie zapisać mojemu bratu swoją część 1/3 odziedziczona po ojcu. Dzieki temu ja będę właścicielem w 1/6 nieruchomości, a mój brat 5/6. Czy od brata należy mi się zachowek i w jakiej wysokości?
Z góry dziękuję..
Andrzej

Odpowiedz

Teresa Luty 3, 2015 o 20:27

Mój tato zmarł 25 lat temu,a mama całe gospodarstwo przekazała bratu,który zmarł po jego śmierci odzidziczyła to jego żona.Czy w związku powyższym będzie mnie i mojenu rodzeństwu przysługiwał zachowek.Nadmieniam,że mama moja żyje.W związku z powyższym po ilu latach po śmierci mamy mogłabym ubiegać się o zachowek.Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy jeśli przekazanie gospodarstwo nastąpiło 25 lat temu czy ma to wpływ na możliwość ubiegania się o zachowek.

Odpowiedz

justyna Luty 6, 2015 o 16:30

mam pytanie 7 miesiecy temu zmarl mi tata i ja zlozylam wniosek o spadek jako corka sprawa 1 sie odbyla zostala odroczona na inny termin bo mama z bratem sie niewstawili a w tym czasie moj brat zlozyl oswiadczenie zdobroinwentarza kto ma wieksze prawo do spadku ja jako corka czy brat ktory ciagle zuca mi klody pod nogi pomocy

Odpowiedz

Maciej Luty 11, 2015 o 19:48

Witam, otrzymałem w spadku od babci dom. Babcia posiadała dwoje dzieci moją matkę oraz syna. Syn zmarł dwa lata temu a jego żona chce wystąpić o zachowek. Czy ma do tego prawo?
dziekuję

Odpowiedz

rafal Luty 13, 2015 o 20:23

Witam w moim przypadku jest tak ze nie zostalem wymieniony w testamencie ale i tak nalezy mi sie zachowek . Sprawa trwa juz od 2 lat i nadal nie ma wyceny spadku . W spadek wchodzi mieszkanie i dzialka. Pytanie moje jest takie czy moge wniesc sprawe o zachowek jezeli nie ukonczyla sie sprawa spadkowa? Trwa to tak dlugo i moja obawa jest taka iz boje sie ze moj zachowek sie przedawni. Prosze cos napisac na ten temat.

Odpowiedz

wojtek Luty 18, 2015 o 10:00

witam,
w roku 2004 otrzymałem darowiznę od ojca w której darował mi dom wraz z działkami, natomiast mojemu rodzeństwu darował działki
w 2010 roku zmarł i obecnie siostra i brat domagają się zachowku po zmarłym ojcu czy taki zachowek im przysługuje? od smierci mija prawie 5 lat prosze o pomoc.

Odpowiedz

wojtek Luty 18, 2015 o 10:02

dodam jeszcze ze tato testamentu niei sporządził jest to ustawowe dziedziczenie i z tego co wyczytałem z w/w artykułu prawo do zachówku przedawniło sie poniewaz tato zmarł przed 2011 roku dobrze ta sprawe rozumie?

Odpowiedz

Aneta Luty 18, 2015 o 20:11

Witam, w tamtym roku zmarł nasz wujek z którym mieszkaliśmy i dochowywaliśmy do śmierci. Po śmierci w sądzie odczytywaliśmy testament w którym był zapis, że całość spadku (mieszkanie) przekazuje dla nas w zamian za opiekę przy czym był równierz zapis o jego synie którego wydziedziczył z zachowku z powodu braku kontaktu z nim i braku jakiejkolwiek pomocy ze strony syna. Czy w takim przypadku jeżeli syn wystąpi do sądu o przyznanie mu zachowku może zostać mu przysądzony, a co z tym się wiąże, że my będziemy musieli mu zapłacić ? proszę o pomoc bo męczy i straszy nas ten człowiek i nie wiemy czego się spodziewać.

Odpowiedz

Edyta Luty 19, 2015 o 17:28

witam, bardzo proszę o pomoc.
Zmarła moja babcia, miała 3 dzieci, została tylko maja mama, 2 wujków nie żyje. 1 nie miał dzieci, 2 ma córkę z rozwiedzionego małżeństwa. Moja kuzynka zrzekła się spadku po wujku (jej ojcu). Moja babcia napisała testament w którym przepisała swoje mieszkanie na moją mame, oraz wydziedziczyła, ale bez podania powodu moją kuzynke. Nie wiedziała, że trzeba, chodziło jednak o to że kuzynka ją zaniedbywała. Moja mama ma 5 dzieci. Czy kuzynce należy się zachowek a jeśli tak to jaki dokładnie procent mieszkania(bo to był jedyny majątek babci) się jej należy.
BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ

Odpowiedz

Ada Luty 23, 2015 o 23:50

Witam serdecznie mam pytanie dotyczące darowizny i testamentu.Trzy lata temu zmarł mój wuj, który 1/3 swojej działki przepisał na moją ciocie(darowizna) .Posiada ona teraz 2/3 działki a moja mama 1/3.Ciocia bardzo chcę abym to ja otrzymała ziemię,a ponieważ jest chora spisała testament i zapisuje to mojej mamie (testamen,bo od darowizny wuja nie minęło 5 lat).Ma jednego syna.Jak powinnam rozegrać sprawę ,żeby nie było potem żadnych nie przewidzianych zachowków, czy ten syn może się zrzec jakoś tego prawa za życia cioci, czy nie ma takiej możliwości. Mój wuj miał chyba z 9 dzieci, czy dopiero po 5 latach od jego śmierci nie będą mieli już prawa do niczego???

Odpowiedz

Dominika Luty 26, 2015 o 12:31

Witam,mam pytanie dotyczace zachowku,moj maz w wieku 18 lat otrzymał od rodzicow rolnikow zachowek,nie dawno zmarł mu ojciec ,odkad go brakło moja tesciowa stwierdziła ze nie bedzie sie dokładac do rachunkow gdyz jej sie to nalezy bo dała mu zachowek,maz opłaca wszystkie media sam majac 5 osobowa rodzine na utrzymaniu,czy moja tesciowa ma racje?,bardzo prosze o odpowiedz,dziekuje

Odpowiedz

zbyszek Marzec 2, 2015 o 18:35

sprawa wyglada tak . ojciec dostal w darowiznie od babci 15lat temu mieszkanie i teraz chcialbym je od niego odkupic ale jego siostra zapowiedziala ze wystapi o zachowek. pytanie jak mozna zrobic zeby nie miala do niego prawa ? czy jak sprzeda osobie 3-eciej to ciotka nic nie dostanie? czy ja wtedy bede musial jej zaplacic czy on ??

Odpowiedz

Agata Marzec 5, 2015 o 11:05

Witam,

W chwili otwarcia spadku było 5 zstępnych (spadek pusty). Jeden z nich został obdarowany przez spadkodawcę. Po trzech latach zmarła jedna ze zstępnych.
Czy część jej zachowku po matce jest dzielona pomiędzy pozostałą czwórkę rodzeństwa?

Czy okres przedawnienia (5 lat od otwarcia spadku – śmierci spadkodawcy) dotyczący zaliczenia darowizny do spadku kończy się, gdy dzień przed tym terminem złożę sprawę w sądzie o zachowek, a sama rozprawa odbędzie się po tych 5 latach?
Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

gosia Marzec 5, 2015 o 15:46

witam .babcia przepisała mi miesiąc temu jedyne swoje mieszkanie (z zgodą mojej mamy-córki babci)…babcia jest po udarze i ja sprawuję nad nia opiekę i jest u mnie …mój brat czuję sie pominięty….przez babcię ..czy ma prawo -pomimo tego iż wogóle na opiekuję się babcią do zachowku??

Odpowiedz

Anika Marzec 9, 2015 o 20:18

Moi rodzice przepisali gospodarstwo siostrze w 2006r. Ja nigdy od nich nic nie otrzymałam. Czy po ich śmierci będzie mi należał się zachowek?

Odpowiedz

Piotr Marzec 9, 2015 o 21:09

Witam
Dostalem od rodziców w darowiznie dom który w akcie notarialnym wyceniony jest na 230 tys. Mam jeszcze brata i siostrę. Brat dostał od rodziców w darowiznie działkę ale siostra niedostała nic. Zaproponowałem jej spłatę ale odmówiła bo za mało. Rodzice zyją. Pytanie moje jest takie::: Czy remontując dom tzn nowy dach i tynkowanie domu podwyzsza jego wartość względem zachówku? Bo jesli tak to przypuszczajc ze rodzice bedą zyc 10-20-30 lat tobez powaznych remontów dom popadnie w ruine. Czy siostra może zadac zachówek tylko od tej czesci co ja dostalem czy od brata czesci tez?

Odpowiedz

Angelika Marzec 18, 2015 o 09:12

Czy jeżeli mama w testamęcie przepisała mi mieszkanie ale dopiero po jej śmierci , a mojej siostrze nic czy ona z mężem i synem może ubiegać się o zachówek?
I rozumiem że jeżeli jej się należy to ja będę musiała go zapłacić?

Odpowiedz

Iwona Marzec 23, 2015 o 18:34

Witam
Mam pytanie czy jezeli siostra wykupila mieszkanie mamy ok. 5lat przed jej smiercia a bylo to mieszkanie komunalne , czy nam też jako rodzenstwu należy się zachuwek?

Odpowiedz

urszula Marzec 26, 2015 o 19:29

Witam mam pytanie mój ojciec zmarł 19 lat temu i mieszkał w polowie domu mama i my 5 dzieci nie zrobilismy żadnego podziału – po 17 latach zmarł mój brat , teraz nie wiem jak bedzie wyglądać spadek po śmierci mamy co nam sie należy ,gdy mama nie pozostawi i nie wskaże w testamencie żadnego dziecka ,a mam jeszcze pytanie czy moja bratowa -brat zmarł 17 lat temu i mieszka w tym mieszkaniu z mamą może otrzymać to mieszkanie w drodze zasiedzenia, my pozostał dzieci z tym się nie zgadzamy , bardzo proszę o odpowiedz z poważaniem Urszula

Odpowiedz

Zofia Kwiecień 6, 2015 o 18:17

Witam, mam pytanie. Spadek został odczytany w 2010 roku. Który termin zachowku obowiązuje, 3 lata czy 5? Skoro spadek był odczytany przed 23.10.2011, to czy nie powinien obowiązywać stary termin (czyli 3 lata)? Bardzo proszę o odpowiedz. Z poważaniem, Zofia.

Odpowiedz

Iwona Kwiecień 9, 2015 o 13:57

witam ,mam pytanie jest nas 6 rodzeństwa, rodzice zmarli przepisali mi za swojego żywota działkę z domkiem i 1 hektar ziemi.Do podzialu zostalo jeszcze 5 hektarow ziemi i dom po rodzicach na pozostale dzieci w tym mnie takze.Moje pytanie czy pozostale rodzenstwo ma prawo moze ubiegac sie o zachowek odemnie ? chce sie zrzec dziedziczenia.prosze o odpowiedz .pozdrawiam serdecznie

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Kwiecień 10, 2015 o 12:02

Sytuacja nie jest prosta – odrzucić spadek można tylko w określonym ustawą terminie.
Jaką dokładnie umowę ma Pani na myśli mówiąc o “przepisaniu” działki?

Odpowiedz

Marcin Kwiecień 23, 2015 o 22:32

Witam serdecznie mam pytanie. moi rodzice dostali za przekazaniem gospodarstwa rolnego akt notarialny u notariusza 1989 przez żyjącego dziadka i babcie.Dziadek w 2006 roku zmarł i od tamtej pory na działce mieszkala sama babacia .Ziemie zostały sprzedane przez moch rodzicow którzy według prawa stali się włascicelami. dzialka pozostala ze względu iż babacia ma zapisna sluzebnosc osobista , mój tata zachorowal na raka w związku z tym nie miał kto jedzic do babaci została ona zabrana do nas do domu. 2015 styczeń zmarł mój tata -babcia po śmierci taty powiedziała ze z nami nie mieszka ,ciagle awantury i ze chce mieszkac z corka. Babcie zawiozłem zalatwilem wszytkie świadczenia i uposażenie w razie śmierci babaic na cioce. wszystko ok ale brat taty powiedział ze będzie się staral zachowek i o odszkodowanie ponieważ my musimy się opiekować babacia skoro wszystko dostaliśmy w zapisie. mam pytanie czy babacia zyjaca może zmienić zapis ziemi?? co do działki na której ma slozebnosc?? i czy cos się należy teraz rodzinie taty czyli bratu i siostrze. dodaje ze po śmierci tatay według drogi spadkowej ja stalem się wlascicielem 1/4 działki a mama 3/4. proszę o wyczerpojaca odpowiedz Marcin tel.607427880

Odpowiedz

anna Maj 3, 2015 o 11:42

dzien dobry mam takie pytanie moj ojciec nie chce zameldowac mojej zony ona jest obcokrajowcem wiem ze po smierci matki mi nalezy jedna usma domu czy moge ja ja zameldowac z gory dziekuje za odpowiedz

Odpowiedz

Leszek Maj 8, 2015 o 14:48

Dzień dobry
Wiem, że darowizna uczyniona przez spadkodawcę nie zabezpiecza przed zapłatę zachowku innym spadkobiorcom, gdyż wlicza się do masy spadkowej w celu ustalenia wielkości zachowku.
Ale nigdzie nie natrafiłem na wyjaśnienie, czy SPRZEDAŻ mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania itp. przez spadkodawcę na rzecz jednego ze spadkobiorcy, zabezpiecza przed zachowkiem na rzecz innych uprawnionych do dziedziczenia.
Bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Julita Maj 10, 2015 o 20:54

Dzień dobry – chciałabym się poradzić odnośnie konkretnego zapisu w testamencie, który uniemożliwiałby mojemu bratu ubieganie się o zachowek. Ale może na początek wspomnę ze mój tata chce sporządzić testament (notarialnie) w którym przekazuje po swojej śmierci mi jako córce – dom(wspólnie w nim mieszkamy) wraz z budynkami gospodarczymi przynależnymi do tej działki oraz 4 ha ziemi i sprzęty rolnicze. Chce zaznaczyć że mój tata nie chce aby mój brat upomniał się o zachowek z części mieszkalnej gdyż sam w formie darowizny dostał od nich mieszkanie. Hektary i sprzęty rolnicze po np. mojej ich sprzedaży ( zyskiem z ich sprzedaży) mam podzielić się po połowie z bratem. Moje pytanie dotyczy tylko części mieszkalnej, czy istnieje jakiś zapis że np. rodzice do śmierci będą przy mnie czy coś w tym rodzaju, który uniemożliwiłby ubieganie się o zachowek z tej części?

Odpowiedz

Grzegorz Maj 15, 2015 o 09:19

Witam!
Mój dziadek zmarł ok. 10 lat temu. Miał 4 dzieci. 3 dzieci została obdarowana przez niego za życia, tylko mojej matce nic nie zapisał, gdyż przebywała na stałe za granicą i nie mieli z ńią kontaktu. Moja matka zmarła w 2011 r. Moje pytanie dotyczy zachowku – czy mogę z moim rodzeństwem domagać się zachowku czy sprawa jest już przedawniona?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

ADAM Czerwiec 10, 2015 o 20:14

Proszę o wyjaśnienie tematu zachowku a mianowicie: PRZED uprawomocnieniem się testamentu,strona która kwestionowała testament, (A była to córka, osoby sporządzający testament) zmarła około 6 mc przed zakończeniem tego postępowania. Testament zawierał wydziedziczenie z uzasadnieniem Jej i Jej dwoje dzieci-czyli wnuków,osoby sporządzającej testament.(dzieci w chwili zgonu miały 16 l (jeden z autyzmem,bez potwierdzenia specjalistycznego leczenia).Testament ten został potwierdzony – uprawomocniony przez sąd. Również w czasie przed uprawomocnieniem się tego testamentu około 3 mc. (czyli w czasie kiedy jeszcze nie było wiadome czy testament ten zostanie potwierdzony sądownie ,nie wiadomo kto zostanie spadkobiercą ),strona wydziedziczona posługując się adwokatem, wystąpiła bezpośrednio do sądu( wyższej instancji, i innej jurysdykcji) o zachowek od osoby wskazanej jako obdarowanej w testamencie. Teraz mam 2 pytania w związku z tym. – 1/.Czy sąd może przystąpić do czynności procesowych o zachowek ,gdzie testament jeszcze jest nie potwierdzony sądownie(czyli nie jest osoba obdarowana potwierdzona sądownie)?.2/.Jeżeli w pierwszej linii spadkowej osoba nie żyje – zmarła po otwarciu testamentu (a ewentualny zachowek należał by się Jej w wysokości 1/2 ceny dóbr pozostawionych ,) to w jakiej części należał by się zachowek następnym (czyli 2um wnukom. dzieciom zmarłej córce) Mówi się o 2/3 ale od sumy przypadającej ewentualnie nieżyjącej matce , czyli od 1/2 należy się 2/3 dla dwóch ,czy może jest to tak że każdemu należy się 2/3 bo w dzisiejszych czasach ??? Dwoje wnuków czyli 2 x 2/3 = 4/3 czyli trzeba by było dopłacić do interesu. Z kolei jeżeli pierwszej linii należy się równowartość 1/2 ,to skoro następnym(dzieciom) należy się po 2/3 to też przewyższa część należącą się osobie w pierwszej linii -skoro pierwsza dostaje 1/2 to następni dostali by 2 x 2/3 = 4/3 czyli więcej niż 1/2. Dziwne to troszeczkę.proszę o odpowiedź.
Ps. a co jeżeli by osoba miał nie dwoje wnuków tylko np. 4 czyli 4 dzieci miała osoba wydziedziczona ? 4x 2/3 = 2 i 2/3 ? Pozdrawiam Adam.

Odpowiedz

adam Listopad 15, 2015 o 12:48

mimo upływu tak dużo czasu nie otrzymałem odpowiedzi .Przykro mi z tego powodu.

Odpowiedz

Ela Czerwiec 12, 2015 o 19:05

Witam.
Chciałabym, by po mojej śmierci cały, zgromadzony wspólnie z mężem majątek przypadł jemu w udziale. Mamy dwoje dorosłych dzieci, ale wolałabym zabezpieczyć mu przyszłość, tak, by nie musiał sprzedawać domu, by zaspokoić potrzeby, związane z zachowkiem w przypadku, gdyby dzieci wykazały zainteresowanie tym nieszczęsnym przywilejem. Dodam, że nie zachodzą żadne okoliczności, które by mogły pozbawić dzieci zachowku. Co mogę zrobić, by majątek wypracowany w znacznej mierze przez mojego męża pozostał do jego dyspozycji ?

Odpowiedz

Pola Lipiec 15, 2015 o 16:06

Szanowna Pani,
Czy dochodzeniu zachowku nie stoi na przeszkodzie niedokonanie spisu inwentarza? Wydaje się, że nie da się bez spisu obliczyć faktycznej wartości takiego roszczenia.

Odpowiedz

Abelard Lipiec 31, 2015 o 18:55

Witam,
bardzo pomocny blog.
Jestem wskazany w testamencie jako jedyny spadkobierca – osoba obca po rozwiedzionej starszej pani. Dziadkowie, rodzice i rodzeństwo zmarło przed spadkodawczynią oraz nie ma dzieci. Jedyna rodzina to bratowa i bratanice. Dziedziczą i mają prawo do zachowku?

Odpowiedz

Jacek Sierpień 10, 2015 o 16:20

Ja w kwestii możliwości zmniejszenia lub oddalenia pozwu o zachowek. Mój ojciec miał 2 mieszkania. Jedno z nich 20 lat temu przepisał na moją starszą siostrę. W drugim sam mieszkał. W testamencie mnie zapisał wszystko, co w praktyce oznacza właśnie mieszkanie, w którym do śmierci mieszkał. Siostra od kilku lat nie żyje, ale żyje jej małoletnia córka. Czy jeśli wnuczka mojego ojca wystąpi o zachowek to w związku z tym, że jej matka otrzymała już od ojca połowę jego majątku czyli mieszkanie, w którym wnuczka aktualnie mieszka, to mogę liczyć na oddalenie przez sąd pozwu o zachowek dla niej?

Odpowiedz

Dorota Sierpień 18, 2015 o 07:12

witam zmarł mój tata i w testamencie wszystko zapisal mojej mamie ,mam brata,,,moja mama chce podzielic majątek i spisać testament ,czy brat mój brat ma prawo do odwołania się od decyzji mojego taty i życzeń jakie zwarł w testamencie,,,,

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Sierpień 18, 2015 o 10:54

Czy miała już miejsce sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu? Teoretycznie brat mógłby próbować
“walczyć” z tym testamentem- podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, trudno mi jednak udzielić konkretnej
porady bez dokładnego ustalenia stanu faktycznego i zapoznania się z treścią testamentu.

Odpowiedz

Dorota Sierpień 20, 2015 o 09:51

tata cały majątek przepisał na mame,ja nie znając prawa uznalam ,że powinniśmy się z bratem zrzec praw do swoich części i też brat mój uznał,że tak bedzie dobrze,aczkolwiek pare razy mamie zasugerował,że powinna podzielić majątek miedzy wnuki-dla mnie jest to narzucanie komuś swojej woli,,,,ale po czasie okazało się ,że całość majątku należy się tylko mojej mamie/po wizycie w biurze notarialnym/,kamień spadł mi z serca,,,,ale po paru dniach brat uznał,że jednak sie nie spisze ponieważ moja mama ma inne plany co do podziału majątku….sprawy w sądzie jeszcze nie było…w przyszlym tygodniu idziemy do notariusza na odczytanie ,,,chyba testamentu i orzeczenie co komu sie nalezy a co nie,,,,boje się tylko tego ,że oj kochany brat złozy wniosek do sądu-ponieważ nie bedzie mu sie podobała informacja ,że wszystko przypada mamie

Odpowiedz

Izabela Wrzesień 15, 2015 o 03:01

W tej sytuacji brat Pani ma rację. Jeżeli w testamencie ojciec zapisał wszystko matce, zarówno Pani brat , jak i Pani macie prawo domagac się od matki zachowku.

Odpowiedz

Wiesław Wrzesień 6, 2015 o 10:40

Dzień dobry, mam taką sytuację, zmarła moja babka ok 3 lata temu. Zostawiła po sobie testament w którym podzieliła majątek na swojego syna, córkę (moją matkę) i moją siostrę. Chciałbym się dowiedzieć czy mnie się też należy cokolwiek w takiej sytuacji czy też nic z tego.
Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Wiesław.

Odpowiedz

Emilia Wrzesień 12, 2015 o 23:52

Witam,
bardzo proszę o odpowiedź :moja babcia zapisala w testamencie w 2000r. (akt notarialny) dla mnie mieszkanie, zmarła w 2009 roku, ustawowo dzieci mają prawo do zachowku, a jest ich troje ja jeszcze nie założylam sprawy w sądzie o zapis w księgach wieczystych, przedawnienie ubiegania się o zachowek od którego momentu się liczy? od momentu założenia sprawy w sądzie czy od momentu śmierci spadkodawcy?

Odpowiedz

marzena Wrzesień 14, 2015 o 11:19

Dzień Dobry chciałabym się zapytać o taką rzecz moi rodzice żyją i zapisali mojej siostrze mieszkanie które mają na własność w zamian za opiekę ja o tym nic nie wiedziałam czy mi się coś należy po śmierci rodziców np. zachowek bardzo proszę o odpowiedż

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Wrzesień 14, 2015 o 11:54

Dużo zależy od tego, jaka umowa została zawarta- czy była to darowizna czy dożywocie.

Odpowiedz

Sebastian Październik 8, 2015 o 15:50

Witam,
mam taka sprawę. Babcia jest jedyną właścicielką mieszkania. Dziadek z którym miała ślub zmarł kilkanaście lat temu. babcia i dziadek mieli dwóch synów. Po śmierci dziadka babcia napisała testament, w którym przepisała mieszkanie jednemu z nich. (ma on 1 syna). drugi z synów ma 2 córki.
Pytanie: jakie prawo do zachowku ma drugi z synów.
Czy wnuki również maja prawo do zachowku ?

Odpowiedz

Krystian Październik 11, 2015 o 10:28

A jak w praktyce wygląda określenie wartości nieruchomości, od której przysługuje zachowek? Czy osoba, składająca wniosek o zachowek, musi podać wartość tej nieruchomości (na podstawie np. cen rynkowych)?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Październik 12, 2015 o 10:50

Powód podaje w pozwie kwotę, jakiej się domaga. Strona pozwana może kwestionować wartość nieruchomości
i np. złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.

Odpowiedz

Tomasz Rowiński Październik 14, 2015 o 12:51

Mam pytanie dot. zachowku. Krótki opis sytuacji:

Babcia posiada gosp. rolne – 5/8, pierwszy syn – 1/8, drugi syn 1/8 i trzeci syn 1/8.
Umiera pierwszy syn – 1/8 dziedziczy żona i syn (wnuczek 1 babci)
Umiera drugi syn – 1/8 dziedziczy żona i dwójka dzieci (wnuczek 2 i 3). Umiera także żona drugiego syna, dziedziczą jej dzieci (wnuczek 2 i 3) po 1/16.
Trzeci syn daje pełnomocnictwo swemu synowi (wnuczek 4), do dysponowania jego udziałem (1/8), w tym możliwości przepisania na siebie owej 1/8. Tak też czyni, czyli przepisuje na siebie 1/8.

Umiera babcia 06.2013 r., ale zanim umrze robi ze swojego udziału darowiznę (akt notarialny) dla wnuczka 2 i 3.

Po śmierci babci żona drugiego syna, wnuczek 1, wnuczek 2, wnuczek 3 i wnuczek 4 (przepisał na siebie część udziałów ojca) dzielą gospodarstwo rolne na 3 działki i wzajemnie sobie darowują lub sprzedają w nich udziały. W ten sposób 1 działka ma jednego właściciela- wnuczek 3 (wnuczek 2 robi darowiznę, żona drugiego syna i wnuczek 1 robi darowiznę, wnuczek 4 sprzedaje swoje udziały wnuczkowi 3); druga działka ma właścicieli dwóch – wnuczek 2 i 3 (żona drugiego syna, wnuczek 1 i 4 sprzedają swoje udziały), trzecia działka ma 5 właścicieli – żona drugiego syna, wnuczek 1, wnuczek 2, wnuczek 3 i wnuczek 4 (każdy wg swego udziału).

Ale trzeci syn “obudził się” z letargu i chce dochodzić zachowku?

Ma do tego prawo?

Odpowiedz

Tomek Październik 16, 2015 o 12:05

Witam, ciekawy i pomocny artykuł. A jeśli rozliczenie z zachowku następuje umową a nie przed sądem, to można uprawnionemu przekazać z tytułu zachowku więcej niż mu się należy i nadal będzie to rozliczenie zachowku?

Odpowiedz

Natasza Październik 21, 2015 o 16:18

Witam, mam również pytanie w sprawie zachowku, mój dziadek zmarł w grudniu 2010 roku, testament został znaleziony nieco później, bo nie wiedzieliśmy, że w ogóle jakikolwiek istniał. Zapisał w nim samochód i sklep na siostrę mojej mamy.
Nie było z tego powodu jakichkolwiek konfliktów, ponieważ moja mama otrzymała w darowiźnie parę lat wcześniej dom rodzinny, w którym w dalszym ciągu mieszka moja babcia, za którą też moja mama poprzez otrzymanie domu wzięła na siebie opiekę. Jest jeszcze trzecia siostra, z którą od 25 lat nie mamy żadnego kontaktu, nikim się nie interesuje. W dniu dzisiejszym, mama otrzymała list z żądaniem zapłacenia jej zachowku za to, że moja mama otrzymała dom. Moje pytanie jest takie, czy sprawa nie jest już może przedawniona? I czy ma ona w ogóle prawo ubiegać się o zachowek?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Iza Listopad 2, 2015 o 10:06

Witam, 14 lat temu moi rodzice zapisali na mnie dom ” umowa darowizny”.
Rodzice zmarli, ojciec 3 miesiące temu.Mieszkałam z Nimi aż do ich śmierci, opiekując się 24 godziny na dobę. Mam straszą siostrę, która upomina się ode mnie spłaty. Czy według prawa należy jej się coś, skoro nie interesowała się swoimi rodzicami ?

Odpowiedz

Robert Listopad 12, 2015 o 11:30

Witam, moje pytanie brzmi: rodzice przepisali mi aktem notarialnym dom oraz działkę rolną w roku 2003. Mama zmarła w roku 2006, ojciec jeszcze żyje, moje rodzeństwo nie interesowało się co się z rodzicami dzieje. a teraz upominają się o spadek. Czy zachowek im się należy jeszcze, czy już się przedawnił. Od którego momentu się rozpoczyna czas przedawnienia?

Odpowiedz

Bogda Listopad 13, 2015 o 10:06

mój siostrzeniec /56 lat / zmarł nagle i nie posiada spadkobierców / rodziców, dzieci , rodzeństwa / i nie zostawił testamentu . Czy ja jako dalszy krewny mam w jego majątku / mieszkanie , duży ogród/ jakiś udział.

Odpowiedz

Ada Listopad 28, 2015 o 13:38

Witam,
Moja mama zmarła i nie zdążyła zostawić testamentu. Pozostał po niej dom w którym mieszkam z żoną i dziećmi już od 14 lat, gdzie w tym czasie moja mama mieszkała z drugim mężem u niego. Dom o który chodzi był własnością mojego zmarłego ojca i mamy. Teraz nie wiem co zrobić,żeby być właścicielem tego domu. I ile mam na to czasu. Od śmierci mamy mineło pół roku.Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz

Joanna Grudzień 6, 2015 o 22:11

witam, mam takie pytanie. moja ciocia( siostra mojego ojca ) mieszka sama w swoim rodzinnym domu. od kilkunastu, jak nie wiecej lat dom jest przepisany na nią. dziadkowie juz nie zyją. ostatnio ciocia zapropnowała mi czy chciała bym z męzem i dziecmi by ona nam ten dom przepisała, bo juz jest starsza osobą. i tu jest moj problem, poniewaz ciocia ma rodzeńswto ktore od lat jest skłocone, i boje sie czy gdy dom by cicoci mi zapisała, to kiedys jak ciocia umrze, to czy oni mogą do mnie przyjsc po jakąs ich spłete?? bo dom jest do generalnego remontu, i nie chciała bym zebym włozyła tam spore pieniadze a potem musiałabym kogos spłacac. pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Joanna Grudzień 6, 2015 o 22:17

dodam ze ciocia jest starą panną, nie ma dzieci czy męża

Odpowiedz

ewa Grudzień 29, 2015 o 11:26

Witam serdecznie mam pytanie.Jestem jedna z siedmiorga rodzenstwa wszyscy jestesmy dorosli i mamy swoje rodziny.Ja opiekuje sie mama i mieszkam juz z nia 25 lat gdzie reszta rodzenstwa nie stawiala zsdnych przeszkod ku temu a mama tak wybrala.Mieszkanie w ktorym mieszkalismy przez 2olat nalezalo do mamy wyprowadzajac sie za granice owszem razem z mama mieszkanie mama sprzedala i wspolnie zamieszkalismy za granicami Polski.Pieniazki mama przeznaczyla na dalsze nasze wspolne zycie tu.Mama ma emeryture maz moj tu pracuje a ja opikuje sie caly czas mama.Mam pytanie czy po smierci mamy ja bede zmuszona splacic moje rodzenstwo w przypadku jak by zarzadali takowej zaplaty gdzie mama jeszcze za zycia sprzedala to mieszkanie i daej z nami zyla i miala opieke?Prosze o odpowiedz i dziekuje z gory i pozdrawiam.

Odpowiedz

Arek Styczeń 11, 2016 o 15:27

Witam,
Ojciec przekazał jednemu synowi za życia działkę (jakies 4 lata temu) pod budowę domu, teraz drugiego syna jeszcze za życia chce zabezpieczyć testamentem, w którym przekazuje mu swój dom. W testamencie znajdują się zapisy, że pierwszy brat otrzymał działkę pod budowę domu w ramach przyszłego zachowku, drugi syn ma otrzymać wspomniany dom. Teraz minęły 4 lata, i czy jak minie 10 lat to przekazanie działki nie będzie już brane pod uwagę przy wyliczaniu zachowka? Ojciec w tej chwili żyje, jednak czy pozostawić tę sprawę w takim stanie jakim teraz jest, czy lepiej przepisać dom za życia drugiemu synowi. Ewentualnie jaki inny wariant można zastosować?

PS. Sprawa bardzo pilna, bardzo serdecznie dziękuję za szybką odpowiedź

Serdecznie pozdrawiam

Odpowiedz

DARIA Styczeń 23, 2016 o 23:33

WITAM,MOI RODZICE PRZEPISALI DOM MOJEJ BRATOWEJ{BRATA WYRZUCILI Z DOMU}A JEJ W ZAMIAN ZA OPIEKE DO ŚMIERCI. OJCIEC ZMARŁ ,NIE MA ŻADNEGO TESTAMENTU CZY NALEZY MI SIE ZACHÓWEK ? DZIEKUJE ZA ODP.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Styczeń 25, 2016 o 10:40

Jaka dokładnie umowa została zawarta? Czy była to umowa dożywocia?

Odpowiedz

Anna Styczeń 30, 2016 o 21:44

Witam-mam pytanie-w 1991 roku zmarl moj dziadek a w lipcu 2015 roku zmarła moja Babcia-mój tata w momencie kiedy zmarł juz dziadek też nie żył-a ja jestem jego jedyna córka-dziadkowie mieli okolo 50 hektarowe gospodarstwo i dwa domy,Czekałam na jakąś sprawe spadkową-ponieważ dziadkowie mieli oprócz mojego taty jeszcze dwóch synów i dwie córki-ale okazało się że już po śmierci Dziadka został przeprowadzony jakiś podział-o którym ja nie wiedziałam-rodzeństwo Taty twierdzi że mi się nic nie należy a jak poprosialam o wgląd w dokumenty jak to się odbyło i kto ile dostał i kto dziedziczy po babci to wogóle nie chcą ze mną rozmawiać-wywnioskowałam tylko że była jakaś sparwa i że Babcia i rodzeństwo Taty stwierdzili że po moim tatcie nie ma dzieci-jak mam dalej to załatwiać i czy mam wogóle szanse na jakikolwiek spadek po Dziadkach?Bardzo bym prosiła o odpowiedz

Odpowiedz

Adam Styczeń 31, 2016 o 11:10

Proszę o wyjaśnienie tematu zachowku a mianowicie: PRZED uprawomocnieniem się testamentu,strona która kwestionowała testament, (A była to córka, osoby sporządzający testament) zmarła około 6 mc przed zakończeniem tego postępowania. Testament zawierał wydziedziczenie z uzasadnieniem Jej i Jej dwoje dzieci-czyli wnuków,osoby sporządzającej testament.(dzieci w chwili zgonu miały 16 l (jeden z autyzmem,bez potwierdzenia specjalistycznego leczenia).Testament ten został potwierdzony – uprawomocniony przez sąd. Również w czasie przed uprawomocnieniem się tego testamentu około 3 mc. (czyli w czasie kiedy jeszcze nie było wiadome czy testament ten zostanie potwierdzony sądownie ,nie wiadomo kto zostanie spadkobiercą ),strona wydziedziczona posługując się adwokatem, wystąpiła bezpośrednio do sądu( wyższej instancji, i innej jurysdykcji) o zachowek od osoby wskazanej jako obdarowanej w testamencie. Teraz mam 2 pytania w związku z tym. – 1/.Czy sąd może przystąpić do czynności procesowych o zachowek ,gdzie testament jeszcze jest nie potwierdzony sądownie(czyli nie jest osoba obdarowana potwierdzona sądownie)?.2/.Jeżeli w pierwszej linii spadkowej osoba nie żyje – zmarła po otwarciu testamentu (a ewentualny zachowek należał by się Jej w wysokości 1/2 ceny dóbr pozostawionych ,) to w jakiej części należał by się zachowek następnym (czyli 2um wnukom. dzieciom zmarłej córce) Mówi się o 2/3 ale od sumy przypadającej ewentualnie nieżyjącej matce , czyli od 1/2 należy się 2/3 dla dwóch ,czy może jest to tak że każdemu należy się 2/3 bo w dzisiejszych czasach ??? Dwoje wnuków czyli 2 x 2/3 = 4/3 czyli trzeba by było dopłacić do interesu. Z kolei jeżeli pierwszej linii należy się równowartość 1/2 ,to skoro następnym(dzieciom) należy się po 2/3 to też przewyższa część należącą się osobie w pierwszej linii -skoro pierwsza dostaje 1/2 to następni dostali by 2 x 2/3 = 4/3 czyli więcej niż 1/2. Dziwne to troszeczkę.proszę o odpowiedź.
Ps. a co jeżeli by osoba miał nie dwoje wnuków tylko np. 4 czyli 4 dzieci miała osoba wydziedziczona ? 4x 2/3 = 2 i 2/3 ? Pozdrawiam Adam.

Odpowiedz

Karolina Luty 11, 2016 o 19:59

Witam! Mam pytanie- moi rodzice chcą mi przepisać swoje mieszkanie, w ramach darowizny. Czy po ich śmierci będę musiała siostrze zapłacić zachowek? Jeśli tak, to jaki procent?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Paweł Luty 13, 2016 o 19:56

Witam serdecznie , mam pytanie w 2009 roku dostałem zapisany poprzez akt notarialny dom z działka od rodziców mojej mamy, wzamian za opieke nad nimi. ,akt notarialny uwzglednił mozliwosc swobodnego pruszania sie i pobytu dziadków .dziadek niestety zmarł , babcia zyje jeszcze . ale gdyby umarła to czy ja musze spłacac jeszcze kogos z mamy rodzenstwa ? Jakies zachowki czy cos?było ich 4 jeszcze. Bardzo prosze o pomoc

Odpowiedz

Marek Luty 14, 2016 o 20:04

Witam .Mam pytanie .Moja mama przepisała notarialnie mojej siostrze dom wraz z ogrodem juz jakis czas temu .wiele lat temu .Czy należy mi sie zachowek , jakaś spłata od siostry gdy moja np odejdzie ? Ma 87 lat .

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Luty 15, 2016 o 10:31

Jeśli była to umowa darowizny, prawdopodobnie w przyszłości kwestia zachowku będzie aktualna.

Odpowiedz

Zbigniew Luty 16, 2016 o 22:19

Dobry wieczór. Mam do Pani pytanie.
Otóż mój ojciec zmarł 29 stycznia 2014 roku.
Wcześniej zapisał siostrze gospodarstwo rolne (nie pamiętam dokładnie kiedy, wydaje mi się, że było to w latach 90′).
Czy nam (czyli braciom siostry) przysługuje zachowek?
Z tego co mi wiadomo – ojciec nie sporządził wcześniej żadnego testamentu.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam – Zbigniew.

Odpowiedz

Julia Marzec 8, 2016 o 14:14

Pięknie prosto opisane, każdy zrozumie o co w tym wszystkim chodzi 🙂

Odpowiedz

adam Marzec 12, 2016 o 13:58

A czy na moje pytanie uzyskam odpowiedź ,czy może jest tematycznie nie odpowiednie ? Pozdrawiam.

Odpowiedz

Maria Kwiecień 11, 2016 o 12:13

Witam! Mama moja sporzdzila testament, w ktorym postanowila po smierci przekazac mi swoje mieszkanie. W testamencie zaznaczyla iz kilka lat temu zakupila mieszkanie mojej siostrze w zwiazku z czym postanawia nic juz jej przekazywac. Ostatnio maz mojej siostry czesto powtarza, ze bedzie wraz z moja siostra dochodzil zachowku – czy zatem mimo zapisu sporzadzonego przez moja mame iz wczesniej niczym mnie nie obdarowywala w przeciwienstwie do mojej siostry i jej meza, moga oni dochodzic przed sadem swoich korzysci. Moja mama ciezko przezywa taka sytuacje ze ktos jeszcze chce wyciagac reke mimo ze swoje otrzymal. Bedzie zatem przyslugiwal im zachowek czy musze zabezpieczyc sie winny sposob? Serdeczne pozdrawiam. Maria

Odpowiedz

Rozalia Kwiecień 30, 2016 o 12:41

witam .mam pytanie . Moja babcia zmarła 2 miesiace temu , dziadek tez nie zyje oraz moj tato tez . zlozylismy w sadzie sprawe spadkowa ale na rozprawie pojawil sie brat zmarłego dziadka ktory przedstawil dokument iz moj tako został wydziedziczony za grozby w wieku mlodzienczym . On cały czas uzurpuje sobie chec na dom po babci mowiac ze babcia mu kazala pilnowac domu ze ma to na pismie itp . Cały czas jezdzi na policje itp . Mam pytanie czy moge swobodnie wchodzic do domu sprzatac itp bo co chwile pewnie bedzie przyjerzdzac policja i co z tym wydziedziczeniem . Sedzina chce przyjrzec sie tej zprawie bo cos sie tam jej nie zgadzało mimo ze moj tato juz nie zyje

Odpowiedz

Mariusz Maj 13, 2016 o 16:33

Witam moja babcia zmarła 6 lat temu zastępowała mi matke zgodziłem sie aby dom zapisać na wujka bo miałem komornika .Była ustna umowa z wujkiem że moge mieszkać tu do końca żcia nagle po 6 latach coś mu sie odwidziało i chce mnie eksmitować dowiedziałem sie w tym roku że nalerzał mi sie zachowek . Czy po takim okresie moge sie starać o zachowek ???)

Odpowiedz

Anita Maj 19, 2016 o 11:27

witam mam pytanie moj ojciec zyl z druga kobieta ktora nie byla moja matka, mieli slub. prosze mi zatem powiedziec czy po smierci ojca( data smierci 2004) przysluguje mi i siostrze zachowek? minelo juz kilka lat a macocha sprzedala mieszkanie ojca nie pytajac nas o zgode. sprzedarz nastapila w 2016 roku.

Odpowiedz

Marlena Maj 19, 2016 o 19:39

Witam. Mama mojej mamy zmarla i wszystko nalezy sie wlasnie mojej metce bo nie ma juz nikogo wiecej tylko ze matka boi sie ze bedzie duzo musiala zaplacic wzbogacenia i dlatego caly majatek jest na niezyjaca moja babcie. Mieszkamy we dwie ja i mama dokladalam sie do pradu do opalu jedzenia itp a jej ciagle malo. Dostaje 350 zl alimentow z funduszu bo ojciec nie placi. Co chwile klotnie wyzwiska itp wiec jej mowie skoro dostaje od ojca 350 zl to i ty powinnas mi dawac od siebie , a wtedy bede ci dawac to 350 zl na oplaty bo nie dosc ze mam tylko to od ojca to jeszcze wszystko by mi wziela i w koncu mowi ze mi da to 350 zl ale mam z niczego nie korzystac a najlepiej sie wyprowadzic i tak wlasnie zrobilam lecz za nastepny miesiac juz mi nie dala kasy i napisala ze tylko przez sad bedzie placic i sie ze mna kontaktowac. I tu moje pytanie czy mi sie cos nalezy z domu bo zostalam bez niczego ? A przeciez sciany pomalowalam pomagalam przy zakladaniu paneli chodzilam do lasu na dzialke po opal na zime i teraz co zostaje z niczym ? Pomocy 🙁

Odpowiedz

monika Maj 28, 2016 o 17:26

Witam,
Moim rodzice zmarli w lipcu 2008r,nie pozostawiając po sobie testamentu. Po ich śmierci niczego nie otrzymałam. Całym majątkiem (ziemią i gospidarstwem rolnym) dysponował brat. Mozliwe,ze majątek ten zostal na brata przepisany jeszcze za zycia rodziców ( nie posiadam na to zadnych dokumentów.,sprawa ta rowniez nigdy nie była z rodzicami poruszana). Teraz brat się rozwodzi i planuje sprzedać majątek. Czy mam prawo do jakiejś części? Czy mogę zlozyć wniosek o nabycie spadku lub wniosek o zachowek w przypadku,kiedy rodzice przepisali majątek za zycia,mimo ze minęło juz 8 lat?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Jarosz Czerwiec 7, 2016 o 08:08

Mam zapytanie.
Mój Ojciec zmarł 5 miesięcy temu dopiero teraz mas być otwarty testament w sądzie. Ze względu na trudna sytuacje mojej siostry chcę aby mieszkanie Ojca przeszło w całości na siostrę. Ja zamierzam wziąć tylko zachowek. Siostra wyraża zgodę. Mam tylko obawy czy czasem w ten sposób będę dziedziczył długi po Ojcu. Uprzejmie proszę o odpowiedz. Co mogę zrobić.

Odpowiedz

Sebastian Czerwiec 9, 2016 o 13:24

Witam mam 30 lat i pytanie czy należy mi się coś po śmierci ojca w przypadku gdy on nie opiekował się mną od 7 roku życia tylko dziadkowie byli prawnymi opiekunami on żył z inną kobietą i ma dziecko . Chodzi mi o podział mieszkania domu czy samochodu . pozdrawiam

Odpowiedz

Adrian Czerwiec 13, 2016 o 09:33

Czy jeśli zamiast spisywać testament (wyczytałem że testament dzieli się “częściami” a nie przedmiotami/nieruchomościami co mi nie odpowiada).

Rozdam majątek za życia darowiznami (dwoje dzieci) jedno dostaje dom drugie mieszkanie, to czy po mojej śmierci dziecko które otrzymało mniejszą darowiznę będzie mogło wystąpić z roszczeniami o ten zachowek do “lepiej obdarowanego”
(różnica wartości to pewnie 1:5)

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Czerwiec 15, 2016 o 14:06

Jest też coś takiego jak zapis windykacyjny- ale testament wymaga wtedy formy aktu notarialnego.
Mogłoby wchodzić w grę roszczenie o uzupełnienie zachowku; przed sporządzeniem testamentu sugerowałabym
kontakt z prawnikiem.

Odpowiedz

Małgorzata Czerwiec 24, 2016 o 09:16

Witam .Moja mama odziedziczyła po swoim mężu w testamencie dom jednorodzinny w którym mieszkali 30 lat .Moi dwaj bracia wnieśli sprawe o zachowek .Mama gdy dostała wezwanie do sądu dostała udaru mózgu i cześciowo została sparaliżowana po drugim wezwaniu powtórzyła sie sytuacja udaru i jej stan sie pogarsza z dnia na dzien .Bracia wogóle nie zainteresowali sie jej stanem zdrowia i nadal wnosza sprawy o zachowek .Dodam ze mama po drugim udarze po badaniu przez lekarza psychiatre opinia jego to otepienie po udarowe mama nie mówi i obecnej chwili zapomina coraz wiecej .Jestem jej córką mieszkam poza granicami polski około mam bardzo daleko do mamy ale staram sie raz w miesiącu ją odwiedzić i zapwniam jej równiez opiekunki które sa 2 -3 razy dziennie podczas mojej nieobecnosci .Ja nic nie chcę od mamy chce tylko aby ktos mi powiedział jak mama w tych ciezkich chwilach ma otrzymac spokój i co zrobić z bezdusznymi pozbawionymi uczuc ludzkich synami którym chodzi tylko o pieniądze marne grosze nie warte zycia ludzkiego

Odpowiedz

Karolina Lipiec 17, 2016 o 15:53

Witam.
Zmarła moja Babci ktoRa miała dwóch synów. Mój tata i wujek. Wujek juz nie żyje wiec cały spadek dziedziczy mój tata. Czy dzieci wujka mogą się ubiegać od mojego taty wypłaty zachowku.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Lipiec 18, 2016 o 15:57

Jeśli wujek nie żyje, to w jego miejsce “wchodzą” jego dzieci. Prawdopodobnie potrzebna będzie sprawa o dział spadku.
W takiej sytuacji sugerowałabym kontakt z adwokatem w miejscu zamieszkania.

Odpowiedz

Mateusz Lipiec 19, 2016 o 01:21

Witam.
Zmarł mój ojciec, z którym od lat nie miałem kontaktu. Rodzice byli 20 lat po rozwodzie. Jestem jedynym ich synem. Chciałbym ubiegać się o prawo do zachowku. Ojciec nie sporządził testamentu, miał również córkę (ma 8 lat) z drugiego nieformalnego związku. Nie wiem co jest przedmiotem i jaka jest wartość spadku. Nie mam możliwości wiarygodnego ustalenia tego poprzez członków rodziny. Czy muszę to ustalić chcąc ubiegać się o zachowek? Jak to zrobić? Ponadto jestem całkowicie okresowo niezdolny do pracy (renta ZUS). Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Odpowiedz

Agata Lipiec 25, 2016 o 21:23

Dokonano umowy zamiany nieruchomosci. Rodzic przekazal dziecku dom a dziecko rodzicowi mieszkanie bez ksiegi wieczystej, natomiast ze spoldzielczym prawem wlasnosci. Czy po smierci rodzica mieszkanie jest w masie spadkowej do obliczenia zachowku? Czy moze roznica wartosci (dom-mieszkanie) jest kwota do wyliczenia zachowku?

Odpowiedz

anna Sierpień 7, 2016 o 07:50

witam:)pewnie nie dostane odpowiedzi ale chociaz spróbuje:). moi dziadkowie przepisali całe gospodarstwo rolne na swojego syna, moja mama nie dostała nic. kilka lat temu moj wujek przepisał gospodarstwo rolne na swojego syna.dziedek zmarł w 2009 roku babcia nadal zyje. z tego co mi wiadomo budynki przejdą na nich dopiero po smierci babci. czy po smierci babci moja mama bądz ja bede mogła domagac sie zachówku?

Odpowiedz

Sebastian Sierpień 8, 2016 o 16:40

Witam chciał bym się dowiedzieć ile procent zachówku się należy moim braciom po śmierci rodziców jeśli dom przepisany jest na mnie notarialnie jeszcze za życia rodziców.

Odpowiedz

Tomasz Sierpień 15, 2016 o 07:55

Witam.Jakis czas temu zmarł mój ojciec, zostało po nim własnościowe mieszkanie,na którym obecnie mieszka moja matka, mam jeszcze siostrę, nie było spisanego Testamentu, mam takie pytanie czy należy mi się cześć z tego mieszkania i czy mógłby starać się o nią wnosząc sam czy wyłącznie o podział może wnieść moja matka?

Odpowiedz

Wojciech Sierpień 18, 2016 o 15:46

LO XIV głośno śpiewa o romantyźmie ścisłych rzeczy , pozdrawiam

Odpowiedz

Damian Sierpień 31, 2016 o 17:49

Witam. Mieszkałem z chorą babcią w jej mieszkaniu (własnościowym) przez około 20 lat. Przez około 10 lat dopłacałem do czynszu, a od ponad roku opłacałem je sam z własnego konta bankowego. Babcia zmarła w zeszłym miesiącu. Dalej jestem zameldowany i mieszkam w wyżej wymienionym lokalu. Prawo do spadku przysługuje mojej mamie oraz jej siostrze. Chcielibyśmy aby mama przejęła całe mieszkanie spłacając ciotkę. Niestety ciotka chce żeby spłacić ją w ciągu 2 miesięcy, czego nie jesteśmy w stanie zrobić. Myśleliśmy o okresie spłaty na przynajmniej 1,5 roku (3 raty co pół roku), jednak ciotka nie chce się zgodzić. Czy sąd może poprzeć nasz wniosek? Chciałbym dodać, że ciotka nie utrzymywała kontaktu z chorą babcią od ponad 10 lat chociaż mieszkamy w tym samym mieście.
Jeżeli nie jest to możliwe to czy w takim razie ewentualnie czy należy mi się prawo do zachowku? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

anna Wrzesień 8, 2016 o 08:37

witam

mam pytanie dotyczonce zachowku
2lata temu moi rodzice przepisali bratu dosyć spora działkę budowlana a reszcie rodzenstwa dali po 50tys zł czy w związku z tym mogę ubiegać się o zachowek od brata nawet jak rodzice żyją?

Odpowiedz

alicja Wrzesień 12, 2016 o 19:31

bardzo prosze o krotki komentarz zmarla moja siostra wdowa nie miala dzieci zostaly dwie siostry ja i jeszcze jedna siostra i dzieci po zmarlych braciach. siostra zapisala mieszkanie siostrzencowi czy w takiej sytuacji nalezy mnie sie zachowek i jak to wyglada prawnie.sprawa wydaje sie jeszcze powazniejsza bo zostaly zlikwidowane tez konta czy jestem w stanie odzyskac informacje kiedy zostaly zlikwidowane.przepraszam ze tak w skrocie i serdecznie dziekuje.pozdrawiam

Odpowiedz

Edyta Wrzesień 13, 2016 o 16:34

Witam.
Mój problem polega na tym że moi rodzice w 1998 roku przepisali dom na mojego brata jest tam klauzula dożywotniej służebności dla moich rodziców.Ja mieszkam z nimi od urodzenia czyli 1980 roku pomagam im i do 2015 roku ja płaciłam rachunki w domu przez internet-6 miesięcy temu mój brat stwierdził że on będzie robił przelewy przez internet bo to jego dom.Moje pytanie:Czy po śmierci rodziców może sprzedać dom bez mojej zgody a mnie wyrzucić?Czy przez to że nie robię przelewów mogę być uznana za uciążliwego lokatora?

Odpowiedz

Martyna Wrzesień 24, 2016 o 17:19

Witam, planuje z przyszłym mężem zamieszkać u mnie w domu, ktory teraz jest własnością mojego ojca. Jeżeli mój tata przepisze ten dom na mnie, to czy moja rodzona siostra może domagać sie później ode mnie 1/2 wartości mieszkania?

Odpowiedz

rafał k Październik 25, 2016 o 12:00

moja matka i ojciec zmarli w jednym roku 4 lat temu przed śmiercią zapisali synowi dom i gospodarstwo role w darowiźnie ja siostra nie dostałam nic czy mogę się domagać o zachowek

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Listopad 2, 2016 o 11:27

Jeśli na pewno była to umowa darowizny, prawdopodobnie tak. Jego wysokość zależy jednak od wielu czynników.
Proszę też pamiętać, iż roszczenie o zachowek ulega przedawnieniu.

Odpowiedz

renata Listopad 7, 2016 o 13:48

witam moje pytanie jest takie
są rodzice którzy maja 2 synów i córkę każdy z synów ma zapisany dom i ziemię a córka nie ma nic zapisane mieszka na ojcowiźnie
moje pytanie brzmi czy synowie po smierci rodziców moga się starać o część ojcowizny czy nie należy im się nic bo już maja zapisaną swoją część

Odpowiedz

renata Listopad 7, 2016 o 13:59

mam pytanie dotyczace kosztów …..
ile kosztuje wniesienie wniosku o zachowek i jakie są dalsze koszty związane z postepowaniem o zachowek???

Odpowiedz

Monika Grudzień 6, 2016 o 17:37

Witam jestem spadkobiercą (obcą osobą) córka nie opiekowała się matką i nie kontaktowala 45 lat .Teraz toczy się postępowanie sądowe .Sąd odnalazł córkę w innym kraju i ona przyjęła spadek .Czy ja mogę się starać o niepłacenie jej zachowku z tego względu że miała matkę przez tyle lat gdzieś?

Odpowiedz

Zofia Grudzień 26, 2016 o 17:21

Mój ojciec przepisał swojej siostrze mieszkanie (chciał zapisać synowi siostrze ale aby uniknąć płacenia podatku od darowizny} po czym sistra zapisała go synowi Czy jako prawowitej córce należy sie zachowek

Odpowiedz

Jolanta Styczeń 3, 2017 o 11:47

Witam czy trzeba najpierw napisać pismo z wezwaniem do zapłaty zachowku? Czy można od razu wystąpić do sądu z pozwem o zachowek? W lutym mam wezwanie do sądu na rozprawę o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. Ojciec w testamencie przepisał wszystko swojej drugiej żonie (nie miał z nią dzieci). Z poważaniem.

Odpowiedz

Andrzej Styczeń 4, 2017 o 15:40

Dzień dobry. Artykuł godny polecenia – wyjaśnia wiele nieoczywistych zagadnień związanych z tym trudnym i nieprzyjemnym zagadnieniem.
Chciałbym jednak jeszcze prosić o wyjaśnienie podejrzewam dość typowej, choć jak sądzę niełatwej sytuacji. Podobne zapytania już padały – pomoc mogła by się więc przydać kilku czytelnikom.

W testamencie rodziców przepisano na mnie mieszkanie w domu dwurodzinnym. Drugie mieszkanie zostało przeze mnie kupione od obcej osoby. Po śmierci rodziców cały budynek stałby się więc moją własnością. Dla dwójki braci w testamencie rodzice przeznaczyli pozostały majątek do podziału (środki finansowe i inne). Czy wobec powyższego mają oni prawo do ubiegania się o rekompensatę w postaci zachowku? Jeśli tak to na jakiej zasadzie (np różnica wartości części nieruchomości przypadającej na nich a majątek jaki otrzymali?)

Odpowiedz

Czarek Styczeń 8, 2017 o 13:06

Witam od smierci mojego ojca minelo 11lat dostalem polise z zakladu pracy oraz ubezpieczalni tata posiadal mieszkanie oraz mieszkanie po dziadku mam tez brata z drogiego zwiazku mojego ohca czy man szanse sie starac o cos z tych mieszkan bardzo prosze o pomoc

Odpowiedz

Rafal Styczeń 28, 2017 o 11:30

Co się dzieje, jeżeli spadkodawca wydziedziczył córkę, która ma trójkę dzieci? Te dzieci maja uprawnienie do zachowku? (A co jeśli jedno z nich jest za granica i rodzina nie ma z nim kontaktu?

Odpowiedz

EWA Luty 8, 2017 o 10:16

Kilka miesiecy temu dostałam wyrok w sprawie wypłaty zachowku dla córki mojego zmarłego ęąża , dopiero teraz dowiedziałam sie ,że wysokość zachowku jest żle obliczona czy moge złożyć w tej sprawie sprzeciw do Sądu.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Luty 8, 2017 o 14:28

Z opisu zdaje się wynikać, iż minął termin do wniesienia ewentualnej apelacji.
Trudno mi jednak udzielić konkretnej porady bez dokładnego zapoznania się z aktami sprawy.

Odpowiedz

Tomasz Luty 10, 2017 o 09:03

Tata zmarł w 2014 roku i zapisał w testamencie notarialnym wszystko Mamie, do czego ja nie miałem pretensji. Pojawił się jednak wierzyciel który od Mamy żąda zapłaty w znacznej wysokości. Czy ja mogę “wyrwać” swoją część nim wierzyciel “położy” rękę na spadku? Pytanie jest konkretne: przedmiotem spadku jest dom letniskowy na Warmii i boję się że jeśli Mama otrzyma drugą część w spadku to komornik zlicytuje ten dom a ja mam w tym roku około maja otrzymać pieniądze, które bez problemu pokryją dług Mamy. Czy wszczynając sprawę o zachowek w dniu ogłoszenia “wyroku” w sprawie spadkowej mogę wstrzymać egzekucję? Ja nie mam długu a należny mi zachowek w części nieruchomości może czasowo wstrzymać egzekucję a ja w tym czasie spłacę dług za Mamę….. Dzięki za odpowiedź z góry!

Odpowiedz

Barbara Isakowski Luty 11, 2017 o 16:14

Dzien dobry,mam pytanie mieszkam z mama 50 lat w domu jednorodzinnym jestem nieslyszaca osoba mam trudnny kontakt z mama poniewaz nie mam rodziny.Mama robi wszystko po kryjomu i donosi drugiemu synowi z zona ktory ma 3 synow.Zaznaczam ze juz od 30lat mieszkaja osobno i maja tez swoj dom ktory mama z tata im wybudowali.Jak moge sie dowiedziec komu sie przysluguje czy mam jakies wyjscie na kogo mama przepisala testament.Boje sie bardzo ze drugi brat mi zabierze a mama ma88lat.Z gory dziekuje.

ODPOWIEDZ

Odpowiedz

Grzesiek Luty 12, 2017 o 20:25

Mam pytanie ❓ Mieszkam w domu od urodzenia Rodzice przepisami go Bratu który wziął kredyt pod wzastaw Tata w księgach zżek się wszystkiego ale mama nie. Moja mama zmarła. I nie wiem co mam robić bo brat chce sprzedać dom a mnie ma w 3literach

Odpowiedz

Leon Luty 14, 2017 o 15:05

Witam,

Chciałbym spytać czy w przypadku gdy dziadek zapisuje całość spadku jednej z wnuczek to dzieci dziadka oraz pozostałe wnuku mają prawo do zachowku? Jeśli tak to czy przejmują również długi dziadka wraz z zachowkiem czy też wartość spadku pomniejszoną o długi? Dziadek jest osobą poważnie zadłużoną.

Odpowiedz

Irena Luty 15, 2017 o 19:42

Jestem starą panną. Spisałam odręczny testament zapisując wszystko córce zmarłej siostry. Żyją jeszcze dwie moje siostry i ich dzieci. Moi rodzice nie żyją a ja nie miałam dzieci. Czy komuś będzie należał się zachowek?

Odpowiedz

D Luty 23, 2017 o 13:52

Zatrważające ile osób liczy na darmowa poradę i w publicznych komentarzach opisuje swoją sytuację rodzinną.
Szanowni Państwo za czyjąś pracę i wiedzę się płaci! Sprawy nie rozwiąże odpowiedź na komentarz na blogu..

Odpowiedz

joanna Marzec 4, 2017 o 15:58

witam znalazlam pani adres na stronie o spadkach. prosze mi powiedziec czy jestem w stanie cos zrobic w takiej sytuacji.
wujek brat mojego taty mial mieszkanie garaz auto ale zmarl…. przed smiercia zapisal to babci… ale on mial zone ktora wystapila o zachowek ona zostala splacona…. babcia zapiala to mieszkanie mojemu bratu… on je sprzedal… czy ja mogla bym czerpac jakies kozyci majatkowe z tego czy mi sie nic nie nalezy?? moj tata byl jedynym bratem wujka a moj tata mial nas dwoje… i czuje sie troche pokzywdzona ze to tak wszystko na brata poszlo

Odpowiedz

Ina Marzec 6, 2017 o 11:07

Witam.
Czy jeśli dziadek przepisał mojemu ojcu ok. 20 lat temu gospodarstwo rolne i dziadek zmarł w tym roku to czy bracia mojego ojca mogą upominać się o zachowek? Dziadkowie mieli w umowie zapisane dożywotnie użytkowanie kilku pokoi i garażu.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.

Odpowiedz

kimono Marzec 19, 2017 o 23:44

Mam pytanie babcia zapisala testament “jako jedyna spadkobierczynie powoluje mnie” ma ma dwie zyjace corki jedna ktora zmarla pozostali po zmarlej corce to maz i 4dzieci czy w takim razie zachowek im sie.nalezy skoro nie odwiedzali babci nie pomagali w jej codziennej egzystencji

Odpowiedz

Ela Marzec 21, 2017 o 11:47

Dobrowolnie płacę bratu zachowek po mamie(zmarła w grudniu ub.roku)czy mam zapłacić do urzędu skarbowego jeszcze jakiś podatek od tej kwoty jaka żąda brat?

Odpowiedz

Łukasz Kwiecień 21, 2017 o 09:19

Szanowna Pani Katarzyno,

posiadam mieszkanie własnościowe, które otrzymałem w spadku od moich dziadków i jestem jego jedynym właścicielem zapisanym w akcie własności. Dziadek już nie żyje, a Babcia dalej mieszka w tym mieszkaniu.
Dziadkowie mają 3-jkę dzieci.
Czy pomimo tego, że zostałem zapisany jako jedyny właściciel tego mieszkania, dzieci dziadków, czyli mój Ojciec, ciocia + wujek mają prawo do zachowku?

Dziękuje za odpowiedź,
Łukasz.

Odpowiedz

Tola Kwiecień 21, 2017 o 21:29

Witam, moi dziadkowie przepisali gospodarstwo rolne na syna, który doprowadził je do ruiny. Mój tata jego brat zmarł w 2008, czy jako spadkobierca po tacie mogę wystąpić o gospodarstwo które wuja zmarnował.

Będę wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

Maria Maj 6, 2017 o 22:51

Witam
Mama zmarła ,a wszystko co posiadała tzn udział w gospodarstwie rolnym w części ułamkowej darowała darowizną notarialną jednemu ze swoich dzieci,pozostałe rodzeństwo wiedziało o tej darowiźnie Wcześniej natomiast sporządziła testament w którym do spadku po sobie w całości powołała tylko tego tego samego syna.
Odbyła się sprawa o prawo do spadku ,w której został otworzony testament, zostało stwierdzone ,że dziedziczy tylko ten właśnie syn na podstawie testamentu. Jest to mój brat który wyzbył się tego gospodarstwa darowizną na moją rzecz ponieważ odszedł na emeryturę.
Pozostali wnieśli o zachowek przed upływem 5 letniego terminu ,ale od ogłoszenia testamentu, natomiast po upływie 5 letniego terminu od daty śmierci.
Czy nie jest to przedawnienie roszczeń o zachowek ponieważ była tu darowizna ,która ma pierwszeństwo przed testamentem.
Oraz ,czy w opisanej sytuacji ,tzn darowania tej darowizny mnie ma prawo rodzeństwo żądać od brata zachowku.

Odpowiedz

joanna Maj 11, 2017 o 15:49

Witam.Mama pytanie w moim mieszkaniu mieszkala babcia ,ktora zmarla zostawila po sobie meble bez wartosci,fotele,lodówke i pralke .Chcialabym sprzedac to mieszkanie ,czy babci córce musze wyplacac zachowek od tych mebli?

Odpowiedz

Mariya Maj 12, 2017 o 09:44

Dzień dobry.Od 4 lat mieszkałam z facetem nie zdonzylismy wziąć szlub,przez nasze chorobę jak nie jaj w szpitaliu to on w szpitalu.W październiku wzeszlego roku zmarł wciongu 12 godzin w szpitalu.W 2014 roku kupiliśmy dom właścicielowi był moj narzeczony.Majonc 2 curki które mieszkają za granicą i ktrore nigdy się nie opiekowali sie swoim ojciem wiedzieli że jest ciężko chóry,przyjechali tylko na pogrzeb ojca,pogrzeb prywatne leczenia w szpitaliu wszystko sama oplasala.I teras mam piekło bo cha po swoim ojcu zabrać o ddemnie dom na który ciężko pracowaliśmy.Proszę o pomoc co mam robić w takiej sprawie.Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Anna Czerwiec 19, 2017 o 21:08

Witam,
rodzice mieli testament w którym był zapis że w chwili śmierci jednej osoby dom w 1/2 dziedziczy małżonek. Mama zmarła a ojciec aktualnie dom darował wnuczce – od otwarcia testamentu nie minęło pięć lat. Do kogo powinno się wystąpić o zachowek: do ojca, czy do aktualnej właścicielki która otrzymała nieruchomość darowizną.

Odpowiedz

Beata Lipiec 11, 2017 o 17:52

Moi rodzice mieli troje dzieci.Siostrze zapisali 2 ha ziemi,bratu 1 ha ziemi a ja nie dostałam nic. Rodzice zmarli czy należy mi się zachowek? Czy należałby mi się gdy rodzeństwo w tym czasie zdążyłoby sprzedać ziemię?

Odpowiedz

Aneta Lipiec 27, 2017 o 11:28

Dzień dobry mam bardzo ważną sprawę chodzi o zachowek otóż, dziadek zmarł miał 5 dzieci w tym jeden syn zmarł i ten syn miał swoje 3 dzieci więc wnuki dziadka, i teraz nie wiem jak to zrobić jestem wnukiem ogólnie z pismo które do nas przyszły to wychodzi ze należy nam się z działki tyle co nic bo najstarszy syn przed dziadka śmiercią wziął go do siebie i tam tak wszystko załatwił ze wychodzi na to ze na tego starszego syna jest wszystko zapisane a na nas na wnuki to mało co jest, ale po mimo tego chodzi o zachowek czy nam wnukom się należy,? Jeżeli tak to jak to sprawdzić co jest nasze jako wnuków co jest syna dziadka wiem ze na pewno pozostałe osoby wszystkiego się rzekły zostaliśmy mu tylko same wnuki do spadku testament nic nie wiemy na ten temat nigdy nie został nam ujawnione, ogólnie chodzi o to ze minęło od dziadka śmierci 2 lata chciała bym to załatwić jakoś lecz jak mam sprawdzić czy wuja obecnie nie dostał to jako w darowiznę a my tylko kawałek działki gdzie z tym się nie da kompletnie nic zrobić a dziadek przed śmiercią nie był w stanie sam juz nic załatwić a wiem ze notariusz przychodził do wuja domu i tam dawali dziakwowi papiery i podpisywał chce walczyć o ten zachowek sama mam ciężką sytuacje dwójkę dzieci mąż na 4 osoby pracuje i pieniądze by się przydały czy mogę prosić o jakąś pomoc z góry dziękuję bardzo pozdrawiam

Odpowiedz

monika Lipiec 29, 2017 o 23:10

ojciec umarł mieszkanie było na niego i mame jego częśc przeszła na mamę i nas czworo czy siostry moga mnie spłacic jak sie wyprowadze i zrzekne

Odpowiedz

Anna Wrzesień 29, 2017 o 13:40

Moi dziadkowie mieli mieszkanie komunalne w kamienicy, w którym wychowywała się moja mama i jej brat. Moja mama po ślubie wyprowadziła się z tego mieszkania zaś wuja który jest kawalerem mieszka tam nadal ( ponad 60 lat). Po śmierci dziadka mieszkanie stało się własnością babci. nie dawno okazało się ,że mieszkanie zostało wykupione od miasta i przepisane na wuja.( choć kilka lat temu był wykup nie możliwy z przyczyny wadliwego komina). Zastanawia mnie czy przepisanie mieszkania na wuja było możliwe bez wiedzy mojej mamy i czy należy jej się jakaś rekompensata finansowa.

Odpowiedz

Krystyna Luty 24, 2018 o 18:07

Jeśli obie córki zostały uwzględnione w testamencie, tyle ,że nie w równych częściach; to czy ta ” pokrzywdzona może dochodzić przed sądem zachowku ?

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Marzec 1, 2018 o 15:25

Może być np. aktualne roszczenie o uzupełnienie zachowku, proszę skonsultować sprawę z adwokatem w miejscu zamieszkania.

Odpowiedz

Anna Luty 25, 2018 o 09:18

Witam. Bardzo proszę o poradę. Moi Rodzice posiadali dom z działką i mieszkanie w bloku. Po śmierci Taty w sądzie na mocy testamentu i zgody mamy dom otrzymała siostra. Mama nadal w nim zamieszkuje. Mama chce podarować mi mieszkanie. Rodzice pomagali finansowo bratu w budowie jego domu. 1. Czy podczas wizyty u notariusza- darowizna mieszkania- powinni być brat z siostrą? 2. Czy mogą wówczas zrzec się swojego zachowku? Oficjalnie godzimy się na taki podział majątku zgodnie z wolą rodziców.

Odpowiedz

krystyna Marzec 7, 2018 o 12:00

mój tata miał brata który nie miał dzieci tylko żonę, czy po śmierci brata tacie należy się spadek lub zachowek. rodzice taty zmarli dużo wcześniej tak samo jak jeszcze jeden brat.

Odpowiedz

Katarzyna Skowrońska Marzec 12, 2018 o 13:06

W małżeństwach bezdzietnych małżonek nie jest jedynym spadkobiercą.

Odpowiedz

Weronika Marzec 31, 2018 o 03:00

Witam,
Mam pytanie moja mama zmarła 2 lata temu i nie zostawiła testamentu. Miała ziemie + dom. Mój ojczym go przejął i przepisał bezprawnie na siebie. Miał znajomości w Zarządzie. Pytałam kilka razy czy sprzeda ale nie reaguje mówiąc że może za pare lat, teraz nie ma sensu i ciągle wymyśla jakieś wymówki. Myślę że gra na zwłokę. Co mogę w tej sytuacji zrobić?
Pozdrawiam,

Odpowiedz

Piotr Kwiecień 26, 2018 o 01:16

Witam.

Czy można starać się o zachówek po przeszło 15 latach od śmierci spadkodawcy jeżeli znalazło się dowody na sfałszowanie testamentu albo osoba, której powinien się on należeć nic nie wiedziała o ogłoszeniu spadku?

Odpowiedz

Ola252 Kwiecień 27, 2018 o 13:10

Dzień dobry, bardzo prosze o ocenę sytuacji
Moja babcia wyszła za mąż po raz drugi (30 lat temu) za osobe która nie miałą dzieci z pierwszego małżeństwa. Teraz mój dziadek (przybrany) zmarł. Nie ma dzieci jak wspomniałam ani rodzeństwa już. Moja babcia ma z pierwszego małżeństwa 3 dzieci i oczywiście wnuki. Dopóki dziadek żył majątek należał do niego i do babci, z racji przypisania jego majatku do żony. Czy teraz mimo braku testamentu nalezy się cały majątek (od strony dziadka) babci czy np. dzieci zmarłego już rodzeństwa mojego przybranego dziadka mogą się ubiegać o jakąś część? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedż!

Odpowiedz

A Rogowska Maj 25, 2018 o 12:20

Witam, pomocny artykul ale nie mam pytanie w zwiazku sprawa o nabycie spadku, jesli mozna bardzo orosze o odpowiedz. Po smierci ojca zostal odczytany testament w ktorym tata zapisal wszystko swojej zonie, nie wydzieczyl mnie i mojego rodzenstwa. Poinformowano nas ze mamy orawo do zachowku, z tego prawa skorzystalo rodzenstwo, ja nie chce brac w tym udzialu. Na pierwszej sprawie o nabycie spadku sedzina przekazala pelnomocnikowi mojego rodzenstwa ze musze byc obecna na nastepnej sprawie. Zastanawia mnie to bo nie wiem po co, czy moge sie jakos wykrecic??

Odpowiedz

Magdalena Czerwiec 12, 2018 o 13:41

Witam. Tato zmarł 10.04.2016. Przyjąłem po nim spadek razem z mamą i 2 braćmi. W jego skład wchodziło mieszkanie objęte kredytem hipotecznym. Mieszkania zrzekliśmy się w całości na mamę. Odrzuciliśmy spadek po mamie(jeszcze żyje) razem z naszymi zstępnymi. Mam pytanie czy po tacie należy się mojej córce zachowek( miała 3 lata jak zmarł). Po mamie nie bo się zrzekliśmy.

Odpowiedz

renata Lipiec 22, 2018 o 12:43

witam mam pytanie wyszłam za maz w 2001 roku moj mąż zmarł 3 lata po slubie mamy 2 dzieci mój teść już nie żył zmarl przed naszym slubem tesciowa zmarla 4 lata temu tesciowa razem z mezem miała 4 dzieci tesciowa po śmierci zostawila testament ze wszystko zapisuje swoim dziecia tej trujce mnie ani moich dzieci nie wliczyla w spadek mam pytanie czy należy mi się cos po teściowej i czy należy się mi i moim dziecia po teściu gdy on nie zostawil testamentu ani wcześniej nikt nie zrobil zadnej sprawy po teściu teście mieli mieszkanie 3 pokoje kuchnia lazienka przedpokoj 2 piewnice kotlownia strych i male gospodarstwo rolne tez mam pytanie bo dostałam wezwanie do sadu ale w nim pisze ze gospodarstwo rolne nie wchodzi w skład spadku niewiem dlaczego

Odpowiedz

Wioletta Sierpień 22, 2018 o 16:24

Witam w 2007 roku ojciec zrobił na mnie darowiznę domu,cały czas aż do śmierci mieszkał ze mną i to ja się nim zajmowałam,był schorowany,potrzebował stałej opieki.Mam jeszcze dwuch braci któży nie pomagali mi w opiece nad ojcem kiedy tej pomocy potrzebowałam,przez to nie mogłam podjąć pracy,najstarszy brat powiedział mi że nic odemnie nie będzie chciał a drugi brat powiedział że mi nie odpuści,że będzie chciał zapłaty,zachowku.Ja w tej chwili nie pracuje nigdzie i nie mam pieniędzy żeby mu zapłacić,i mu o tym powiedziałam. Dodam że ojciec jak chorował to wzioł temu chciwemu bratu pożyczkę którą sam musiał spłacić bo dostał komornika,a ja mam wszystkie pokwitowania spłaty tej pożyczki.Ojciec zmarł dwa lata temu,czy jest możliwość abym nie musiała płacić mu tego zachowku,i co by było gdybym chciała teraz sprzedać ten dom,czy po sprzwdaży domu też musiała bym zapłacić mu ten zachowek?Proszę bardzo o odpowiedz.

Odpowiedz

Iwona Sierpień 26, 2018 o 21:08

Mój ojciec po śmierci mamy ożenił się po raz drugi. Wykupił drugiej żony dom i zapisał go w testamencie swojej pasierbicy. Ojciec zmarł siedem lat temu macocha pół roku. Teraz zostanie odczytany testament. Czy my możemy starać się o zachowek od pasierbicy ojca?

Odpowiedz

Kasia Październik 7, 2018 o 08:03

Witam. Proszę o poradę. Mój ojciec przepisał swój majątek na babcię czyli swoją mamę a ona od razu przepisała to swojej córce czyli taty siostrze.tata krótko po tym zmarł
Czy i od kogo należy mi się zachówek

Odpowiedz

katarzyna Październik 31, 2018 o 00:41

dzień dobry poczebuję porady mój tato zmarł w 2010 roku i jest taka sprawa że nie utrzymujemy z jego tatą kontaktu nie wiem czy żyje czy nie czy ja jako córka i sym ale syn jest ubezwłasnobolniony zachowek i czy po mojej babci i jego mamie proszę o odwowiedź

Odpowiedz

katarzyna Październik 31, 2018 o 00:43

zapomniałam dodać że po babci jeszcze jest tylko mój wujek i ciocia a mieszkanie jest zapisane na wujka

Odpowiedz

Małgorzata Listopad 8, 2018 o 12:00

Mój tata zmarł onad 10 lat temu , mama zmarła przed tata 6 lat , tata zistwail destament w którym swuj majątek zapisał mnie i bratu a osiadań jeszcze rodzeństwo czy mogą żądać zachowek , mama zmarła bez destament , przez onad 10 lat ja uczymuja dom , remonty i wszystkie wydatki z nim związane

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł. Jednak jeśli chcesz w ten sposób poprosić mnie o pomoc, skorzystaj z zakładki Kontakt.