Katarzyna Skowrońska

adwokat

Jestem adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu. W swojej praktyce zajmuję się sprawami z zakresu prawa spadkowego. Doświadczeniem zdobytym w trakcie aplikacji adwokackiej oraz na salach sądowych dzielę się z Czytelnikami w ramach tego bloga...
[Więcej >>>]

Konsultacje online +48 601 160 246

Nabycie spadku przed sądem i u notariusza

Jak wygląda nabycie spadku przed sądem i u notariusza? Jeśli jesteś spadkobiercą, to z pewnością jest to artykuł dla Ciebie.

Nabycie spadku przed sądem i u notariusza

Ważne jest to, że żaden przepis prawa spadkowego nie nakłada na spadkobierców obowiązku uzyskania stwierdzenia praw do spadku.

Nie ma też przepisu, który stanowiłby o maksymalnym okresie czasu, w którym spadkobiercy mogą przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Nabycie spadku może obecnie nastąpić zarówno przed sądem,
jak i w kancelarii notarialnej.

Są jednak sytuacje, w których potwierdzenie statusu spadkobiercy okazuje się konieczne.

Można wskazać tu sytuację, w której spadkobiercom zależy na szybkim zbyciu odziedziczonej nieruchomości. Nie będzie to możliwe jeśli spadkobiercy nie przeprowadzą uprzednio postępowania o stwierdzenie nabycie spadku w sądzie, bądź też nie dopełnią formalności spadkowych w kancelarii notarialnej.

Formalne przeprowadzenie procedury o nabycie spadku jest też konieczne, gdy spadkobierca chce złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Nabycie spadku – nie zawsze musi być
sprawa w sądzie

Jeszcze do niedawna jedynym dokumentem potwierdzającym nabycie spadku było wydane w postępowaniu  sądowym  postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Od 2 października 2008 r. dokumentem takim jest także akt poświadczenia dziedziczenia, sporządzany przez notariusza.

Uwaga:  aktu poświadczenia dziedziczenia nie można  sporządzić, jeśli spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r. W takiej sytuacji stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić jedynie na drodze sądowej.

Nabycie spadku u notariusza
– akt poświadczenia dziedziczenia

Zasady, na jakich notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, wynikają z ustawy Prawo o notariacie.

Możliwość uzyskania stwierdzenia praw do spadku u notariusza niesie ze sobą pewne udogodnienia dla spadkobierców.  W szczególności formalności spadkowe w kancelarii notarialnej załatwić można w zdecydowanie krótszym czasie.

W praktyce są jednak takie sytuacje, gdy skorzystanie z tej opcji nie będzie niemożliwe.

Notariusz np. nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacji gdy podstawą dziedziczenia jest testament szczególny. Takim testamentem jest testament ustny czy też testament sporządzony na polskim statku morskim lub powietrznym oraz testament wojskowy.

W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (więcej o stwierdzeniu nabycia spadku przeczytasz tutaj)

Notariusz – zgodnie ze wspomnianą ustawą prawo o notariacie – odmówi sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia w sytuacjach wątpliwych, np. gdy zachodzą poważne wątpliwości co do ważności testamentu.

Przede wszystkim jednak notarialny akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony jedynie w sytuacjach niespornych.

Konflikt między spadkobiercami np. co do ważności pozostawionego przez spadkodawcę testamentu uniemożliwia sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz – w oparciu o przepisy ustawy – powinien  odmówić sporządzenia tego aktu także wówczas, gdy nawet pomimo zgodnego stanowiska zainteresowanych, poweźmie wątpliwość co do tego, kto powinien dziedziczyć spadek, albo jaka jest wysokość udziałów w spadku poszczególnych spadkobierców, a w przypadku, gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, także, gdy nie ma pewności co do osoby, na której rzecz spadkodawca zapis ten uczynił lub co do przedmiotu zapisu.

Nie jest  dopuszczalne sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w stosunku do spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości położone za granicą, a także w sytuacji, gdy spadkodawcą jest cudzoziemiec.

Jedynie w sytuacji gdy stwierdzenie praw do spadku dotyczy osób nie posiadających obywatelstwa żadnego państwa, które ponadto w chwili śmierci zamieszkiwały na terenie Polski  sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej jest dopuszczalne.

Nabycie spadku u notariusza
– stawiennictwo stron

Aby notariusz mógł sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, do kancelarii notarialnej muszą  stawić się równocześnie wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz osoby, na rzecz których spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Nabycie spadku u notariusza
– kwestie formalne

Zgodnie z przepisami prawa o notariacie akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

 1. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu;
 2. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy;
 3. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
 4. datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania;
 5. wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł – imiona, nazwiska i imiona rodziców oraz datę i miejsce urodzenia osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych – nazwę i siedzibę;
 6. tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku wraz ze wskazaniem w razie dziedziczenia ustawowego, czy spadkobierca był małżonkiem spadkodawcy, czy jego krewnym i w jakim stopniu, a w razie dziedziczenia testamentowego wraz z określeniem formy testamentu;
 7. wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim; 7a. wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów, chyba że osoby te nie chcą lub nie mogą być zapisobiercami;
 8. powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu;
 9. podpisy wszystkich biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia;
 10. podpis notariusza;
 11. adnotację o dokonaniu rejestracji

Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Przystępując do spisania protokołu dziedziczenia notariusz poucza osoby biorące udział w spisywaniu protokołu o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią protokołu oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

W protokole dziedziczenia zamieszcza się w szczególności:

 1. zgodne żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez osoby biorące udział w spisywaniu protokołu;
 2. oświadczenia o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wyłączałyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wraz z nimi;
 3. oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy lub braku takich testamentów;
 4. oświadczenia, że w odniesieniu do spadku nie zostało uprzednio wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia;
 5. oświadczenia, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz który spośród spadkobierców powołanych do spadku z ustawy odpowiada warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego;
 6. oświadczenia, czy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
 7. oświadczenia, czy były składane oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego, czy zostało wydane orzeczenie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, oraz czy były zawierane umowy z przyszłym spadkodawcą w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia po nim;
 8. wzmiankę o pouczeniu przez notariusza o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli od dnia otwarcia spadku nie upłynęło sześć miesięcy, w protokole dziedziczenia należy zamieścić oświadczenia spadkobierców o prostym przyjęciu spadku lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku, chyba że oświadczenia tej treści zostały już przez spadkobierców uprzednio złożone.

W takim przypadku należy zamieścić wzmiankę o dacie, miejscu i treści złożonych przez poszczególnych spadkobierców oświadczeń. Przepisy te stosuje się także do oświadczeń osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.

Do protokołu dziedziczenia notariusz załącza:

 1.  odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 2.  odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
 3.  inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku.

Zgodnie z przepisami ustawy, po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu.

Kiedy notariusz nie sporządzi
aktu poświadczenia dziedziczenia?

Notariusz odmawia sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, jeżeli:

 1. w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 2. w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 3. wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
 4. spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Zgodnie z prawem o notariacie notariusz niezwłocznie po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia dokonuje jego wpisu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez wprowadzenie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych.

Notariusz opatruje wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia obejmuje:

 1. numer wynikający z kolejności wpisu;
 2. dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonania wpisu;
 3. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 4. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt poświadczenia dziedziczenia sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy;
 5. imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL;
 6. datę i miejsce zgonu spadkodawcy oraz jego ostatnie miejsce zamieszkania.

Z chwilą dokonania wpisu w rejestrze notariusz otrzymuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zawiadomienie o zarejestrowaniu oraz możliwości uzyskania potwierdzenia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia ze wskazaniem numeru wynikającego z kolejności wpisu.

W tym samym trybie notariusz uzyskuje zawiadomienie o niezarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

Adnotację o zarejestrowaniu umieszcza się na akcie poświadczenia dziedziczenia, wskazując numer wynikający z kolejności wpisu a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę dokonanego wpisu.

Zarejestrowanie nie następuje, jeżeli w stosunku do danego spadku został już uprzednio zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak widzisz, przeprowadzenie całej procedury u notariusza nie zawsze będzie możliwe. Teraz czas więc omówić…

***

Stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu sądowym

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

W szczególności:

jeśli spadkodawca zostawił kilka różnych testamentów i zachodzą poważne wątpliwości co autentyczności jednego lub kilku z nich, jeśli spadkobiercy kwestionują autentyczność testamentu, albo jeśli między spadkobiercami jest konflikt co do ważności testamentu sprawa będzie musiała zostać rozstrzygnięta na drodze sądowej.

Spadkobierca (osoba występująca do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku) nie ma jednak żadnego wyboru, jeśli chodzi o  wybór sądu.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

(uwaga: kodeks posługuje się pojęciem miejsce zamieszkania, nie zaś miejsce zameldowania)

UWAGA 2: od pewnego czasu w treści przepisu mowa o  ostatnim miejscu zwykłego pobytu.

Gdy jednak wnioskodawca złoży taki wniosek do sądu miejscowo niewłaściwego, sąd ten przekaże wniosek o stwierdzenia nabycia spadku właściwemu sądowi.

Warto jednak złożyć wniosek od razu we właściwym sądzie, gdyż procedura przekazywania sprawy zazwyczaj znacznie wydłuża czas trwania postępowania.

Sąd rozpatruje sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w tzw. postępowaniu nieprocesowym.

Kwestie procesowe

We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wnioskodawca powinien wskazać adresy pozostałych spadkobierców, aby umożliwić sądowi wezwanie ich na rozprawę.

Na rozprawę w sprawie spadkowej sąd wzywa co prawda wszystkie osoby, które  mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku najczęściej wystarczy obecność i złożenie zapewnień spadkowych przez kilku, a czasem nawet tylko jednego spadkobiercę.

Podczas sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie zajmuje się analizowaniem tego, jakie składniki majątkowe wchodziły w skład spadku. Podczas sprawy o  nabycie spadku sąd nie będzie także „dzielił” składników masy spadkowej pomiędzy spadkobierców.

Ustalenie tego, co wchodziło w skład masy spadkowej i dokonanie podziału poszczególnych składników masy spadkowej następuje podczas sprawy o dział spadku.

Opłata od składanego do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 100 zł.

(uwaga : teraz w sumie to 105 zł, dodatkowe 5 zł to opłata za umieszczenie postanowienia w rejestrze)

Jeśli w jednym wniosku wnosimy o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, trzeba zapłacić wielokrotność tej sumy.

Ponadto uzyskanie odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycie spadku ze stwierdzeniem prawomocności wymaga uiszczenia opłaty.

Należy pamiętać, iż sąd nie wysyła stronom odpisów postanowień z urzędu, należy wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Nie ma ograniczeń czasowych jeśli chodzi o dopełnienie formalności związanych z „załatwieniem” spraw spadkowych.

Można zrobić to nawet kilka lat po śmierci spadkodawcy. Lepiej jednak nie zwlekać z tą procedurą.

I już tak na koniec

W sprawie o nabycie spadku możesz działać sam.

Możesz tez zlecić prowadzenie takiej sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu.

Pamiętaj, iż upływ terminu sześciu miesięcy od dowiedzenia się o swoim powołaniu do dziedziczenia skutkuje co do zasady przyjęciem spadku  wprost. Oznacza to brak ograniczeń jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi spadkowe.

******

Jeśli chodzi o ostatni akapit – tak było kiedyś.

Obecnie jest troszkę inaczej – zasadą jest przyjmowanie spadku z dobrodziejstwem inwentarza (co oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długi)

To rozwiązanie korzystniejsze dla spadkobierców.

Oczywiście w dalszym ciągu można złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku – także w kancelarii notarialnej – w ustawowym terminie.

 O zmianie przepisów pisałam na blogu  – np. tutaj>>

Tak – przepisy się zmieniają. O zmianach piszę regularnie na blogu. To właśnie jeden z powodów, aby na blog zaglądać.

A jak masz już taką sprawę – rozważ skonsultowanie jej z adwokatem/ radcą prawnym.

Naprawdę – każda sprawa jest inna. Lektura bloga nie zastąpi konsultacji z prawnikiem.

Jeśli masz pytania i wątpliwości, napisz bezpośrednio do mnie na formularzu:

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez adwokat Katarzyna Skowrońska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 127 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  aga 27 marca, 2014 o 22:15

  witam ! mam taki problem wraz z dwojką rodzeństwa odziedziczyłam po rodzicach dom wraz z 5h gospodarstwem rolnym ziemia 3 i 4 klasa. w domu mieszkam od urodzenia teraz z rodziną a po śmierci rodzicow tj.2009r ziemie orna uprawia brat biorac tez dopłaty przeprowadziliśmy sprawe spadkowa i dziedziczymy po rowno 1/3 teraz chce splacić rodzeństwo zaczełam gromadzic dokumenty ale oni podnoszą cene ja ustaliłam wartość na 150.000 a oni żądają więcej chciałam u notariusza ale chyba sie nie dogadamy moje pytanie jak wycenic dom 41 lat do gruntownego remontu i budynki też i jak wycenic ziemie

  Odpowiedz

  Agnieszka 18 listopada, 2015 o 14:32

  Witam serdecznie,
  Jestem właścicielem ziemi po zmarłym ojcu ( w wyniku stwierdzenia nabycia spadku w 2010 r.), w 2015r. nastąpił dział spadku i zniesienie współwłasności. Obecnie chciałabym sprzedać nieruchomość i wiem, że aby nie płacić podatku od sprzedaży musi minąć 5 lat. Które postanowienie sądu sprawia, że jestem prawowitym właścicielem, z którego roku?
  Z góry dziękuję
  Agnieszka

  Odpowiedz

  Sebastian 15 lipca, 2019 o 13:01

  Dzień dobry,
  Sprawa dotyczy spadku po dalekiej krewnej (bratowa mojej mamy). Mianowicie, ciotka testamentem potwierdzonym notarialnie zapisała mi niewielkie mieszkanie. Mąż nie żyje, dzieci nie mieli. Jedyni krewni to jej rodzenstwo i moją mama. Wszystkich jednak nie uda się zebrać u notariusza, zamieszkują odlegle krance Polski, niektórzy są już mocno wiekowi. Dodam, że mieszkanie na wlasnosc ciotka wykupiła od miasta ok 8 lat temu za moje pieniądze. Stąd brak roszczeń ze strony rodzeństwa.
  Czy można uniknąć sprawy sądowej jeśli krewni ciotki nie roszczą sobie praw do mieszkania? Wiem, że są gotowi napisać oświadczenia odnosnie zrzeczenia się, itp.
  Jeśli nie, to co ma zrobić rodzeństwo w przypadku nieobecności na sprawie (jakies oswiadczenie, usprawiedliwienie)? Pytam, bo już się martwią, a temat dopiero co wyszedł.
  Z wyrazami szacunku
  Sebastian

  Odpowiedz

  michsł 8 kwietnia, 2014 o 19:55

  chciałbym dowiedzieć kiedy dostanę akt własności? przed wpisem do księgi wieczystej czy po wpisie .

  Odpowiedz

  Genowefa 13 kwietnia, 2014 o 21:33

  Bardzo fachowa porada. Jestem aktualnie zainteresowana tematem, gdyż zmarła moja Mama i mimo smutku i bólu po Jej śmierci wiem , że powinnam coś zrobić z tym co po Niej zostało – tj. dom i gospodarstwo rolne. Mama nie zostawiła testamentu. Jest nas dwoje “mocno” dorosłych dzieci, ale nie wiem jak do tego się zabrać, abyśmy nadal pozostali w zgodzie.

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 14 kwietnia, 2014 o 11:36

  Jeśli wszyscy spadkobiercy są zgodni- jest dobrym rozwiązaniem aby formalności spadkowe
  “załatwić” u notariusza, który może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia. W drodze umowy w formie
  aktu notarialnego można także dokonać działu spadku, czyli podzielić majątek pozostawiony przez spadkodawcę.

  Odpowiedz

  Przemek 16 maja, 2014 o 21:16

  Mam pytanie?
  Mój Ojciec zamarł w 1979r i miał jednego Brata
  Babcia i Dziadek zmarli w 2009r
  Brat ojca otrzymał w formie darowizny dom z działką w 2007 Nie było testamentu
  Co mogę zrobić?
  Czy mam prawo ubiegać się o zachowek?
  Czy złożyć wniosek o poświadczenie dziedziczenia po moim ojcu?

  Odpowiedz

  Jadwiga 13 czerwca, 2014 o 18:00

  Wiele dowiedziałam się z Pani artykułu, ale mam jeszcze kilka pytań.
  Po pierwsze, moi rodzice zmarli w końcu lat dziewięćdziesiątych wkrótce po sobie. Postępowanie spadkowe do tej pory nie było przeprowadzone.
  Przedmiotem spadku jest nieruchomość, w której ja od dawna mieszkam
  (nie posiadam innego mieszkania). Rodzice byli współwłaścicielami. Spadkobiercami są moje dwie siostry oraz dzieci i żona syna mojej mamy.
  Doszły mnie słuchy. że postępowanie spadkowe powinno być najpierw przeprowadzone po osobie, która zmarła pierwsza a następnie po drugim rodzicu,
  Czy też majątek będzie dzielony w tym przypadku połowa po mamie, połowa po ojcu
  Pytanie drugie i bardzo ważne. Jak wygląda kwestia podatku od spadku.Do tej pory nie przeprowadzaliśmy postępowania spadkowego,obawialiśmy się kosztów . Czy przysługuje nam zwolnienie od tego podatku?

  Odpowiedz

  Anna 1 lipca, 2014 o 16:28

  Witam,
  Chciałabym się dowiedzieć co powinnam zrobić w wypadku, gdy mam już wyznaczony termin sprawy spadkowej po moim zmarłym tacie, a nie mogę w tym terminie stawić się w sądzie. Dostałam wezwanie do stawiennictwa osobistego obowiązkowego na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku i dodam, że nie upłynęło jeszcze 6 miesięcy od śmierci taty. Spadek chcę przyjąć wprost. Czy wystarczy, że złożę oświadczenie u notariusza, czy wyznaczyć pełnomocnika czy może poprostu nie stawić się na sprawie? Jakie skutki byłyby takich rozwiązań?

  Odpowiedz

  Rena 13 lutego, 2016 o 06:15

  otrzymalam wezwanie do sadu tylko miesiac przed sprawa, mieszkam ponad 20 lat w USA jestem samotna matka i obecnie nie posiadam stalej pracy, brak pieniedzy na wyjazd tak nagly i nikogo bliskiego aby pomogl mojej corce chodzacej do szkoly.

  Odpowiedz

  Marek 2 lipca, 2014 o 14:17

  Witam
  2 lata temu zrobiłem postępowanie spadkowe po rodzicach. Natomiast nie uwzględniłem przyczepki zarejestrowanej na Ojca.
  Co mam zrobić w takim przypadku?
  Czy mam wnioskować o kolejne postępowanie?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 2 lipca, 2014 o 14:34

  Rozumiem, iż mowa o sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, a nie o dział spadku?

  Odpowiedz

  Adam 21 lipca, 2014 o 19:01

  Witam,

  bardzo fachowa porada. Mam jednak nieco nietypową sytuację i będę wdzięczny za każdą konstruktywną uwagę. Jestem jedynym ustawowym spadkobiercą (syn) po ojcu oprócz gminy. Spadek otworzył się 4 miesiące temu. W testamencie mojego ojca zostałem wydziedziczony (testament bezskuteczny – osoba tam wskazana zmarła wcześniej). Chcę obalić wydziedziczenie a jednocześnie nie chcę aby minął mi termin 6 miesięczny (ze względu na przyjęcie spadku wprost). Zastanawiam się czy najpierw złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (tutaj spadek zostanie przyznany w całości Gminie bo zasadność wydziedziczenia nie będzie badana) czy powództwo o ustalenie bezzasadności wydziedziczenie (ale przeciwko komu? bo nikt jeszcze nie odziedziczył…).

  Odpowiedz

  Ewa 8 sierpnia, 2014 o 18:19

  Mam pytanie , zmarł mąż mojej siostry .Nie zostawił żadnego testamentu.Był właścicielem domu i działki , gdzie zamieszkiwali razem z żoną i 2 dzieci. teraz siostra chce uaktualnić papiery i przepisać nieruchomość na siebie bo dzieci są jeszcze małe .Czy musi konieczne wyceniać nieruchomość skoro i tak tam będzie mieszkać z dziećmi i nie zamierza brać żadnych kredytów. Co powinna zrobić? i jakie będą koszty?

  Odpowiedz

  Marlena 6 września, 2014 o 22:37

  Witam ja juz wczesniej pisalam do Pani zapytanie…jednakze teraz mam jeszcze taki problem poniewaz zlozylam w sądzie wniosek o nabycie spadku..tak jak wczesniej wspominalam tata zostawił testament w ktorym wskazuje jedynie mnie …odbyla sie pierwsza sprawa na ktora zostala wezwana takze moja mama ktora zgodzila sie z ta wiadomoscia…ale jest jeszcze jedna corka z pierwszego malzenstwa ktora nie utrzymywala z tata kontaktow..noi na sprawe sie nie wstawila…zostalo do niej wyslane ponowne wezwanie…i nie wem co dalej
  Sąd wyznaczyl sprawe druga na 7 listopada…na pierwszej nie wydal postanowienia o nabyciu spadku przezemnie, a teraz otrzymalam ja wraz z mama wezwanie do Sądu na 8 pazdziernika czyli przed ta ktora ma sie u nas odbyc w listopadzie…w miejscu zameldowania w innej miejscowosci,,,pierwszej corki taty…z pierwszego malzenstwa..na wezwaniu pisze ze to Sąd wystapil o prosbe taka zeby wczesniej sie tam odbylo przesłuchanie… w jej obecnosci i nas..mam pytanie dlaczego to się w taki sposob odbywa co ma to na celu?Bardzo prosze o odpowiedz poniewaz mnie to troche niepokoi?

  Odpowiedz

  Janka 20 września, 2014 o 16:29

  Rodzice mojego męża kiedy zapisywali córce majątek to uwzględnili u notariusza spłatę rodzeństwa czyli mojego męża i drugą siostrę. Siostra otrzymała tą spłatę , a mój mąż nie. Minęło już jakieś 9 lat od zapisu. W sumie my oficjalnie o tym nie zostaliśmy powiadomieni, wiemy to od tej siostry co dostała spłatę. Rodzice jeszcze żyją, ale w razie ich śmierci czy możemy dopominać się spłaty skoro notarialnie mamy ją zapisaną i czy będą należały nam się jakieś odsetki.

  Odpowiedz

  Marek Bogdański 27 września, 2014 o 16:42

  Pani Mecenas,

  Czym różni się:
  – zapis “Stawiająca się Janina Kowalska oświadcza, że do całości spadku powołuje” itd. – z testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego od
  – zapisu z “Wniosku o stwierdzenie praw do spadku” do Sądu Rejonowego pełnomocnika strony, który napisał: “W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne a jedynie udziały w nieruchomości miejskiej położonej w np.: Łodzi”.
  Ja uważam, że są to dwa różne stwierdzenia. Z “Wniosku …” bowiem wynika, że jest to tylko wyodrębniona część całości. Wiem, że ww. Janina Kowalska nie posiada gospodarstwa rolnego, a jedynie nieruchomość wraz z gruntem położonym na obszarze miejskim.

  Odpowiedz

  Edward 8 października, 2014 o 10:56

  Matka mego przyrodniego brata zmarła w 1935 roku na terenie Litwy.
  Czy do aktu potwierdzenia dziedziczenia po moim przyrodnim bracie, który był wdowcem bezdzietnym, potrzebny jest akt zgonu jego matki i jego żony?
  Co oznacza “inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku”?

  Odpowiedz

  Marek 9 października, 2014 o 18:47

  Witam, w sierpniu 2014 zmarła moja żona. Aktualnie sam wychowuję dwójkę małoletnich dzieci. Żona nie pozostawiła długów. Majątkiem jest działka budowlana i trochę oszczędności na koncie. Notariusz poinformował mnie, że nie mogę przyjąć spadku wprost (ze względu na małoletnie dzieci). Wg notariusza przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza może wiązać się z dużymi opłatami (m.in. dla rzeczoznawcy za wycenę działki) i najkorzystniej jest poczekać 6 miesięcy. W przeciągu kilku lat chciałbym wybudować dom na tej działce. Proszę o opinię:
  1. Jak poprowadzić sprawę spadku aby zminimalizować koszty związane z jej prowadzeniem
  2. Działkę odziedziczę ja i moje dzieci (po podziale spadku jak sądzę w parytecie: ja 4/6 i po 1/6 na każde dziecko). Czy czynności takie jak uzbrojenie działki, budowa domu będę mógł wykonać mimo że współwłaścicielami są małoletnie dzieci?

  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Beata 23 października, 2014 o 15:11

  Witam,moi teściowie zmarli i pozostawili mieszkanie,mój mąż ma 3 rodzeństwa.W listopadzie ma odbyć się sprawa o uznanie spadku ,2 rodzeństwa zrzeka sie spadku na rzecz najmłodszego brata ,mąż natomiast nie.Czy jego obecnośc na sprawie jest obowiązkowa i co dalej ma zrobic jeśli chce byc współwłascicielem mieszkania?

  Odpowiedz

  Mirosław 6 listopada, 2014 o 22:07

  Witam,

  Prosze o pomoc. Mama nie zyje od 18 lat. Ja wraz z zona i corka mieszkamy w domu i dzialce ktora przekazala mi dlugo przed smiercia, jednakze sprawynie uregulowalem prawnie-sadownie. Chce zalozyc sprawe w sadzie aby dom i poseja byla przepisana na mnie. mam 54 lata mieszkam tam od urodzenia,a z zona po slubie. (zona 29lat mieszka) mam 3braci,siostre , jedna siotra nie zyje(jej maz rowniez) ale ma dwojke doroslych dzieci corke i syna. Jak napisac taki wniosek?? i jak najprosciej rozwiazac te sprawe. mysle ze nikt z rodzenstwa nie bedzie sprawial sprzeciwow i zrzekna sie spadku. pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 7 listopada, 2014 o 10:17

  Co dokładnie ma Pan na myśli pisząc, iż mama przekazała Panu ten dom? (chodzi o testament czy tez umowę darowizny?)
  Czy mama była właścicielką całej nieruchomości (czy też np. dom stanowił jej współwłasność z Pana ojcem?)

  Odpowiedz

  Mirosław 7 listopada, 2014 o 11:32

  Mama przekazałą słownie mi, tata zmarł jak bylem mały. Dom i działąka jest na nie żyjacą mamę.

  Odpowiedz

  Krzysztof 9 listopada, 2014 o 05:38

  Czy jeżeli w sądzie złożyłem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to mogę otrzymać od notarjusza akt poświadczenia dziedziczenia czy teraz już muszę odczekać te 6 miesięcy kture wyznaczył sąd ?

  Odpowiedz

  Iwona 27 listopada, 2014 o 09:54

  Czy jeżeli mam postanowienie sądu o nabyciu spadku (w tym część mieszkania) to muszę mieć również akt notarialny? Druga częśc mieszkania została mi przekazana drogą sądowego zrzeczenia się współwłasności. Czy wystarczą te postanowienia sądu? Czy muszę dopełnic innych formalności?

  Odpowiedz

  Ewa 27 listopada, 2014 o 19:53

  Witam serdecznie.
  4lata temu odbyla sie sprawa o otwarcie testamentu oraz nabycie spadku.moj brat zlozyl wniosek o dzial spadku,Poniewaz wznioesek byl bledny a nastepny ktory powinien zlozyc ,nie zostal zlozony w terminie,Sąd umorzyl sprawe spadkową,Kilka dni temu dostalam wezwanie do urz,skarbowego w celu zlozenia zeznania podatkowgo,poniewaz nabylam spadek,,,,,,,,dopiero teraz sie dowiedzilam ze powinnam to zrobic w ciągu 6miesięcy.nie zrobilam tego,a bylabym zwolniona gdyz to tato zrobil zapis w testamencie,Nie odebralam nawet z sądu wyroku o stwierdzeniu nabycia spadku,
  co robić?Czy jest jakas szansa zeby nie zaplacic podatku,ni jestem prawną wlascicielka przeciec.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz

  Piotr 28 listopada, 2014 o 23:17

  Świetny blog! Mam jednak pytanie, mieszkam za granicą – czy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przy otwieraniu testamentu i w celu złożenia zapewnień spadkowych może mnie reprezentować adwokat? Chcę być wnioskodawcą, ale otrzymuje sprzeczne opinie w tym temacie. Czy będę musiał osobiście stawić się w Sądzie. Dodam, że już bardzo dawno minęło 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy.
  pozdrawiam

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 1 grudnia, 2014 o 12:07

  W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku strona może być reprezentowana przez adwokata.
  (oczywiście – adwokat to nie strona i sąd adwokata jako strony nie przesłucha)
  Adwokat może pomóc też “po sprawie” – np. we wniesieniu wniosku do sądu rejonowego- wydziału
  ksiąg wieczystych. Jeśli minęło 6 miesięcy nie można już skutecznie spadku odrzucić.

  Odpowiedz

  Aleksandra 5 grudnia, 2014 o 11:33

  Witam,
  co w sytuacji gdy wszyscy wezwani na rozprawę złożą oświadczenie o odrzuceniu spadku? Zastanawiam się gdyż jestem siostrzenicą zmarłego moja mama jak również reszta osób wezwanych na rozprawę mają zamiar odrzucić spadek, czy w tej sytuacji ja odziedziczę spadek wraz z długami? Dlaczego nie wezwano mnie na rozprawę ?
  z góry dziękuję za odpowiedż.

  Odpowiedz

  Witek 10 grudnia, 2014 o 12:51

  Bardzo fajnie i przystępnym językiem przekazane informacje… szkoda tylko, że nie ma wyjaśnione jak powinno się postąpić kiedy postępowanie spadkowe dotyczy małoletniego. Tak jest w moim przypadku, mój syn jest jedynym spadkobiercą mieszkania po byłej żonie. Co zrobić żeby formalnie mieszkanie było jego (również w księdze wieczystej) i do czasu jego pełnoletniości móc je wynająć? Poza tym nalezą mu się środki pieniężne zgromadzone na koncie matki, do którego ja jako prawny opiekun nie mam dostępu, co powinienem zrobić? jak zamknąć takie konto?

  Odpowiedz

  Fryderyk 6 stycznia, 2015 o 17:56

  Witam jeżeli przyjmuję sie spadek po Ojcu u notariusza to czy też rozpatrywane są konta Taty i czy jeżeli mieli konta osobne mama z tata to tez to konto jest rozpatrywane (nie mieli rozdzielności majątku)? to trzeba zgłosić notariuszowi?

  Odpowiedz

  Antek 7 stycznia, 2015 o 20:16

  Witam mam taki problem.Jestem siostrzeńcem mój wujek zmarł ale przed śmiercią chciał wszystko zapisać mi za dożywotnią opiekę żeby jego rodzeństwo nie dziedziczyło po nim nic i nawet w obecności rodziny powiadomił ich że nic nikomu nie zapisze bo jego wolą jest przepisanie mi swojego majątku.Ja zacząłem załatwiać wszystkie formalności z tym związane ale wujek nie zdążył mi przepisać bo zmarł.Co w takiej sytuacji mogę zrobić gdzie reszta jego rodzeństwa mi się zrzeknie a jego brat nie gdyż to ja się opiekowałem nim do śmierci.

  Odpowiedz

  Magda 10 stycznia, 2015 o 18:02

  Zmarł mój mąż, miał ponad 80 lat ( był moim drugim mężem) Nie miał rodzeństwa ani dzieci, wspólnych dzieci też nie mieliśmy. Rodzice jego zmarli bardzo dawno, ojciec ok. 80 lat temu, matka 52 lata temu. Czy do poświadczenia dziedziczenia oprócz dokumentów, które są wymagane u notariusza potrzebne są akty zgonu rodziców męża?

  Odpowiedz

  Iza 12 stycznia, 2015 o 20:14

  Zmarły miał jedynego syna z którym byli współwłaścicielami konta bankowego. Wcześniej po śmierci żony nie było prowadzone nabycie spadku przez ojca i syna (wówczas nie było tego konta w banku). Syn zmarłego chciał podjąć całą kwotę z rachunku jednak nieopatrznie poinformował o śmierci ojca, nie przedstawił aktu zgonu, ponieważ akt ten nie był jeszcze wydany. Pracownik banku uprzedził syna zmarłego, że w związku z tym zostanie zablokowane konto do polowy wysokości kwoty na rachunku do czasu przedstawienia wyroku sądowego stwierdzającego nabycie spadku. Czy jedynak też musi to załatwiać nawet jak dziedziczy ustawowo?

  Odpowiedz

  Elżbieta 14 stycznia, 2015 o 21:30

  a wiec mam pewien problem otoz moi rodzice nie zyja zostawili po sobie nieruchomosc ja z bratem jako jedyni jestesmy wpisani w ksiege wieczysta lecz nieruchomosc zajmuje szwagierka tescia co mamy w takim wypadku zrobic podkreslam ze jestesmy z bratem zgodni

  Odpowiedz

  Adam 15 lutego, 2015 o 15:50

  Pani Mecenas, Blogowicze

  spadkobiercy nie zrzekli się w porę (zdaje się jest na to 6 miesięcy) dziedziczenia jednak są umówieni, że całość przypadnie dwójce z czwórki. Czy w postępowaniu spadkowym można złożyć umowę w formie aktu naotarialnego (bowiem w grę wchodzi nieruchomość) o dział spadku przewidującą, że całość przypada dwójce a reszta się na to godzi? Kolejny problem to fakt, że dwie osoby (które miały się zrzec) przebywają na stałę za granicą i nie wrócą (a u notariusza musieliby się chyba stawić wszyscy razem). Czy zostaje mi tylko przyjęcie spadku udziałami (z przesłuchaniem tylko jednego spadkoborcy) i liczenie na to, że z zagranicy wpłyną umowy darowizny udziałów?

  Odpowiedz

  Wojciech 6 maja, 2015 o 19:27

  Witam, mam pytanie, chiałbym załatwić sprawę u notariusza (akt poświadczenia dziedziczenia oraz o zrzeczenie się spadku na moją korzyść). Okazuje się jednak, że mój tato, który zmarł w 1987 roku nie miał nr PESEL, taką informcję uzyskałem w gminie, czy to zamyka mi możliwość załatwienia wszystkiego u notariusza? proszę o odpowiedź i z góry dziękuje

  Odpowiedz

  Kasia 20 maja, 2015 o 15:32

  Witam,
  Potrzebuję dokumentu potwierdzającego : stwierdzenia nabycia spadku, ponieważ mój zmarły Ojciec zapisał majątek parafii w drodze darowizny, i chcę wystąpić do obdarowanego z wezwaniem do zapłaty zachowku. Czy jest mi ten dokument potrzebny ? czy mam obrać inną drogę ? Darczyńca zmarł w IV.2014. Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuje

  Odpowiedz

  Magda 21 maja, 2015 o 14:17

  Witam, w kwietniu zginął mój tato. Wg postanowienia sądowego mam 1/3 gosp. rolnego, domu jednorodzinnego i mieszkania w bloku. Mieszkanie w bloku obecnie już nie ma na mnie, a aktcie notarialnym pod nazwą “umowa o częściowy dział spadku”. Teraz chcemy sprzedaż ziemię i budynki zostaną. Tylko, że ja nie chce już mieć na siebie tych budynków gosp. i domu. Tylko pytanie jeśli chcę mamie i siostrze oddać moją część spadku (budynki i dom) również w formie aktu notarialnego jako częśćiowy dział spadku, to czy powinnam zrobić to przed sprzedażą ziemi czy po. Czytałam, że jeśli sprzeda się ziemię, to budynki traca status rolny i mogę ponieść większe koszta? tyle, że ja tego nie jestem pewna właśnie, stąd pytanie do Pani 🙂 Przypuśćmy, że oddałam te część spadku mamie i siotrze to czy o po podpisaniu aktu gdzieś to trzeba zgłaszać? Urząd Skarbowy ? ktoś coś będzie płaci? czy jesteśmy zwolnione ? proszę bardzo o odpis

  Odpowiedz

  Barbara 24 maja, 2015 o 23:53

  Witam serdecznie ,mam do Pani pytanie z mężem wykupiliśmy mieszkanie od spółdzielni w roku 2009 zmarł mój mąż Złożyłam wniosek do sądu o nabycie spadku po mężu czyli jego połowy mieszkania mam troje dzieci i wszyscy w sądzie przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza każdy w 1/4 części .Teraz dzieci chcą żeby cała część ich należała do mnie . Jak dalej załatwić sprawę w sądzie żeby mieszkanie należało tylko do mnie .czy dzieci mają darowiznę zrobić ?czy zrzec się spadku na mnie .Proszę o pomoc w tej sprawie [dzieci są pełnoletnie ]

  Odpowiedz

  Andrzej 8 czerwca, 2015 o 08:42

  Witam serdecznie.

  Gratuluję – super blog dla potrzebujących 🙂

  Niestety i ja również postawiony zostałem pod ścianą.
  Po 4,5 roku od śmierci Spadkodawcy dostałem wezwanie do Urzędu Skarbowego z dziwnym zapytaniem cyt.” w jakim celu przeprowadzono postępowanie spadkowe…”.
  Trochę nieświadomi całej sytuacji rok po zajściu (wypadek samochodowy) jako jeden z 2 synów + mama wystąpiliśmy u Notariusza o Akt Poświadczenia Dziedziczenia i Akt Notarialny/Protokół Dziedziczenia.
  Niestety było to z różnych względów (hmmmm… bieda i nieznajomość prawa) – dopiero w 11 miesiącu po śmierci.
  I mam pytanie.
  Czy to jest dla mnie jakakolwiek okoliczność łagodząca?
  Bo de facto zgodnie z art. 4a Ustawy od spadków i darowizn jeśli nabycie spadku następuje na podstawie aktu notarialnego wówczas nie ma obowiązku zgłoszenia w US takiego faktu…
  Pozostaje właśnie ten nieszczęsny termin 11 m-cy zamiast 6-ciu?
  Po wizycie u pani w US dowiedziałem się wstępnie o opłatach ok. 4 tys zł na każdego z braci (Warszawa/ spółdzielcze własnościowe 54 m2 / wartość ok. 300 tys./budynek 40 lat z płyty) .. i “zwolnienie” z takiej opłaty Mamy – skoro tam mieszka… (ale tez nie wiem na jakiej podstawie) … i, że już nic się nie da zrobić.
  Czy to aby prawda?
  Czy to, że w sumie taki aktu notarialny i akt pośw. dziedz. został podpisany ma w tej sytuacji jakiekolwiek znaczenie.
  Czy można o to powalczyć?
  Czy szanse bliskie zeru?

  Jak też dowiedziałem się nie jest to żadna kara ani nie są naliczane odsetki – ot po prostu – nie było zgłoszenia przez pół roku – znaczy się trzeba ten podatek zapłacić.

  Dziękuję za jakiekolwiek info w tej sprawie.
  Pozdrawiam.
  Andrzej

  Odpowiedz

  Roksana 9 czerwca, 2015 o 12:29

  Witam.
  W Kwietniu tego roku zmarła moja babcia. Nie sporządziła testamentu. Miała jedna córkę- moją mamę. Od prawie 10 lat ja i mój brat mieszkaliśmy z babcią. Babcia zawsze wszystkim mówiła, że mieszkanie ma być dla mnie i dla mojego brata niestety zmarła nagle i w dość młodym wieku i dlatego nie zdążyła napisać testamentu. Jej córka jest alkoholiczką, opieka społeczna zabrała jej dziecko z powodu nadużywania alkoholu i braku mediów w mieszkaniu w którym mieszka. Jedynym jej źródłem utrzymania są pieniądze ze sprzedaży złomu. Biorąc te wszystkie fakty pod uwagę nie trudno się dziwić dlaczego babcia nie chciała zostawić tego mieszkania swojej córce.
  Chciałam się dowiedzieć czy można w takim przypadku zastosować testament ustny i jak to zrobić?

  Odpowiedz

  Julia 17 czerwca, 2015 o 11:32

  Witam
  Mam napisać zobowiązanie do wskazania czy mam dzieci i czy są pełnoletnie czy nie. Jak go napisać poprawnie?

  Odpowiedz

  Gin 20 czerwca, 2015 o 13:29

  Witam. Mam taka sytuacje,ze z ustawy razem z przyrodnia siostra dziedzicze mieszkanie i dzialke.Oczywiscie jest konflikt miedzy nami i pod wplywem swojej mamy( konkubina ojca mojego) postanowila z pazernosci na majatek zrobic ze mnie sadawnie niegodnego dziedziczenia. Jezeli chodzi o moje relacje z tata to byly bardzo dobre i mam na to swiadkow,jedyna wada to to,ze bylem karany i kiedys bralem narkoryki.Teraz mam rodzine i prace.
  1. Jak obronic sie przed taka sytuacja..?
  2
  3 Czy konkubina ojca zwiazek nie zarejestrowany 18 lat zyli ma cos do spadku…?
  Czy za takie zachowanie moze poniesc konsekwencje i jak to zrobic..? Obecnie jest sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

  Odpowiedz

  Bogusław 1 lutego, 2017 o 19:24

  Dzień dobry Pani,
  Moja zmarła 2016 siostra pozostawiła testament notarialny, w którym: 1) Odwołuje w całości testament poprzedni testament 2003, powołujący do całości spadku konkubenta,
  2) “… wszystkie sprawy spadkowe poddaje prawu polskiemu”.
  Spadkobiercy to ja i dzieci nieżyjącego brata (nie ma sporu), ale co z konkubentem? Główny składnik spadku to nowy dom, budowany wspólnie przez siostrę i konkubenta z tym, że to siostra poniosła zasadniczą część kosztów, na wszystkich rachunkach oraz w KW figuruje wyłącznie ona. Czy wynikiem rozprawy o stwierdzenie nabycia spadku będzie dołączenie konkubenta do grona spadkobierców?
  Z wyrazami szacunku
  Bogusław

  Odpowiedz

  Katarzyna 22 czerwca, 2015 o 14:39

  Witam,
  5 lat temu umarła moja mama teraz tato. po jego śmierci okazało się że nieruchomość będącą ich własnością przepisali na jednego wnuka 7 lat temu. Prawdopodobnie jest to darowizna z dożywociem. Nie wiem na pewno bo wnuk nie chce pokazać dokumentu a nie znamy numeru księgi wieczystej. Twierdzi, że nic mi się nie należy a dziadek/mój ojciec nie maiła żadnego majątku. czy i w jaki sposób mogę się starć o zachowek?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 23 czerwca, 2015 o 11:50

  Nie istnieje coś takiego jak “darowizna z dożywociem” – czy była to umowa darowizny z ustanowieniem służebności na rzecz
  rodziców, czy też umowa dożywocia? konieczna będzie analiza treści księgi wieczystej. Czy nieruchomość ta stanowiła cały majątek rodziców? Czy po rodzicach były przeprowadzane sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

  Odpowiedz

  Maciej 4 lipca, 2015 o 18:48

  Dzień dobry

  Bardzo proszę o pomoc , otóz zmarł moj wujek złożylem wniosek o sprawę spadkową w której ja i siostra jestesmy spadkobiercami ale siostra chce sie zrzec tego spadku na moją rzecz w jaki sposob to najlepiej zrobić czy jest mozliwosc taka w trakcie sprawy spadkowej czy wcześiej musi gdzies to zadeklarowac?

  z góry dziekuje za pomoc

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 7 lipca, 2015 o 10:19

  Trudno mi udzielić konkretnej porady na łamach bloga. “Zrzec się” spadku na rzecz konkretnej osoby nie można,
  być może dobrym rozwiązaniem będzie przyjęcie spadku, a następnie dokonanie – sądownie lub notarialnie – działu spadku.
  Przed podjęciem decyzji zachęcam jednak do kontaktu z prawnikiem.

  Odpowiedz

  karolina 15 lipca, 2015 o 13:43

  dzień dobry,
  ja mam pytanie odnośnie spadku. Moj tata ma 2 rodzrństwa które zyje, jeden brat umarł i pozostawil 2 dzieci. W skład spadku wchodzi dom w ktorym tata mieszka i 2 h ziemni. Rodzeństwo taty chce zabrac prawie wszystko. jesli sad po rowno podzieli to ojciec nie bedzie mial gdzie mieszkac. Opiekuje sie domem i ziemnia odkąd dorosna mial 16 lat. dziadek nie zyje od 24 lat a babcia od 8 lat. Dom remontowal budynki gospodarcze dbal. ziemnie nadal sie opiekuje bo pracuje w niej i z tgo sie utrzymuje. Czy jest szansa aby staral sie o zasiedzenie?

  Odpowiedz

  Marcin 21 lipca, 2015 o 10:26

  Witam mam taką sytuacje że chcę odrzucić spadek po ojcu bo są tam tylko długi nic więcej ale w akcie zgonu mam tylko datę znalezienia zwłok a data zgonu brak danych, godzina zgonu brak danych czy mogę odrzucić taki spadek notarialnie ?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 22 lipca, 2015 o 11:06

  Proszę skontaktować się z kancelarią notarialną w miejscu zamieszkania, trudno mi udzielić konkretnej porady
  bez zapoznania się z dokumentem.

  Odpowiedz

  Maciej 5 sierpnia, 2015 o 18:26

  Witam , dziekuje serdecznie za odpowiedz bardzo mi Pani pomogła, dlatego też zwracam sie jeszcze raz o pomoc, otóż właśnie został wyznaczony termin rozprawy dotyczacej spadku, na moj wniosek czy moja siostra tez musi byc na niej obecna jesli jest osoba ktora dziedziczy ze mna po połowie? A jak wyrok sie uprawomocni i potem bedziemy chcieli przpisac calosc na jedna osobe tj na mnie to siostra musi zapłacic podatek od 1/2 spadku czy caly podatek ja pokrywam

  dziękuje z gory za pomoc

  Odpowiedz

  Anna 8 sierpnia, 2015 o 14:47

  Mam pytanie a jeśli zmarły pozostawił spadkobierców ustawowych dwoje dorosłych dzieci ale niestety zdobycie ich aktów urodzenia nie jest możliwe ,ponieważ nie mamy z nimi kontaktu a mieszkają oni w Niemczech i nijak nie można się doprosić tych aktów urodzenia, to czy taki wniosek mój teść może złozyc.Akt zgonu zmarłego mamy tylko kopie. Dodam że zmarły odziedziczył mieszkanie po matce które zapisała mu w testamencie , a mój teść (brat rodzony zmarłego) ma prawo co do zapisu w testamencie matki żeby otrzymac połowę wartości mieszkania. Chcemy złozyc taki wniosek zeby otrzymac informacje od kogo mamy tej połowy wartości mieszkania się domagać. Będę wdzięczna za poradę.

  Odpowiedz

  Magda 19 sierpnia, 2015 o 21:34

  Witam,
  Moja mama zmarła w marcu 2009r, tata przeprowadził sprawę spadkową .spadek został podzielony po 1/3 całego majątku między mnie tate i moję starszą siostrę po przez postanowienie sądu.tata zmarł w 2010 roku również posiadając działki i osobne gospodarstwo domowe.jak mogę uregulować sprawy spadkowe aby wszystko prawnie przepisać na mnie i siostre?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 20 sierpnia, 2015 o 10:43

  Złożyć wniosek w sądzie rejonowym o stwierdzenie nabycia spadku, ewentualnie skontaktować się z kancelarią
  notarialną w sprawie sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

  Odpowiedz

  Kasia 23 sierpnia, 2015 o 12:13

  Witam serdecznie !
  W najbliższą środę mam spotkać się z moimi braćmi u notariusza i mają zostać podpisane wtedy wszelkie dokumenty w kwestii spłacenia mojej części spadku po Tacie. W tym roku skończyłam 19 lat i nie bardzo orientuję się w przepisach. Z braćmi nigdy nie utrzymywałam kontaktu (są to dzieci Taty z pierwszego małżeństwa). Proszę powiedzieć mi,jakie dokumenty powinnam ze sobą zabrać i czy będę musiała rozliczyć się z pieniędzy, które otrzymam w rozliczeniu rocznym. Dodam, że pobieram rentę rodzinną po Tacie. Część pieniędzy została mi wypłacona już wcześniej, zanim byłam pełnoletnia. Umowę między braćmi a mną, podpisywała wówczas moja Mama. W sumie z pieniędzmi które dostałam wcześniej i z tymi, które dostanę teraz to około 6500 zł.
  Pozdrawiam !

  Odpowiedz

  Alicja 8 września, 2015 o 21:13

  Witam. Czy jeśli po osobie zmarłej pozostał testament, to osoba wskazana w testamencie musi być obecna w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia? iCzy muszą tam być też osoby, które teoretycznie dziedziczą po zmarłej, skoro to nie one są wskazane w testamencie?

  Odpowiedz

  kasia 9 września, 2015 o 16:11

  Witam Serdecznie

  Chcialabym sie dowiedziec paru infformacji w sprawie jak wyzej artykol.
  Moja Mama zmarla 3 lata temu ,nie bylo rzadnego nabycia spadku po niej ani testamentu. Moj Tata spisal testament w tym testamencie zrobil glownym spadkobierca moja siostre ale to nie jest problem . Pod koniec wrzesnia 2015 mija pol roku od smierci mojego taty .Wiem ze musi sie odbyc sprawa sadowa o nabycie spadku ( chyba ze moge odbyc sie spisanie u Notariusza ?) MOje pytanie czy musimy byc na tej sprawie ? czy mozemy np wynajac adwokata lub upowanic osoby z rodziny do reprezentowania naszych osob o przyjecie tego spadku ? mieszkamy za granica ( wiem tez ze obie siostry nie musza byc , jedna moze napisac upowanienie notarialne ze przyjmuje spadek i i ta druga siostra moze wzioc na sprawe- czy faktycznie tak jest ? moze wystarczu wzioc adwokata lub radce prawnego lub kogos z rodziny aby reprezentowal obie siostry ? ) dziekuje bardzo za odpowiedz

  Odpowiedz

  Małgorzata 9 września, 2015 o 22:03

  Witam mam problem muszę złożyć wniosek o nabycie spadku mam 2 córki jedna mieszka za granicą lecz nie może przyjechać co musi wysłać żeby nie być na sprawie

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 10 września, 2015 o 13:51

  Pani jako wnioskodawczyni składa wniosek wraz z załącznikami (odpisy aktów stanu cywilnego).
  Pozostaje pytanie ile czasu minęło od śmierci spadkodawcy (6 miesięcy czy mniej)
  Być może dobrym rozwiązaniem byłby kontakt z kancelarią notarialną
  (notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia)

  Odpowiedz

  Małgorzata 15 września, 2015 o 18:35

  Witam wykupiłam mieszkanie jestem wdową napisałam podanie o przeliczenie kaucji mieszkaniowej w odpowiedzi na moje pismo w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej za wykupione mieszkanie informujemy że rozliczenie kaucji mieszkaniowej z nabywcami mieszkań odbywa się zgodnie. z przepisami ustawy z dnia21 czerwca 2001r.o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 2005 nr 31 poz.266 z póżniejszymi zmianami). Dla kaucji wpłacanych przed dniem 12.11.1994r. zastosowanie mają przepisy art.36 ust 1 powyżej przywołanej ustawy to jest: Kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r.pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu ,podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę .” W związku z powyższym informujemy że kaucja wpłacona w1989r.przez. pana………………w kwocie 111 400,00 (słownie: sto jedenaście tysięcy czterysta złotych 00/100 po denominacji wynosi 11,14 zł zgodnie z przyjętym stanowiskiem w sprawie wypłaty należności z tytułu kaucji mieszkaniowej w przypadku złożenia wniosku o zwrot kaucji mieszkaniowej na rzecz -należy przedstawić postanowienie sadu o stwierdzenie nabycia spadku

  Odpowiedz

  lona 18 października, 2015 o 15:21

  Witam. Mam taki mały problem. Ciocia przed smiercia nie zdazyla zapisac mieszkania,dzien przed smiercia wytypowala dwie osoby na ktore chciala zapisac mieszkanie. Co mamy w takim przypadku począć… Prosze o pomoc

  Odpowiedz

  piotr 21 listopada, 2015 o 17:15

  Witam. Mam podobny problem ale prawnicy sprzecznie interpretują przepisy i nie wiem co robić.
  Ojciec był właścicielem 1/4 działki( dostal w spadku)- 3/4 było babci.
  Babcia zmarła 20 lat temu ,ojciec 10 lat później( nie przeprowadził postepowania spadkowego).
  Po ojcu dostaliśmy z Mamą i Bratem po 1/3 jego cząści(1/12 całości)
  teraz chciałem złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po babci i zaczęły się schody:
  jeden prawnik twierdzi że skoro ojciec przeżył babcię to odziedziczył jej cześć automatycznie i ważny jest obecny podział po 1/3(całości).
  drugi twierdzi ,że skoro spadek po babci to dziedziczą wnuki po 1/2 z 3/4 a matka nic bo po tesciowej się nie dziedziczy.
  Kto ma rację ,żebym nie zrobił z siebie głupka w sądzie?

  Odpowiedz

  jola 26 listopada, 2015 o 21:56

  mam Akt poswiadczenia dziedziczenia w 1/4 czesci spadku ..po zmarlym tacie obecnie tam nie mieszkam ale chciałabym tam zamieszkac nie mam tam zameldowania czy wystarczy mi ten akt notarialny ????i sama bede mogła sie zmeldowac???czy musze miec zgode siostry ??mamy??

  Odpowiedz

  Grażyna 7 stycznia, 2016 o 19:32

  Witam!
  09.06.2015 zmarł mój mąż (ślub zawarty 2009r) Mąż z poprzedniego małżeństwa miał dwoje dzieci syna i córkę niezamężną. Pozostawił własnościowe mieszkanie spółdzielcze , które nabył przed naszym ślubem.Wspólnie kupiliśmy garaż samochodowy . Chciałabym swoje prawa do mieszkania przekazać na wnuki męża. Czy mogę to zrobić na jednej sprawie sądowej?

  Odpowiedz

  mateusz 17 lutego, 2016 o 18:46

  witam mama zostawiła mi długi w skarbowe . bylem po za miejscem zamieszkania wiec nawet nie wiedziałem o długach i żadnej sprawy o odrzucenie spadku nie wnosiłem . wiem ze sąd mnie poszukuje żeby mnie ustalić spadkobierca ale nie w1iem czy się ujawniać czy kiedyś to umorzenia dług był w urzedzie skarbowym i tak jestem zawieszony w próżni nie mieszkam w miejscu zamieszkania .a wiem ze sąd próbuje mnie odnaleźć …. dodam że rodzeństwo sobie odrzuciło a ze nie mieli ze mną kontaktu to mi nie powiedzieli ….i co teraz mam się ujawniać czy czekać w ukryciu przed sądem cywilnym

  Odpowiedz

  Aniela 3 marca, 2016 o 18:00

  Chce sprzedac lub zamienic moje dwupokojowe mieszkanie na mniejsze z doplata.Moj maz zmarl 11kwietnia 2012roku.pomimo ogromnej rospaczy syn naklonil mnie zebym zlozyla wniosek do sadu o nabycie spadku.sprawa odbyla sie dosyc szybko.Spadek zostal nabyty przez nas troje.Pozniej odbyla sie sprawa o zniesienie wspolwlasnosci.Cz zaplace podatek od sprzedazy tego mieszkania?Jest mi bardzo ciezko utrzymac to mieszkanie,finansowo zle stoje.Gdybym zamienila sie na mieszkanie mniejsze z doplata,bylo by mi duzo lzej.Z powarzaniem Aniela.

  Serdecznie pozdrawiam Pnia mecenas.

  Odpowiedz

  jan 7 marca, 2016 o 11:04

  Witam żona nabyła spadek w całości po mym tacie, złozyla wcześniej wniosek o nabycie spadku w terminie ustawowym , sad na sprawie postanowił orzeczeniem ze cały spadek nabywa żona ,, czy w takim przypadku zona przejmuje dlugi jesli pojawily sie obecnie po tacie , mam na mysli fakt ze Skarb Panstwa domaga sie zwrotu bonifilaty za sprzedaz mieszkania tacie , w tym ze przed smiercia tata poza wczesniejszym testamentem , jeszcze przed smiercia dal akt darowizny 3/4 mieszkania zonie , a spadkiem zona przejeła 1/4 mieszkania , Prosze o pomoc czy jesli Gmina zazada tego zwrotu to zona ma odpowiedzialnosc dlugu, nadmienie ze obecnie prowadzone jest postępowanie o zachowki w których juz potwierdzono ze powodowie otrzymali duze pieniadze za zycia jak i po smierci , czy w tej sytuacji ewentualnego dlugu wszyscy bedw ponisc konsekwencje pozostawionego takieo dlugu, choc nalezy zauwazyc ze tata przed smiercia zachowal w swym majatku 1/4 mieszkania wiec nie zbył mieszkania osobie 3 , a tu wiec niema zasadnosci domagania sie zwrotu bonifilaty , gdyz dajac darowizne nie mogł powiedziec ze umiera. prosze o pomoc boz sprawa jest ogromnie zawikłana

  Odpowiedz

  Grażyna 1 kwietnia, 2016 o 00:20

  Witam. Moja mama pozostawiła testament notarialny, w którym wskazała jako jedynego spadkobiercę całości majątku, mojego syna czyli swojego wnuka. Czy w celu sporzadzenia aktu poświadczenia dziedziczenia muszą stawić się u notariusza spadkobiercy ustawowi mojej mamy – dzieci czyli ja i mój brat skoro nie jesteśmy osobami wskazanymi w testamencie ? Kiedy mój brat może dochodzić swoich praw do zachowku tzn. czy po sporzadzeniu aktu dziedziczenia i gdzie tzn. u notariusza czy przed sądem?

  Odpowiedz

  Miroslawa 25 kwietnia, 2016 o 18:43

  witam serdecznie
  mam pytanie dotyczace spadku. rodzice wiele lat temu kupili mieszkanie, 8 lat temu zmarla mama , tata po smierci mamy zrzekl sie swojej czesci spadku na moja korzysc, po okolo roku zawarl nowy zwiazek malzenski ktory na dzien dzisiajszy trwal 5 lat. dwa dni temu zmarl tata . i teraz pytanie czy obecna zona ma prawo do dziedziczenia czesci mieszkania skoro nie byl to ich wspolny dorobek malzenski tylko jest to dorobek z pierwszego malzenstwa, jestem jedynym dzieckiem taty, serdecznie prosze o porade

  Odpowiedz

  agata 4 maja, 2016 o 08:46

  Witam. Dostałam zawiadomienie o rozprawie w sprawie nabycia spadku po zmarłych rodzicach. Jest nas łącznie troje rodzeństwa. Czy obecność na sprawie jest obowiązkowa? Czy w razie mojej nieobecności sąd przysle pismo o przyjęcie spadku?

  Odpowiedz

  Marcin 10 maja, 2016 o 12:32

  Moi dziadkowie prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne, posiadali 4 dzieci- 3 córki i 1 syna(mojego ojca). W 1996 zmarła moja babcia i zgodnie z obowiązującym wtedy prawem mój ojciec i dziadek byli jedynymi osobami zdolnymi do dziedziczenia owego gospodarstwa rolnego (ok 15ha) w odpowiednich częściach- 1/4 mój ojciec i 3/4 mój dziadek, nie dokonano fizycznego podziału ziemi. Po śmierci babci dziadek dokonał darowizny 3 równych części (po 2,5 ha) swoim córkom , na które mój ojciec musiał się zgodzić, mimo tego, iż sam nic nie dostał. W 2010 mój dziadek dokonał umowy dożywocia i przekazał swój udział – 3/4 w pozostałych ponad 8ha swoim dwóm córkom. W 2010 zmarł mój ojciec i jedynym jego majątkiem pozostał udział 1/4 w ziemi rolnej, który otrzymał po śmierci swojej matki a mojej babci, który po śmierci Ojca odziedziczyłem wspólnie z drugą żoną mojego Ojca.W 2016 zmarł mój dziadek i z tego co wiem nie pozostawił testamentu. Czy w związku z powyższym ma zasadność składanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dziadku w imieniu nieżyjącego Ojca lub o zachowek od sióstr Ojca?

  Odpowiedz

  ZOFIA 11 czerwca, 2016 o 12:15

  Szanowna Pani Mecenas,
  Czy w APD po zmarłej Mamie powinny być ujawnione/ zapisane roszczenia do zabranych dekretem Bieruta placów w Warszawie? Jeżeli tak to w jakiej formie?
  Naszej Babci / mamie mojej mamy zabrano 2 place dekretem Bieruta i będziemy występować do sądu z roszczeniami o zwrot/ lub rekompensatę.
  Sprawa jest dla nas wyjątkowo pilna – za 2 dni będziemy podpisywać u notariusza APD.
  Jeżeli życzy Pani sobie opłaty za poradę to proszę dać znać.
  Będę wdzięczna za potraktowanie sprawy jako wyjątkowo pilnej
  Pozdrawiam
  Z poważaniem
  Zofia Markowska

  Odpowiedz

  Ela 25 czerwca, 2016 o 12:18

  A co z ulgą podatkową w przypadku przekroczenia terminu 6 mies. ? Czy istnieje możliwość odroczenia/ zwłoki/przesunięcia terminu, jeżeli zachodzą szczególnie okoliczności?

  Odpowiedz

  Dariusz 30 czerwca, 2016 o 11:22

  Mam pytanko przysłali mi zwrot nadpłaty za energię elektryczną na Nazwisko mojego ojca ,ale on od dwóch lat nie żyje czy przysługuje mi odbiór tych pieniędzy czy już okres minął.

  Odpowiedz

  Elżbieta 27 lipca, 2016 o 21:24

  Witam. Potrzebuję porady. Czy dziedziczący wnuk urodzony i mieszkający w Holandii musi przyjechać do sądu do Polski w celu nabycia spadku po dziadku bo jego ojciec nie żyje a zmarł długo przed dziadkiem.

  Odpowiedz

  Natallia 20 sierpnia, 2016 o 17:44

  Vitam serdecznie. Moja tesciowa przyjela na sebe spadek,po svoich zmarlych rodzicach, odbylo sie spotkanie u notariusza,teraz ona jest wlascicielem i t.jak my ,t.zn.jej syn z zona i synem, meszkamy w tym domu ponad 10 lat, czy tescoiwa moze teraz opisac ten domek na meza i tez na mnie,jego zone,czy sa za to jakies doplaty? i jak to zrobic? dziekuje bardzo.

  Odpowiedz

  Jarek 13 września, 2016 o 06:59

  mam pytanie. dostałem w darowiżnie mieszkanie które zapisałem na siebie i żone teraz żona ma kochanka i sie ze mna rozchodzi ile mam czasu na zmiane w zapisje?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 13 września, 2016 o 15:24

  Ale co dokładnie chciał Pan zmienić? Jaka dokładnie umowa była między państwem zawarta?

  Odpowiedz

  Michał 19 września, 2016 o 10:45

  Witam,
  Uprzejmie prosze o pomoc w nastepujacym problemie. Przez 5 lat opiekiwalem sie wujem- bezdzietnym kawalerem i bratem mojej babci, po smierci wuja znalazlem testament notarialny, w ktorym wujo powolal mnie do majatku, jaki po nim pozostanie. W zwiazku z tym, ze czulem sie odpowiedzialny za tego czlowieka posiadam wszelkie dokumenty (rachunki,fakture za pogrzeb, dokumentacje medyczna od poczatku opieki az do daty zgonu…). Ze spadkobiercow ustawowych wujo pozostawil tylko siostrzenice, bratankow bowiem rodzice i rodzenstwo juz nie zyja.
  Testament zostal otwarty i odczytany na niejawnej rozprawie sadowej. Czesc pozostalej rodziny siostrzenice, siostrzency sa oburzeni i wsciekli, ze wujo nic im nie zapisal i opowiadaja historie nie majace potwierdzenia w rzeczywistosci.
  Zlozylem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i juz wyznaczono termin sprawy sadowej.
  W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac jaki moze byc tok sprawy w przypadku gdyby nie zgodzili sie z wola wuja wyrazona w testamencie notarialnym?
  Z gory dziekuje za wszelkie odpowiedzi

  Odpowiedz

  Sylwia 22 września, 2016 o 15:41

  Witam,
  Zwracam się do Pani z pytaniem odnośnie tego czy muszę składać wniosek o Akt Poświadczenia Dziedziczenia, jeśli moja babcia 3 lata przed swoją śmiercią wszystko co miała przepisała na mnie i swoją córkę a moją ciotkę Aktem Darowizny? Pytam, gdyż byłam w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żeby przepisać na siebie gospodarstwo rolne bo wcześniej tego nie zrobiłam i w tej Agencji stało na babcie a w księgach wieczystych jestem wpisana ja a nie babcia. I chodziło mi tyko o tak naprawdę zmienienie danych w papierach w tej Agencji z babci na mnie bo Ciotka już swoją ziemie tam zarejestrowała na siebie. Bardzo bym prosiła o odpowiedź z góry dziękuje.

  Odpowiedz

  barbara 22 września, 2016 o 23:29

  Witam. 18.08.2016r. otrzymałam postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym ojcu. Spadkiem jest dom wolno stojący w którym mieszka druga żona. Moje pytanie ,co mam zrobić z tym postanowieniem sądu, czy mam jakieś ponosić koszty jeśli nie dostałam żadnych pieniędzy tylko postanowienie sądy o przyznaniu spadku.
  Otrzymałam z sądu wydział ksiąg wieczystych zawiadomienie, ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Czy muszę się zgłosić w sądzie ksiąg wieczystych w miejscowości w której odbyła się rozprawa czy mogę w miejscowości w której mieszkam. Czy powinnam coś załatwić w sprawie spadkowej. Jeśli kiedyś druga żona będzie chciała nas (dzieci) spłacić co zrobić ażeby nie płacić podatku państwu. Proszę o radę i z góry dziękuję

  Odpowiedz

  dorota 1 października, 2016 o 17:03

  Witam.Mam testament który był sporządzony u notariusza i jest zapisane wszystko na mnie.Problem mam w tym ,że ciocia bo to ona wszystko przepisała mi miała także lokatę w banku.Bank nie chce wypłacić mi ponieważ muszę założyć sprawę w sądzie.Mam prośbę bo nie wiem jakie dokumenty mam przedstawić.Wiem tyle bo ciocia była bezdzietna .że jej siostry to akt małżeństwa braci którzy żyją to adres zamieszkania i tych sióstr adresy też,bracia którzy nie żyją to akty zgonu, a dzieci tych zmarłych to co mam przedstawić?

  Odpowiedz

  IZABELA 2 października, 2016 o 18:51

  Witam
  Niedawno tragicznie zmarł mi brat, nie miał spisanego testamentu nie miał mieszkania mieszkał w naszym domu rodzinnym. Z pracy mojego brata , moi rodzice dostali pismo że im nie wypłacą wypłaty ani odprawy bo mają za dużą emeryture. Druga sprawa, do wypłaty z subkonta, jeśli nie miał mój brat żony to rodzice muszą mieć akt dziedziczenia ?

  Odpowiedz

  Ela 21 października, 2016 o 21:21

  Zmarł ojciec. Pozostawił na koncie bankowym pieniądze. Nie może ich podjąć ani wdowa ani 2 dorosłych dzieci. Pozostawił też mieszkanie własnościowe w którym mieszka mama. Jak odzyskać pieniądze ????

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 2 listopada, 2016 o 11:30

  Jeśli nie było sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, to należałoby ją przeprowadzić.
  (ewentualnie skontaktować się z kancelarią notarialną w miejscu zamieszkania
  w celu sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia)

  Odpowiedz

  Piotr 26 listopada, 2016 o 10:03

  Prosiłbym o informację jakie istnieją opcje prawne gdy jeden z nabywców spadku (nabycie w postaci aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza dla 3 spadkobierców) tj. samochodu i mieszkania nie chce ich sprzedać (i podzielić danej kwoty z dwoma innymi spadkobiercami, którzy wyrażają zgodę na sprzedaż i podział później kwoty ze sprzedaży) ani też nie chce spłacić pozostałych spadkobierców?

  Po prostu z niewiadomych przyczyn na razie nie chce z tym majątkiem nic robić.

  Czy istnieją jakiekolwiek możliwości egzekucji, któreś z ww. opcji, od jednego ze spadkobierców ?

  Odpowiedz

  Ewelina 1 grudnia, 2016 o 16:30

  Witam ! Mam pytanie,moja Mama zmarła w marcu 2011 roku,brat w sierpniu 2011 roku,zostałam ja , moja dorosła córka,żona mojego brata i dwoje pełnoletnich dzieci.Chciałabym przeprowadzić sprawę spadkową po Mamie, ale chciałabym ten spadek odrzucić( na wszelki wypadek,bo nie wiem ,czy Mama nie miała jakiś długów ),czy mogę jeszcze to zrobić ?
  Z góry dziękuję za szybką odpowiedź .

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 13 grudnia, 2016 o 11:00

  Po tak długim czasie nie będzie to raczej możliwe, przepis przewiduje termin 6 miesięcy

  Odpowiedz

  Katarzyna 19 grudnia, 2016 o 13:01

  Witam,
  Jestem jedynym spadkobiercą w testamencie(w świetle prawa jestem osobą obcą dla spadkodawcy), jest testament w formie aktu notarialnego(bez wyszczególnienia elementów majątku) spadkodawca nie miał dzieci,rodzice nie żyją, żona nie żyje, brat nie żyje. Brat spadkodawcy ma jednego żyjącego syna, który jak się domyślam jest spadkobiercą ustawowym.
  Proszę o informację jakie dokumenty powinnam dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oprócz aktu zgonu spadkodawcy oraz mojego aktu małżeństwa?
  Pozdrawiam.

  Odpowiedz

  Agnieszka 4 stycznia, 2017 o 19:11

  Nie widzę na liście przypadków, w których notariusz nie będzie mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia testamentu z wydziedziczeniem. Wydziedziczenie jasno wskazuje przyczynę, jest ona zgodna z ustawą, jest realna. A jednak paru notariuszy mi odmówiło. Chodzi tu o rzeczywistą niemożność, czy niechęć do podejmowania niestandardowych spraw?

  Odpowiedz

  aga 6 stycznia, 2017 o 23:37

  witam.
  zmarł mój tato sporządziliśmy akt poświadczenia dziedziczenia i następnie u notariusza przepisałyśmy wraz z siostrami wszystko na mamę. zgłoszone zostało wszystko w us tzn wypełnienie sd itd., czy jak mama będzie rozliczała pit 37 wraz ze zmarłym małżonkiem to musi jeszcze coś zgłosić do urzędu skarbowego?

  Odpowiedz

  Radziu 29 stycznia, 2017 o 22:02

  Witam zmarła moja mama nie zostawiła testamentu został dom w spadku mam dwóch braci i ojczyma Niemca czy oni mogą odrzucić spadek i dom będzie mój czy można załatwić to i notariusza ?

  Odpowiedz

  Dorota 6 lutego, 2017 o 20:37

  Jakie sa koszty u notariusza za przeprowadzenie spadkowe w sadzie (zlecenie notariuszowi+koszty sadowe+tlumaczenie dokumentow itp) Mama zmarla w Kanadzie a my (5 c0rek) tez nie mieszkamy w Polsce. Mama byla wlascicielka dzialki w staszowskim. Zameldowana w Tarnowie. Z ktorego sadu powinnysmy skorzystac i czy musimy sie stawiac osobiscie w sadzie

  Odpowiedz

  Łukasz 15 lutego, 2017 o 17:28

  witam Panią,
  mam pytanie. w mojej sprawie dziedziczy 5 rodzin. Jednak w jednej z rodzin spadkobiercy porozjeżdżali się po Polsce i europie. Czy ich stawiennictwo w sądzie jest niezbędne, aby przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku? Czy wystarczy, że stawi się tylko część spadkobierców z tej rodziny (5 osób które dziedziczą po ojcu)
  W kolejnej rodzinie jest nieślubne dziecko, które również dziedziczy. Jednak członkowie tej familii utrzymują, że nie mają żadnych kontaktów z tą osobą i nie wiedzą gdzie ona mieszka – co w tej sytuacji? (spadkobierca bezpośredni zmarł, dziedziczą jego dzieci i żona, w sumie 4 osoby)

  Ostatnie pytanie:)
  jako syn jednego ze spadkobierców będę chciał skupić całość. Czy jeżeli jedna z rodzin odmówi sprzedaży 1/5, lub kolejna 1/10 (jedna z części spadku dzieli się na 5, a w innej familii na 4) to czy w tej sytuacji działka będzie podzielona względem pierwszeństwa dziedziczenia (od najstarszego do najmłodszego), czyli jak kupie “całość” to działka będzie podzielona bo np. 3 spadkobierca nie zgadza się na sprzedaż i ja mogę kupić tylko 4. Czyli przez sam środek działki, będzie kolejna, której trzeba zapewnić drogę dojazdu.
  czy też skupuję od wszystkich, a osoba która nie chce sprzedać automatycznie dostaje swoją działkę na końcu, abym mógł normalnie użytkować pozostały teren. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem całego wywodu.

  Będę zobowiązany za odpowiedź.

  Z wyrazami szacunku,
  Łukasz Sobieraj

  Odpowiedz

  Ewa 30 marca, 2017 o 17:09

  W tematach dotyczących spadku warto jest zwrócić się o poradę do notariusza, on najlepiej nam przedstawi sytuacje i pokieruje jeśli zdarzyłyby się jakieś komplikacje.

  Odpowiedz

  Piotr 7 kwietnia, 2017 o 18:28

  Dzień dobry
  Chciałabym dowiedzieć sie o krok jaki powiniem zrobić 🙂 sprawa wyglada tak 8 lat temu zmarła moja przyjaciółka zostawiła testament ustny – odbyła sie sprawa w której zeznawali świadkowie Sad uznał ze jestem jedyna osoba mogąca ubiegać sie o spadek – i tak to zostawiłem, teraz chciałbym uregulować to prawnie i nie wiem czy powołując sie na tamta sprawę mam złożyć wniosek o przeprowadzenie nabycia spadku czy cos jeszcze przed tym powinienem zrobić ? Z gory dziekuje za odpowiedz

  Odpowiedz

  xx 24 kwietnia, 2017 o 17:51

  Witam chciałbym się dowiedzieć czy jeżeli sąd podzielil spadek po rodzicach na 5 osob to czy jest taka możliwość aby np. 2 osoby zrzekly się spadku na rzecz 1 spadkobiercy czy musza na wszystkich .Z góry dziekuje.

  Odpowiedz

  Sylwia Sawicka 20 kwietnia, 2017 o 18:20

  Witam mąż wraz z bratem dziedziczy po ojcu w testamencie po połowie ale teść zaciągnął dług w banku będąc w związku małżeńskim czy bracia dziedzcza cały długo czy połowę po tacie a druga część to jego mamy bardzo proszę o kontakt

  Odpowiedz

  Sylwia Sawicka 20 kwietnia, 2017 o 18:44

  Witam mam pytanie mój mąż wraz z bratem dziedziczy po ojcu po połowie w testamencie ale ich tata zaciągnął kredyt konsolidacyjny będąc w związku małżeńskim czy bracia dziedzcza po połowie czy ich mama ma połowę długu z tytułu bycia żoną bo nie mają rozdzielczości majątku

  Odpowiedz

  Marta 25 kwietnia, 2017 o 00:53

  Chciałabym dowiedzieć się co zrobic w przypadku kiedy jeden ze spadkobierców nie moze stawic sie u notariusza ze wzgledu na zly stan zdrowia (osoba starsza, schorowana, nie wychodząca z domu). Czy i w jaki sposób może upoważnić drugiego spadkobiercę lub inną osobę do reprezentowania jej w tej sprawie? Czy mozliwe jest sporzadzenie aktu poswiadczenia dziedziczenia w domu tej osoby (notariusz oraz pozostali uczestnicy spotykają się tam, a nie w kancelarii notarialnej).
  Co sie dzieje w przypadku kiedy w chwili smierci spadkodawczyni żył jej małżonek, ale w chwili zlozenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku małzonek ten juz nie żyje? Czy konieczne jest wskazanie go jako jednej ze spadkobiercow zyjacych w chwili smierci spadkodawcy? Dodam, ze nie mieli oni wspolnych dzieci,natomiast malzonek zmarlej mial dzieci z pierwszego malzenstwa.

  Odpowiedz

  Malgorzata 1 czerwca, 2017 o 14:20

  Dzien dobry, mam pytanie – czy przy sporzadzaniu aktu poswiadczenia dziedziczenia w kancelarii notarialnej moge zrzec sie na rzecz mojego Taty mojej czesci nieruchomosci otrzymywanej w spadku po Mamie (akt poswiadczenia dziedziczenia bedzie dotyczyl m. in. tej nieruchomosci)?
  Z gory dziekuje za odpowiedz i lacze wyrazy szacunku.

  Odpowiedz

  Bata 9 czerwca, 2017 o 20:28

  Witam
  Mam zapytanie w 2013 wraz z rodzenstwem nabylismy prawa spadkowe po naszym ojcu sprawa babci matki ojca jst nie ruszona
  a teraz pytanie
  czynabycie spadku po ojcu przerywa bieg zasiedzenia do obydwojga spadkodawcow czy tylko do jednego
  w tym roku mija 24 lata od smierci babci
  prosze o odpowiedz

  Odpowiedz

  Kaja 17 sierpnia, 2017 o 08:57

  Witam,
  Sama miałam podobny problem ze spadkiem i powiem Państwu, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów jest osobista konsultacja z notariuszem. Na forum nie da się często znaleźć najlepszego rozwiązania. Jak toś jest z Krakowa to polecam Panią Notariusz Martę Sajkiewicz-Zarzycką. Moją sprawę Pani Notariusz bardzo szybko załatwiła. Bez żadnych strat finansowych dla mnie, choć sprawa nie była łatwa.

  Odpowiedz

  Alicja 29 listopada, 2017 o 00:08

  Witam,
  Mój mąż przed ślubem dostał ziemie w darowiznie od rodziców. Czy po ślubie jest to wspólnota majątkowa czy tylko jego? co w przypadku rozwodu?
  Na jednej z działek wybudowany został dom zaczoł go budowac przed ślubem . Czy w świetle prawa jest on tylko jego majatkiem, oraz co zrobić by była to wspólnota?

  Odpowiedz

  Justyna 7 grudnia, 2017 o 12:07

  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie spadku po tacie.
  Rodzice mieli wspólne gospodarstwo rolne. W międzyczasie tata dokupił oraz otrzymał w spadku ziemię po bracie. Nowe grunty były zapisane tylko na niego. Tata nie zostawił testamentu. Wszyscy spadkobiercy – ja, brat, siostra i mama ustaliliśmy, żeby wszystko przeszło na mamę. Jak mamy teraz postąpić, jeżeli chodzi o załatwianie wszystkich czynności związanych z postępowaniem spadkowym?
  Czy korzystniejsza będzie dla nas droga sądowa, czy też skorzystanie z usług notariusza?
  Czy jeżeli teraz zrzekniemy się na rzecz mamy ziemi po tacie, to czy w przyszłości – po śmierci mamy – będziemy mieli jakieś problemy z otrzymaniem po niej ziemi/spadku?
  Z góry dziękuję Pani za odpowiedź oraz pomoc.

  Odpowiedz

  Anna 5 lutego, 2018 o 12:11

  Dzień dobry.
  Czy jest możliwe uzyskanie poświadczenia dziedziczenia u notariusza, jeżeli w skład majątku wchodzi odrębna własność lokalu, a tata zmarł w 2009r. a mama w lipcu 2015 r. ? Pozdrawiam i dziękuję.

  Odpowiedz

  Agnieszka 2 marca, 2018 o 15:53

  Witam Otóż mam problem w 1997 roku sprzedałam część swoją spadku w kamienicy zostałam wykorzystana Przez stryja który był moim pełnomocnikiem ? Później próbowałam sprawę odkręcić w sądzie Pomagał mi w tym inny wujek wtedy byłam również badana przez biegłych psychiatrów którzy stwierdzili w wyroku że nie byłam świadoma tego co posiadam i mam pytanie Otóż czy mogę tą sprawę jeszcze ruszyć jak już taki Czas upłynął czy mam jakieś szanse jeszcze żeby o to walczyć. Podpisałam u notariusza dokumenty ale niestety wszystkie pieniążki wziął wujek ani grosza z tego nie dostałam co mam w takiej sytuacji zrobić Bardzo proszę o pomoc. Wujek był moim pełnomocnikiem ponieważ wychowałam się w domu dziecka jak również w dzieciństwie leczyłam się psychiatrycznie. Leczę się nadal psychiatrycznie

  Odpowiedz

  Ewa 25 września, 2018 o 20:20

  Mam pytanie, a mianowicie moja mama zmarła i mieszkała w mieszkaniu, które było przepisane na mnie, w akcie notarialnym było zastrzeżone, że mama mieszka w tym mieszkaniu dożywotnio. I teraz mam pytanie o status prawny mamy rzeczy w tym mieszkaniu, które mają jakąś wartość, np. biżuterii, mebli. Czy te rzeczy należą do mnie jako właściciela, czy należą do masy spadkowej? Nie ma testamentu.

  Odpowiedz

  Dorota 6 grudnia, 2018 o 14:51

  Spotkałam się z dziwną sytuacją. W sądzie odmówiono mi przyjęcia wniosku o podział spadku, stwierdzono, że jeśli nie ma konfliktu i jest projekt podziału to należy udać się do notariusza. Czy sąd ma prawo odmówić rozpatrzenia takiego wniosku? Byłabym wdzięczna za odpowiedź

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 2 stycznia, 2019 o 15:20

  Co dokładnie znaczy, iż “odmówiono przyjęcia wniosku”? Czy sąd wydał jakieś orzeczenie? W postępowaniu sądowym jest
  też np. możliwość zawarcia ugody. W takiej sytuacji sugerowałabym kontakt z adwokatem w miejscu zamieszkania.

  Odpowiedz

  Kasia 12 kwietnia, 2019 o 11:07

  Witam,
  Dziękuję za porady, jednak mam dość nietypową sytuację.
  Zmarł mój dziadek, który ma dwójkę rodzeństwa (córka i syn). Dziadek zostawił po sobie mieszkanie. Jedno z rodzeństwa – córka, będzie się zrzekać tego mieszkania , natomiast syn spłaci ją w połowie wycenionego majątku. Z tego co wiem, syn dopiero po upływie 5 lat będzie mógł sprzedać to mieszkanie, aby nie płacić podatku. Natomiast moje pytanie brzmi, ja jako córka syna, chciałabym przejąć to mieszkanie, czy jest możliwość, aby bez tego okresu 5 lat przepisać na mnie od razu to mieszkanie już podczas sprawy u notariusza? W jaki sposób możemy załatwić sprawę bez ponoszenia dodatkowych kosztów? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Odpowiedz

  Bogdan 16 maja, 2019 o 18:30

  Witam 5 lat temu zmarła mama ,zostawiła długi razem z bratem i ojcem zrzekliśmy się spadku (reszta rodziny również) teraz po 5 latach dostałem pismo z sądu że brat stara się o stwierdzenie nabycia spadku czy ma takie prawo skoro się zrzekł?

  Odpowiedz

  Monika 28 października, 2019 o 11:24

  Dzień dobry,
  zmarły Tato pozostawił garaż wykupiony od WAM ale na gruntach WAM za kartę płacił comiesięczną stawkę. Po śmierci okazało się, że rodzina musi udać się do notariusza aby podpisać dokumenty spadkowe. Niestety nie może stawić się jeden z członków rodziny. Rodzina nie chce też robić sobie kłopoty z powodu garażu i chętnie rozwiąże problem w najszybszą dogodną metoda. Pytanie: co zrobić? Z góry dziękuję za pomoc.

  Odpowiedz

  Monika 10 listopada, 2019 o 23:22

  Witam mam taki problem mój ojczym który zmarł nie przysposobił mnie jako córki w sądzie toczy się sprawa jego zmarłego brata który zostawił dług moja siostra odrzuciła spadek ale przyszło do niej pismo z sądu że ktoś powiedział że on miał jeszcze córkę i siostra napisała sprostowanie że ja nie jestem jego córką a nasza biologiczna matka po ojczymie odrzuciła spadek czy ja mam się czego obawiać proszę o jakąś radę z góry dziękuję.

  Odpowiedz

  Iza 11 listopada, 2019 o 22:05

  Witam mam problem z rodziną ojczyma ktoś dopisał mnie do spadkobierców po jego zmarłym bracie który miał długi nie byłam uznana w sądzie jako jego córka i nic mnie z tą rodziną nie łączy żadne kontakty i wiem też od mojej mamy że mama po ojczymie odrzuciła spadek czego mogę się spodziewać bardzo proszę o podpowiedź.

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 18 listopada, 2019 o 13:56

  Trudno mi udzielić konkretnej odpowiedzi bez zapoznania się z dokumentami. Co oznacza iż ktoś “dopisał” Panią do spadkobierców?
  Jeśli ma Pani taka możliwość, proszę o kontakt w drodze mailowej.

  Odpowiedz

  Krystyna 19 grudnia, 2019 o 16:03

  Zrobilam nabycie spadku po babci i z rozprawy wynikło ze wuje ciocia i mój zmarły ojciec otrzymali 1/4 spadku jak mam po ojcu uzyskać jego udzial

  Odpowiedz

  Aga 13 stycznia, 2020 o 19:56

  Jeśli sądownie przyznany jest spadek po ojcu 1/4 moja część ziemi rolnej i chce ja wydzielic która część tej ziemi jest moja w którym miejscu to najpierw do notariusza po akt że to moja własność ziemi czy najpierw geodeta żeby wydzielił działkę która chce aby była moja i potem do notariusza i gminy czy do gminy o wniosek podziału działek z tej 1/4

  Odpowiedz

  magdalena 13 lutego, 2020 o 15:15

  Dzień dobry,
  a czy możliwe jest sporządzenie APD gdy spadkobiercą testamentowym jest małoletni?
  Dziękuję,
  Magda Rusin

  Odpowiedz

  Maciej 6 czerwca, 2020 o 12:54

  Dzień dobry, wraz z dwójką rodzeństwa zostaliśmy spadkobiercami po tragicznie zmarłych rodzicach. W związku z tym, że w aktach zgonu nie ma podanej godziny śmierci, a ta sama (w obu przypadkach) godzina znalezienia zwłok, żaden notariusz nie chce sporzadzić aktu poświadczenia dziedziczenia. Konieczność udania się do sądu jest dla mnie zrozumiała, jednak w testamencie tato dokonał zapisu windykacyjnego i czy w zwiazku z zaistniałą sytuacją zapisobiercy nabędą przedmiot zapisu dopiero po wyroku sądu?

  Odpowiedz

  Daniel 29 czerwca, 2020 o 20:40

  Witam serdecznie chciałbym porady w kwestii rozwiązania problemu mianowicie sprawa przedstawia się następująco:moja żona wraz ze swoją siostrą nabył spadek po swojej ciotce stanu wolnego która była osoba bezdzietną .Żona odziedziczył 55/100 a jej siostra 45/100 My wszystko utrzymujemy A teraz siostra mojej żony chce zrzec się na mnie odziedziczoną nieruchomość jak wygląda to formalnie co trzeba zrobić czy przekazać w formie darowizny czy na podstawie umowy kupna sprzedaży i gdzie ja zawrzeć pozdrawiam proszę o sprostowanie mojego zagadnienia i o pomoc

  Odpowiedz

  Kamil 15 sierpnia, 2020 o 17:15

  Rodzice mojego taty zapisywali jemu gospodarstwo w latach 90′. Pozostałe dzieci zostały spłacone, ale nie ma tego udokumentowane.
  Ja jako syn i wnuczek chciałbym przejąć to zaniedbane gospodastwo, które stoi i “dziczeje” od ponad 8 lat. Tato zgadza się abym mógł tam wejść i wyremontować dom z lat 50-tych aby spędziać z rodziną wolny czas.
  Ja niestety mam z tego tytułu obawy, czy rodzeństwo taty i moi kuzyni nie będą domagali się zachowku ?
  Jak prawnie podejść do tematu, abym później nie żałował podjetej decyzji ?
  Proszę o wyjaśnienie i podpowiedź.

  Rodzice mojego taty zapisywali jemu gospodarstwo w latach 90′. Pozostałe dzieci zostały spłacone, ale nie ma tego udokumentowane.
  Ja jako syn i wnuczek chciałbym przejąć to zaniedbane gospodastwo, które stoi i “dziczeje” od ponad 8 lat. Tato zgadza się abym mógł tam wejść i wyremontować dom z lat 50-tych, aby spędzać z Rodziną wolny czas.
  Ja niestety mam z tego tytułu obawy, czy rodzeństwo taty i moi kuzyni nie będą domagali się zachowku ?
  Jak prawnie podejść do tematu, abym później nie żałował podjętej decyzji ?
  Proszę o wyjaśnienie i podpowiedź.

  Dziękuję
  Kamil Seliński

  Odpowiedz

  kasia 29 sierpnia, 2020 o 11:10

  Dzień dobry proszę o pomoc bo niewiem co mam zrobić
  Rok temu zmarła moja babcia miała dom nie zostawiła testamentu
  jej córka a moja mama zmarła wcześniej
  mieszkam w tym domu
  co mam zrobić gdzie się udać by miała na papierze że dom jest mój
  zostałam tylko ja
  siostra zmarła również miała córkę która obecnie prawnie jest adoptowana przez rodzine swojego prawidziwego ojca
  niewiem co potrzeba i gdzie się mam udać
  niedawno jakoś próbuje żyć
  ponieważ od 4lat co rok umierały mi najbliższe osoby mama siostra babcia dziadek zmarł dawno gdy mama była dzieckiem
  pozdrawiam i proszę o pomoc

  Odpowiedz

  Anna 19 listopada, 2020 o 12:47

  Czy są jakieś odstępstwa w czasie pandemii? Córka nie może przylecieć z Norwegii ze względu na restrykcje . Czy dziedziczenie może odbyć się bez jednej osoby?

  Odpowiedz

  Katarzyna Skowrońska 2 grudnia, 2020 o 19:22

  Co dokładnie ma Pani na myśli? Jeśli chodzi o sporządzenie przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia
  to niestety może okazać się to niemożliwe; zawsze zostaje jednak możliwość złożenia wniosku do sądu.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Skowrońska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.