Slider

Dziedziczenie a rozwód

Chyba kiedyś już o tym wspominałam, ale… wciąż ta kwestia budzi wiele wątpliwości. Rozdzielność to rozdzielność, a dziedziczenie to dziedziczenie najkrócej rzecz ujmując 🙂 Co oznacza, mówiąc jeszcze bardziej wprost: niezależnie od  tego, czy masz w swoim małżeństwie  wspólność majątkową czy też zdecydowałeś się na rozdzielność: w przyszłości małżonek będzie spadkobiercą ustawowym. Rozdzielność ma swoje […]

Dziedziczenie a faktyczna separacja

Małżonek dziedziczy (co do zasady) z mocy ustawy. A małżonkiem się jest do czasu, aż będzie prawomocne orzeczenie sądu w sprawie rozwodowej. Jeszcze separacja daje podobny skutek co rozwód jeśli chodzi o dziedziczenie. ale: tylko separacja orzeczona przez sąd powoduje, iż małżonek nie dziedziczy z mocy ustawy.

Proste pytanie, krótka odpowiedź: Dziedziczy. O ile spadkodawca nie sporządził testamentu, w którym postanowił inaczej…

Spadek majątkiem osobistym małżonka

To co zostaje nabyte w drodze dziedziczenia stanowi majątek osobisty każdego z małżonków. Przesądza o tym art. 33 pkt. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Nawet jeśli małżonkowie mają ustrój wspólności majątkowej.  (sam fakt zawarcia małżeństwa nie oznacza przecież, iż nagle wszystko, co dotychczas małżonkowie posiadali i co kiedykolwiek nabędą zawsze staje się wspólne…) Jeśli więc […]

Pisałam niedawno o dziedziczeniu po rozwodzie. Obiecałam też, ze  napiszę o sytuacji, kiedy co prawda nie zapadł prawomocny wyrok rozwodowy, jednak dziedziczenie przez męża(żonę) byłoby odbierane jako niesprawiedliwe czy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Z tego względu ustawodawca wprowadził do kodeksu art. 940, który stanowi, iż: Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o […]

Dziedziczenie a rozwód i separacja

Małżonek – zgodnie z prawem spadkowym – należy do grupy spadkobierców powołanych do dziedziczenia w pierwszej kolejności. To co do zasady nie budzi wątpliwości . Ale już sytuacja, gdy jeden z małżonków zmarł po wniesieniu do sądu pozwu o rozwód już tak. Do czasu gdy zapadnie prawomocny wyrok rozwodowy małżonkowie pozostają małżeństwem  –  z ustawowymi […]